13-08-2022 Hipolita i Diany
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Nowe firmy w KRS maj 2020 r.

Ile powstało nowych spółek w 2020 r.?

Z analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej wynika, iż w pierwszych pięciu miesiącach 2020 r. zarejestrowano 19 447 podmiotów w Rejestrze Przedsiębiorców KRS.  

Jeżeli ten trend utrzymałby się w całym 2020 r. , w KRS powstałyby 46 673 firmy, co oznaczałoby nieznaczny spadek w stosunku do 2019 r.. Sądzimy jednak, że wyniki rejestracji w całym 2020 r. będą wyższe niż w 2019 r., gdyż obecnie mniej rejestrujemy firm w kwietniu i maju ze względu na zamrożenie gospodarki.

W kwietniu 2020 r. mimo zamrożenia całej gospodarki w KRS zarejestrowano 2948 przedsiębiorców, wobec 4096 rejestracji w kwietniu 2019 czy 3918 w kwietniu 2018 r. , .

W maju 2020 r. w KRS zarejestrowano 3239 przedsiębiorców, wobec 3916 rejestracji w maju 2019 czy 3438 w maju 2018 r. 

nowe firmy w KRS maj 2020

 Liczba rejestracji nowych przedsiębiorców w KRS w 2020 r. 

rok liczba rejestracji w KRS zmiana % do ostatniego okresu
2007 18133  
2008 17119 -6
2009 18226 6
2010 22510 24
2011 23899 6
2012 30930 29
2013 36362 18
2014 35657 -2
2015 47225 32
2016 51133 8
2017 46557 -8,95
2018 45151 -3,02
2019 48124 6,58
*2020 46673 -3,02

 

*prognoza dla 2020r. (nie uwzględnia wpływu pandemii). Do analizy nie braliśmy pod uwagę spółek powstałych z przekształcenia.

Gdzie rozpoczynają działalność nowe spółki

W 2020 r. najwięcej spółek powstało w województwie mazowieckim 30,37%, wielkopolskim 11,2% i śląskim 9,08%:

nowe firmy w KRS w województwach maj 2020

Liczba rejestracji w rejestrze przedsiębiorców w KRS według województw:

wojewodztwo Liczba procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 1718 8,83
KUJAWSKO-POMORSKIE 807 4,15
LUBELSKIE 657 3,38
LUBUSKIE 331 1,70
ŁÓDZKIE 876 4,50
MAŁOPOLSKIE 1589 8,17
MAZOWIECKIE 5907 30,37
OPOLSKIE 245 1,26
PODKARPACKIE 596 3,06
PODLASKIE 389 2,00
POMORSKIE 1163 5,98
ŚLĄSKIE 1765 9,08
ŚWIĘTOKRZYSKIE 292 1,50
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 385 1,98
WIELKOPOLSKIE 2179 11,20
ZACHODNIOPOMORSKIE 548 2,82

Miejscowości, w których zarejestrowano najwięcej spółek w 2020 r.

miejscowość Liczba
WARSZAWA 4818
POZNAŃ 1118
WROCŁAW 1111
KRAKÓW 1045
ŁÓDŹ 521
GDAŃSK 503
KATOWICE 422
LUBLIN 372
BYDGOSZCZ 312
SZCZECIN 312
RZESZÓW 276
BIAŁYSTOK 254
GDYNIA 222
TORUŃ 164
OLSZTYN 155
KIELCE 148
ZIELONA GÓRA 145
BIELSKO-BIAŁA 140
CZĘSTOCHOWA 115
GLIWICE 101
OPOLE 98
RADOM 66
GNIEZNO 65
PIASECZNO 59
SOSNOWIEC 59
KALISZ 57
SOPOT 56
BYTOM 56
GORZÓW WIELKOPOLSKI 54
TYCHY 54
LEGNICA 51
DĄBROWA GÓRNICZA 48
PŁOCK 47
PUŁAWY 46
TARNÓW 45
KNURÓW 45
PRUSZKÓW 44
LESZNO 44
RYBNIK 43
ZABRZE 43
KOSZALIN 42
ELBLĄG 40
BIAŁA PODLASKA 39
NOWY SĄCZ 39
JELENIA GÓRA 36
MARKI 36
RUDA ŚLĄSKA 36
PRZEMYŚL 35
MIKOŁÓW 33
CHORZÓW 32
TARNOWSKIE GÓRY 32
KONIN 31
WŁOCŁAWEK 30

Pod względem form prawnych w 2020 r. najwięcej zarejestrowano w spółek z o.o. 83,94%, spółek komandytowych 10,28%, spółek jawnych 1,92%.  

Formy prawne w jakich rejestrowano działalność w Rejestrze Przedsiębiorców KRS w 2020 roku

forma prawna Liczba procentowo
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 16323 83,94
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2000 10,28
SPÓŁKA JAWNA 373 1,92
FUNDACJA 359 1,85
STOWARZYSZENIE 97 0,50
SPÓŁKA AKCYJNA 85 0,44
ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY 66 0,34
SPÓŁDZIELNIA 66 0,34
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 34 0,17
SPÓŁKA PARTNERSKA 34 0,17
ZWIĄZEK PRACODAWCÓW 4 0,02
CECH RZEMIEŚLNICZY 1 0,01
EUROPEJSKIE ZGRUPOWANIE INTERESÓW GOSPODARCZYCH 1 0,01
IZBA GOSPODARCZA 1 0,01
ROLNICZE ZRZESZENIE BRANŻOWE 1 0,01
ZWIĄZEK SPORTOWY 1 0,01
ZWIĄZEK ZAWODOWY 1 0,01

Z jakim kapitałem rejestrują się nowe spółki:

Wśród zarejestrowanych podmiotów 16 442 to spółki kapitałowe. Ich średni kapitał to 79 155 zł.

75 spółek miało kapitał 1 mln zł lub wyższy.

W jakich branżach działają nowe spółki

Najwięcej firm powadzi działalność profesjonalną 17,5% i handlową 15,89% 

nowe firmy w KRS wg klas PKD maj 2020 r.

 Rejestracja firm w Rejestrze Przedsiębiorców KRS w 2020 roku według klas PKD: 

klasa liczba procentowo
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 3403 17,50
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE 3090 15,89
BUDOWNICTWO 2720 13,99
INFORMACJA I KOMUNIKACJA 1585 8,15
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 1495 7,69
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA 1406 7,23
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 1225 6,30
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 1118 5,75
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI 692 3,56
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 583 3,00
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA 421 2,16
OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA 410 2,11
EDUKACJA 409 2,10
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  396 2,04
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ 239 1,23
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 127 0,65
DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ 101 0,52
GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 22 0,11
ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE 2 0,01
GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW; GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY I ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA WŁASNE POTRZEBY 2 0,01

Branże w których najwięcej podmiotów rozpoczęło działalność w 2020 r.:

PKD treść Liczba
7022Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  1285
4110Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 878
6201Z Działalność związana z oprogramowaniem 809
4120Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 743
4941Z Transport drogowy towarów 677
4791Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 675
3511Z Wytwarzanie energii elektrycznej 551
6820Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 538
6810Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 474
7010Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów,  451
5610A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 418
6920Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 412
7311Z Działalność agencji reklamowych 309
4321Z Wykonywanie instalacji elektrycznych 304
8211Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura  275
4690Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 269
7112Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 237
6202Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 200
8559B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 192
6312Z Działalność portali internetowych 178
7810Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy  164
4322Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 161
7820Z Działalność agencji pracy tymczasowej  159
9602Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne 156
6910Z Działalność prawnicza 151
6831Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 149
4520Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, 145
4932Z Działalność taksówek osobowych  141
4339Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 129
4399Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane  124
4511Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 123
9609Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana  123
4619Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 118
2511Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 116
4719Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 110
8010Z Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa 110
4673Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 96
5510Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 94
7410Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 88
7490Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 88
7111Z Działalność w zakresie architektury  87
7219Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 84
6619Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe,  83
8622Z Praktyka lekarska specjalistyczna  76
6499Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych  75
8560Z Działalność wspomagająca edukację 74
6209Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych  73
6622Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych 71
7711Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 71
2562Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych 70
4669Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń  70
4799Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 70
4646Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych 69
8690E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana 69
4211Z Roboty związane z budową dróg i autostrad 64
6832Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 64
8121Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych 64
4771Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 63
5621Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)  62
3312Z Naprawa i konserwacja maszyn  60
4939Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany 60
5520Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania   59
5229C Działalność pozostałych agencji transportowych 57
5911Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo  57
6419Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne  57
7830Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników  56
8110Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku  55
8230Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów  55
4711Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 54
8299Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana  53
8621Z Praktyka lekarska ogólna  53
4675Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych 52
6420Z Działalność holdingów finansowych 52
4333Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian 50

Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2022 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X