13-08-2022 Hipolita i Diany
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Po spadku rejestracji związanych z pandemią, liczba rejestracji w KRS wróciła już do normy.

Ile powstało nowych spółek w 2020 r.?

Z analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej wynika, iż do końca sierpnia 2020 r. zarejestrowano 31 170 podmiotów w Rejestrze Przedsiębiorców KRS.  W analogicznym okresie 2019 r. było to 31 579 podmiotów, w 2018 r. 30 025, w 2017 r. 30 861, a w 2016 r. 33 026.

Jeżeli ten trend utrzymałby się w całym 2020 r., w KRS powstałyby 46 755 firm, co oznaczałoby nieznaczny spadek w stosunku do 2019 r.. Sądzimy jednak, że wyniki rejestracji w całym 2020 r. będą wyższe niż w 2019 r..

W kwietniu 2020 r. mimo zamrożenia całej gospodarki w KRS zarejestrowano 2948 przedsiębiorców, wobec 4096 rejestracji w kwietniu 2019 czy 3918 w kwietniu 2018 r., .

W maju 2020 r. w KRS zarejestrowano 3239 przedsiębiorców, wobec 3916 rejestracji w maju 2019, czy 3438 w maju 2018 r..

W czerwcu 2020 r. w KRS zarejestrowano 3695 przedsiębiorców, wobec 3253 rejestracji w czerwcu 2019, czy 3510 w czerwcu 2018 r.

W lipcu 2020 r. w KRS zarejestrowano 4021 przedsiębiorców, wobec 4057 rejestracji w lipcu 2019, 3350 w lipcu 2018 r., 3497 w lipcu 2017 r., czy 3639 w lipcu 2016 r.

W sierpniu 2020 r. w KRS zarejestrowano 4005 przedsiębiorców, wobec 3586 rejestracji w sierpniu 2019 r., 3908 w sierpniu 2018 r. , 3289 w sierpniu 2017 r., 3566 w sierpniu 2016 r.

nowe firmy w KRS sierpień 2020

 Liczba rejestracji nowych przedsiębiorców w KRS w 2020 r. 

rok liczba rejestracji w KRS zmiana % do ostatniego okresu
2007 18133  
2008 17119 -6
2009 18226 6
2010 22510 24
2011 23899 6
2012 30930 29
2013 36362 18
2014 35657 -2
2015 47225 32
2016 51133 8
2017 46557 -8,95
2018 45151 -3,02
2019 48124 6,58
*2020 46755 -2,84

 

*prognoza dla 2020r. (nie uwzględnia wpływu pandemii). Do analizy nie braliśmy pod uwagę spółek powstałych z przekształcenia.

Gdzie rozpoczynają działalność nowe spółki

W 2020 r. najwięcej spółek powstało w województwie mazowieckim 30,57%, wielkopolskim 10,57% i śląskim 9,12%:

nowe firmy w KRS w województwach sierpień 2020

Liczba rejestracji w rejestrze przedsiębiorców w KRS według województw:

wojewodztwo Liczba procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 2774 8,90
KUJAWSKO-POMORSKIE 1294 4,15
LUBELSKIE 1070 3,43
LUBUSKIE 531 1,70
ŁÓDZKIE 1452 4,66
MAŁOPOLSKIE 2572 8,25
MAZOWIECKIE 9530 30,57
OPOLSKIE 383 1,23
PODKARPACKIE 953 3,06
PODLASKIE 653 2,09
POMORSKIE 1870 6,00
ŚLĄSKIE 2843 9,12
ŚWIĘTOKRZYSKIE 449 1,44
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 579 1,86
WIELKOPOLSKIE 3295 10,57
ZACHODNIOPOMORSKIE 922 2,96


Miejscowości, w których zarejestrowano najwięcej spółek w 2020 r.

miejscowość Liczba
WARSZAWA 7818
WROCŁAW 1775
KRAKÓW 1707
POZNAŃ 1692
ŁÓDŹ 886
GDAŃSK 789
KATOWICE 689
LUBLIN 613
BYDGOSZCZ 546
SZCZECIN 506
RZESZÓW 428
BIAŁYSTOK 424
GDYNIA 374
TORUŃ 249
OLSZTYN 233
KIELCE 232
ZIELONA GÓRA 231
BIELSKO-BIAŁA 229
CZĘSTOCHOWA 183
GLIWICE 146
OPOLE 145
PIASECZNO 113
SOSNOWIEC 102
RADOM 97
SOPOT 97
GORZÓW WIELKOPOLSKI 91
TYCHY 91
LEGNICA 82
KOSZALIN 82
PUŁAWY 81
TARNÓW 81
BYTOM 80
KALISZ 77
DĄBROWA GÓRNICZA 74
LESZNO 73
RYBNIK 71
GNIEZNO 71

Pod względem form prawnych w 2020 r. najwięcej zarejestrowano w spółek z o.o. 84,4%, spółek komandytowych 10,05%, spółek jawnych 1,83%.  

Formy prawne w jakich rejestrowano działalność w Rejestrze Przedsiębiorców KRS w 2020 roku

forma prawna Liczba procentowo
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 26308 84,40
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3133 10,05
SPÓŁKA JAWNA 570 1,83
FUNDACJA 529 1,70
STOWARZYSZENIE 159 0,51
SPÓŁKA AKCYJNA 124 0,40
ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY 108 0,35
SPÓŁDZIELNIA 95 0,30
SPÓŁKA PARTNERSKA 60 0,19
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 49 0,16
SPÓŁKI AKCYJNA 18 0,06
ZWIĄZEK PRACODAWCÓW  4 0,01
IZBA GOSPODARCZA 3 0,01
INSTYTUT BADAWCZY 2 0,01
ZWIĄZEK SPORTOWY 2 0,01
ZWIĄZEK ZAWODOWY 2 0,01
CECH RZEMIEŚLNICZY  1 0,00
EUROPEJSKIE ZGRUPOWANIE INTERESÓW GOSPODARCZYCH  1 0,00
POLSKI ZWIĄZEK SPORTOWY 1 0,00
ROLNICZE ZRZESZENIE BRANŻOWE  1 0,00

W jakich branżach działają nowe spółki

Najwięcej firm powadzi działalność profesjonalną 16, 89% i handlową 16,12%

nowe firmy w KRS wg klas PKD sierpień 2020 r.

 Rejestracja firm w Rejestrze Przedsiębiorców KRS w 2020 roku według klas PKD: 

klasa liczba procentowo
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 5264 16,89
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE 5024 16,12
BUDOWNICTWO 4364 14,00
INFORMACJA I KOMUNIKACJA 2534 8,13
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 2328 7,47
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA 2257 7,24
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 1980 6,35
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 1695 5,44
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI 1184 3,80
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 1083 3,47
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  685 2,20
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA 674 2,16
EDUKACJA 653 2,10
OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA 644 2,07
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ 375 1,20
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 215 0,69
DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ 161 0,52
GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 38 0,12
ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE 8 0,03
GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW; GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY I ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA WŁASNE POTRZEBY 3 0,01

Branże w których najwięcej podmiotów rozpoczęło działalność w 2020 r.:

pkd treść Liczba
7022Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  1949
4110Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 1410
6201Z Działalność związana z oprogramowaniem 1242
4120Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 1184
4791Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 1116
3511Z Wytwarzanie energii elektrycznej 1021
4941Z Transport drogowy towarów 1009
6820Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 828
6810Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 797
5610A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 733
7010Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów,  707
6920Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 622
4321Z Wykonywanie instalacji elektrycznych 506
7311Z Działalność agencji reklamowych 498
8211Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura  465
4690Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 431
7112Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 363
6312Z Działalność portali internetowych 321
6202Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 310
8559B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 301
4322Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 279
9602Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne 256
6831Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 250
7810Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy  250
7820Z Działalność agencji pracy tymczasowej  246
4520Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, 224
4339Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 221
6910Z Działalność prawnicza 219
8010Z Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa 207
4619Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 201
4932Z Działalność taksówek osobowych  194
4511Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 192
4399Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane  189
9609Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana  176
4719Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 172
4673Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 171
7219Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 162
4771Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 156
2511Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 153
5510Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 152
7111Z Działalność w zakresie architektury  140
7490Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 138
7410Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 137
6499Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych  127
8622Z Praktyka lekarska specjalistyczna  121
4799Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 120
6209Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych  119
6619Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe,  115
7711Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 114
6622Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych 113
9499Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 112
8690E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana 107
4669Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń  105
6832Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 105
7830Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników  104
2562Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych 103
5621Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)  103
5229C Działalność pozostałych agencji transportowych 102
8560Z Działalność wspomagająca edukację 101
8121Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych 100
4646Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych 95
5520Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania   95
6419Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne  94
5911Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo  93
5320Z Pozostała działalność pocztowa  i kurierska 91
4211Z Roboty związane z budową dróg i autostrad 90
6311Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność  88
3312Z Naprawa i konserwacja maszyn  82
4642Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia 82
4711Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 82
4631Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw 81
4939Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany 81
8110Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku  81
8621Z Praktyka lekarska ogólna  80
6420Z Działalność holdingów finansowych 77
8230Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów  77
4333Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian 76
8299Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana  76
3109Z Produkcja pozostałych mebli 75
9329Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna  74
4675Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych 73
8810Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych  72
8551Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych  67
4645Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków 64
5221Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy 63
1071Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek  62
3320Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 61
8623Z Praktyka lekarska dentystyczna  61
2042Z Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych 59
5210B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 59
4222Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych  57
4621Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt 57
7739Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane 56
4329Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych 55
4651Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych  55
7211Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii 55
3250Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne 54
8510Z Wychowanie przedszkolne 53
3811Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne 52
4634A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych 52
4652Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego 52
4778Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona  52
8130Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni 51
9604Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej 51
7912Z Działalność organizatorów turystyki 50
8122Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych 50
8690A Działalność fizjoterapeutyczna 50
9312Z Działalność klubów sportowych 50
4674Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu  49
9319Z Pozostała działalność związana ze sportem 49
4725Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 48
5821Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych 48
2561Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale 47
4641Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych 47
9001Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych  46
7120B Pozostałe badania i analizy techniczne 45
7320Z Badanie rynku i opinii publicznej 45
4331Z Tynkowanie 44
4532Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 44
4332Z Zakładanie stolarki budowlanej 43
7732Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych  43
8559A Nauka języków obcych 43
9313Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej  43
4671Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 42
6203Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 42
1413Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej 41
2512Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej 41
4531Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 41
4221Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych 40
4623Z Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt 40
4774Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 40
6110Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej 39
2229Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych 38
4614Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów 38
4618Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów  38
4759Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 38
0111Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu 37
3102Z Produkcja mebli kuchennych 37
5829Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania 37
4776Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona  36
5811Z Wydawanie książek 36
6399Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 36
2899Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana 35
3101Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych 35
4391Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych 35
4519Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli  35
5610B Ruchome placówki gastronomiczne 35
6621Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat 35
8552Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej  35
2041Z Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących 34
2829Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana 34
4649Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego 34
6492Z Pozostałe formy udzielania kredytów  34
8129Z Pozostałe sprzątanie  34
1623Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa 33
4632Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa 33
4661Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia 33
7420Z Działalność fotograficzna 33
9311Z Działalność obiektów sportowych 33
1011Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa  32
2599Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana 32
7021Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 32
8730Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych  32
4312Z Przygotowanie terenu pod budowę 31
8891Z Opieka dzienna nad dziećmi 31
1089Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana 30
1392Z Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych 30
4672Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali 30
4931Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski  30
7220Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych 30
7500Z DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA 30
8292Z Działalność związana z pakowaniem 30

Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2022 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X