21-05-2022 Wiktora i Tymoteusza
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Nowe firmy w KRS w 2019 r.

Obniżenie podatku CIT do 9% przynosi efekty w postaci wzrostu rejestracji nowych spółek w KRS w Rejestrze Przedsiębiorców

Z poniższego raportu dowiesz się:
Ile powstało nowych spółek w 2019 r.
Przyczyny wzrostu rejestracji w 2019 r.
Gdzie rozpoczynają działalność nowe spółki
W jakich branżach działają nowe spółki
Z jakim kapitałem rejestrują się nowe spółki
W jakich branżach działają nowe spółki
Kto zakłada spółki

Ile powstało nowych spółek w 2019 r.?
Z analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej wynika, iż do końca maja w 2019 r. zarejestrowano 20 683 podmiotów w Rejestrze Przedsiębiorców KRS. Jeżeli ten trend się utrzyma, to w całym 2019 r. w KRS zostanie zarejestrowanych 49 639 firm, co będzie oznaczać wzrost o 9,94% w stosunku do 2018 r.

liczby rejestracji w KRS rocznie, grudzień 2018

Liczba rejestracji nowych przedsiębiorców w KRS w 2019 r.

rok liczba rejestracji w KRS zmiana % do ostatniego okresu
2007 18133  
2008 17119 -6
2009 18226 6
2010 22510 24
2011 23899 6
2012 30930 29
2013 36362 18
2014 35657 -2
2015 47225 32
2016 51133 8
2017 46557 -8,95
2018 45151 -3,02
*2019 49639 9,94

*prognoza dla 2019r.  Do analizy nie braliśmy pod uwagę spółek powstałych z przekształcenia.

Przyczyny wzrostu rejestracji w 2019 r.

Najwięcej nowych przedsiębiorców w KRS powstało w 2016 r. – 51 133. W latach 2017 i 2018 mieliśmy do czynienia ze spadkiem liczby rejestracji.

Rekord z 2016 r. najprawdopodobniej związany był z karuzelami wyłudzającymi podatek VAT, dla których powstawały tzw. spółki słupy.

Po ogłoszeniu przez ministra sprawiedliwości wysokich sankcji karnych za wyłudzenie VAT oraz wprowadzeniu przez ministra finansów instrumentów analitycznych, ten powód powstawania spółek raczej przestał mieć znaczenie, a tym samym w latach 2017 i 2018 mieliśmy do czynienia ze znacznym spadkiem rejestracji nowych spółek.

Od 2019 r. zaczął obowiązywać dla nowych i małych podatników 9% podatek CIT, co zaczęło się przekładać na wzrost rejestracji przedsiębiorców w KRS.

Dla przedsiębiorców istotne znaczenie ma wysokość podatków oraz czy ich majątek osobisty jest oddzielonych od majątku przedsiębiorstwa, a tym samy w przypadku kłopotów firmy, są w stanie uchronić posiadany majątek osobisty. Takiej ochrony nie zapewnia działalność w oparciu o wpis do CEIDG, zapewnia ją spółka kapitałowa. Natomiast prowadzenie działalności w oparciu o wpis do CEIG umożliwia płacenie liniowego podatku w wysokości 19%.

Jak duże znaczenie ma jednak wysokość podatku wskazuje liczba działających spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych, w których komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

W takiej konstrukcji za zobowiązania spółki odpowiada komplementariusz – spółka z o.o., a komandytariusz może zapłacić podatek liniowy 19% (jeżeli jest osobą fizyczną). Jednocześnie osoba fizyczna chroni swój majątek osobisty (odpowiada tylko do sumy komandytowej).
Dla osoby fizycznej taka konstrukcja oznacza płacenie podatku jak przy tzw, indywidualnej działalności gospodarczej (wpisanej do CEIDG), przy jednoczesnej ochronie majątku osobistego jak przy prowadzeniu sp. z o.o.

Oczywiście wadą taką rozwiązania jest konieczność ponoszenia kosztów księgowych i operacyjnych istnienia dwóch spółek. Na taką konstrukcję z reguły decydują się więc przedsiębiorcy, których biznesy w sposób długotrwały przynoszą odpowiednio wysoki zysk.

Obecnie w takiej konstrukcji działa 31189 spółek komandytowych, czyli 87,1% wszystkich aktywnych spółek komandytowych oraz 2594 spółki komandytowo-akcyjnych czyli 80,36% wszystkich aktywnych spółek komandytowo-akcyjnych.

Zrealizowana propozycja premiera Mateusza Morawieckiego obniżenia od 1 stycznia 2019 r. CIT-u do 9% jest więc doskonałym rozwiązaniem dla wielu z 500 tys. przedsiębiorców płacących podatek liniowych. Zakładając spółkę kapitałową zapłacą 9% CIT oraz 19% dywidendę, a więc nieznacznie więcej niż przy podatku liniowym. W zamian uzyskają ochronę posiadanego majątku osobistego.

Gdzie rozpoczynają działalność nowe spółki

W 2019 r. najwięcej spółek powstało w województwie mazowieckim 31,87%, wielkopolskim 9,10% i dolnośląskim 9,06%.

nowe firmy w KRS wg województw maj 2019 r.

Liczba rejestracji w rejestrze przedsiębiorców w KRS według województw:

wojewodztwo liczba procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 1873 9,06
KUJAWSKO-POMORSKIE 689 3,33
LUBELSKIE 673 3,25
LUBUSKIE 375 1,81
ŁÓDZKIE 974 4,71
MAŁOPOLSKIE 1807 8,74
MAZOWIECKIE 6591 31,87
OPOLSKIE 285 1,38
PODKARPACKIE 679 3,28
PODLASKIE 344 1,66
POMORSKIE 1315 6,36
ŚLĄSKIE 1862 9,00
ŚWIĘTOKRZYSKIE 263 1,27
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 378 1,83
WIELKOPOLSKIE 1882 9,10
ZACHODNIOPOMORSKIE 693 3,35

Najwięcej przedsiębiorców zarejestrowano w Warszawie 5283, Wrocławiu 1244 i Krakowie 1242.

Miejscowości, w których zarejestrowano najwięcej spółek w 2019 r.

miejscowosc liczba
WARSZAWA 5283
WROCŁAW 1244
KRAKÓW 1242
POZNAŃ 1011
ŁÓDŹ 620
GDAŃSK 526
LUBLIN 401
KATOWICE 393
SZCZECIN 377
GDYNIA 307
RZESZÓW 290
BYDGOSZCZ 240
BIAŁYSTOK 214
CZĘSTOCHOWA 163
TORUŃ 157
OLSZTYN 153
ZIELONA GÓRA 142
BIELSKO-BIAŁA 124
KIELCE 119
OPOLE 113
GLIWICE 98
GORZÓW WIELKOPOLSKI 90
KOSZALIN 72
RADOM 70
LEGNICA 69
PIASECZNO 69
SOSNOWIEC 66
PRUSZKÓW 64
PRZEMYŚL 60
TYCHY 57
KALISZ 56
TARNÓW 56
SOPOT 52
BYTOM 51
KNURÓW 51

Pod względem form prawnych w 2019 r. najwięcej zarejestrowano w spółek z o.o. 81,56%, spółek komandytowych 11,4%, spółek jawnych 2,31%. 

Formy prawne w jakich rejestrowano działalność w Rejestrze Przedsiębiorców KRS w 2019 roku

forma_prawna liczba procentowo
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  16870 81,56
SPÓŁKA KOMANDYTOWA  2357 11,40
SPÓŁKA JAWNA   477 2,31
FUNDACJA  433 2,09
STOWARZYSZENIE  168 0,81
SPÓŁKA AKCYJNA  128 0,62
ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY  81 0,39
SPÓŁDZIELNIA  70 0,34
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA  50 0,24
SPÓŁKA PARTNERSKA  43 0,21
ZWIĄZEK PRACODAWCÓW  3 0,01
IZBA GOSPODARCZA  1 0,00
ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ  1 0,00
ZWIĄZEK ZAWODOWY  1 0,00

Z jakim kapitałem rejestrują się nowe spółki:

Wśród zarejestrowanych podmiotów 17 048 to spółki kapitałowe. Ich średni kapitał to 44 256 zł.

W jakich branżach działają nowe spółki

Najwięcej firm rozpoczyna działalność w handlu 16,22%, w działalność profesjonalnej, naukowej 15,76%, budownictwie 13,76%

nowe firmy w KRS wg klas PKD maj 2019 r.

 Rejestracja firm w Rejestrze Przedsiębiorców KRS w 2019 roku według klas PKD:

klasa PKD liczba procentowo
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE 3352 16,22
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 3257 15,76
BUDOWNICTWO 2843 13,76
INFORMACJA I KOMUNIKACJA 1727 8,36
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 1639 7,93
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA 1616 7,82
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 1387 6,71
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 1258 6,09
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI 870 4,21
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA 529 2,56
EDUKACJA 523 2,53
OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA 417 2,02
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  364 1,76
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ 332 1,61
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 295 1,43
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 121 0,59
DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ 96 0,46
GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 32 0,15
ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE 5 0,02
GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW; GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY I ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA WŁASNE POTRZEBY 2 0,01

Branże w których najwięcej podmiotów rozpoczęło działalność w 2019 r.:

pkd treść liczba
7022Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  1134
4110Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 937
4120Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 894
4941Z Transport drogowy towarów 811
6201Z Działalność związana z oprogramowaniem 728
4791Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 582
6820Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 568
6810Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 563
5610A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 530
7010Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów,  451
6920Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 366
7311Z Działalność agencji reklamowych 334
4690Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 296
6312Z Działalność portali internetowych 287
3511Z Wytwarzanie energii elektrycznej 261
7810Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy  256
7820Z Działalność agencji pracy tymczasowej  237
8559B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 231
4321Z Wykonywanie instalacji elektrycznych 211
6831Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 204
8211Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura  196
7112Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 194
6202Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 191
4520Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, 170
6910Z Działalność prawnicza 170
4322Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 142
9602Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne 141
4511Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 137
4399Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane  133
6499Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych  129
5510Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 126
2511Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 122
4673Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 116
4619Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 114
4719Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 114
4339Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 113
7490Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 112
7219Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 103
8010Z Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa 103
7111Z Działalność w zakresie architektury  97
7711Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 96
6209Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych  91
9609Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana  91
4211Z Roboty związane z budową dróg i autostrad 89
4799Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 87
6622Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych 85
8560Z Działalność wspomagająca edukację 84
4771Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 82
8690E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana 82
8230Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów  81
5229C Działalność pozostałych agencji transportowych 80
4642Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia 79
5911Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo  79
4932Z Działalność taksówek osobowych  78
6619Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe,  75
7410Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 74
2562Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych 71
4711Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 70
5520Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania   69
8622Z Praktyka lekarska specjalistyczna  69
8121Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych 68
4939Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany 64
6419Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne  64
7830Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników  64
8551Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych  64
6311Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność  63
4669Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń  61
5621Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)  61
6399Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 60
8299Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana  60
9329Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna  56
4675Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych 55
8621Z Praktyka lekarska ogólna  55
7912Z Działalność organizatorów turystyki 54
8810Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych  54
4222Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych  53
5221Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy 53
6420Z Działalność holdingów finansowych 52
6832Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 52
9319Z Pozostała działalność związana ze sportem 52
4646Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych 51
1071Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek  49
3312Z Naprawa i konserwacja maszyn  49
8130Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni 48
3109Z Produkcja pozostałych mebli 47
4641Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych 47
8510Z Wychowanie przedszkolne 46
4631Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw 45
4621Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt 44
4332Z Zakładanie stolarki budowlanej 42
4634A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych 42
4333Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian 41
4531Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 41
8129Z Pozostałe sprzątanie  40

Kto zakłada spółki?

14 662 spółki zostały założone wyłącznie przez osoby fizyczne
2505 spółek zostało założonych przez osoby fizyczne i inne spółki
2776 spółek zostało założonych przez inne spółki, w tym 581 to zagraniczne spółki.

Wśród osób fizycznych, które zakładały spółki 8491 to kobiety (27,94%), 21898 to mężczyźni (72,06%). Średni wiek kobiety to 40 lat, podobnie jak mężczyzny.
Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2022 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X