29-01-2022 Zdzisława i Franciszka
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Nowe firmy w KRS w 2021 r.

Ile powstało nowych spółek w 2021 r.?

Z analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej wynika, iż do końca września 2021 r. zarejestrowano 39 709 podmiotów w Rejestrze Przedsiębiorców KRS.  Jest to bardzo dobry wynik i wszystko wskazuje na to iż w tym roku osiągniemy rekord rejestracji nowych firm w KRS.

nowe firmy w KRS w 2021 r.

Na wykresie przyjęto dla 2021 r, prognozę dla całego roku

Liczba rejestracji nowych przedsiębiorców w KRS

rok liczba rejestracji w KRS zmiana % do ostatniego okresu
2007 18133  
2008 17119 -6
2009 18226 6
2010 22510 24
2011 23899 6
2012 30930 29
2013 36362 18
2014 35657 -2
2015 47225 32
2016 51133 8
2017 46557 -8,95
2018 45151 -3,02
2019 48124 6,58
2020 47218 -1,88
*2021 52945 12,13

*prognoza dla całego roku 

Do analizy nie braliśmy pod uwagę spółek powstałych z przekształcenia

Gdzie rozpoczynają działalność nowe spółki

W 2021 r. najwięcej spółek powstało w województwie mazowieckim 31,9%, wielkopolskim 9,96% i małopolskim 9%:

nowe firmy w KRS w województwach 2021

Liczba rejestracji w rejestrze przedsiębiorców w KRS według województw:

województwo Liczba procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 3396 8,55
KUJAWSKO-POMORSKIE 1296 3,26
LUBELSKIE 1373 3,46
LUBUSKIE 763 1,92
ŁÓDZKIE 1769 4,45
MAŁOPOLSKIE 3573 9,00
MAZOWIECKIE 12667 31,90
OPOLSKIE 459 1,16
PODKARPACKIE 1226 3,09
PODLASKIE 691 1,74
POMORSKIE 2496 6,29
ŚLĄSKIE 3462 8,72
ŚWIĘTOKRZYSKIE 646 1,63
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 746 1,88
WIELKOPOLSKIE 3954 9,96
ZACHODNIOPOMORSKIE 1192 3,00

Miejscowości, w których zarejestrowano najwięcej spółek w 2021 r.

miejscowosc Liczba
WARSZAWA 10130
KRAKÓW 2376
WROCŁAW 2249
POZNAŃ 1986
ŁÓDŹ 1072
GDAŃSK 1026
KATOWICE 848
LUBLIN 761
SZCZECIN 640
GDYNIA 541
RZESZÓW 465
BYDGOSZCZ 460
BIAŁYSTOK 440
KIELCE 349
ZIELONA GÓRA 322
OLSZTYN 283
TORUŃ 269
BIELSKO-BIAŁA 258
CZĘSTOCHOWA 233
OPOLE 204
GLIWICE 182
RADOM 176
PIASECZNO 151
TYCHY 147
KOSZALIN 128
GORZÓW WIELKOPOLSKI 118
SOSNOWIEC 114
GNIEZNO 98
SOPOT 97
BYTOM 90
LEGNICA 89
PŁOCK 89
ZABRZE 89
PRUSZKÓW 88
PRZEMYŚL 88
DĄBROWA GÓRNICZA 88
TARNÓW 86
ELBLĄG 83
RYBNIK 82
BIAŁA PODLASKA 81

Formy prawne w jakich rejestrowano działalność w Rejestrze Przedsiębiorców KRS w 2021 roku

Pod względem form prawnych w 2021 r. najwięcej zarejestrowano w spółek z o.o. 90,62%, spółek jawnych 3,79% i fundacji 1,92%.  

Z jakim kapitałem rejestrują się nowe spółki?

Wśród zarejestrowanych podmiotów 36 291  to spółki kapitałowe. Ich średni kapitał to 45 325 zł. 151 spółek ma kapitał zakładowy 1 mln. zł lub wyższy.

W jakich branżach działają nowe spółki

Najwięcej firm powadzi działalność budowlaną 16,53% i handlową 16,42%

nowe firmy w KRS wg klas PKD 2021 r.

 Rejestracja firm w Rejestrze Przedsiębiorców KRS w 2021 roku według klas PKD: 

klasa liczba procentowo
BUDOWNICTWO 6527 16,44
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE 6450 16,25
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 5267 13,27
INFORMACJA I KOMUNIKACJA 3217 8,10
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2780 7,00
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA 2643 6,66
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 2569 6,47
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 2545 6,41
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 1524 3,84
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI 1497 3,77
EDUKACJA 1131 2,85
OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA 922 2,32
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA 909 2,29
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  763 1,92
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ 468 1,18
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 264 0,67
DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ 161 0,41
GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 50 0,13
ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE 5 0,01

Branże w których najwięcej podmiotów rozpoczęło działalność w 2021 r.:

pkd treść Liczba
4110Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 2426
4120Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 1758
4941Z Transport drogowy towarów 1658
7022Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  1630
6201Z Działalność związana z oprogramowaniem 1556
4791Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 1527
3511Z Wytwarzanie energii elektrycznej 1428
6810Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 1335
6820Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 959
5610A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 930
6920Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 772
4321Z Wykonywanie instalacji elektrycznych 645
7311Z Działalność agencji reklamowych 601
8559B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 547
4690Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 477
8211Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura  472
7112Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 458
6202Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 404
6831Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 388
7010Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów,  383
9602Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne 378
4339Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 377
7820Z Działalność agencji pracy tymczasowej  372
4520Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, 366
6312Z Działalność portali internetowych 356
4322Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 311
7810Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy  306
4619Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 297
4511Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 279
6910Z Działalność prawnicza 277
4932Z Działalność taksówek osobowych  269
4399Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane  248
4673Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 231
7711Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 206
7490Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 198
4719Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 191
8690E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana 190
7111Z Działalność w zakresie architektury  185
6499Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych  179
7219Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 168
4771Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 167
8551Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych  167
5911Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo  164
6209Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych  164
6419Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne  163
7410Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 162
2511Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 158
5520Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania   155
8010Z Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa 154
5510Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 146
5229C Działalność pozostałych agencji transportowych 144
8622Z Praktyka lekarska specjalistyczna  141
8121Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych 133
4711Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 132
8560Z Działalność wspomagająca edukację 131
4642Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia 129
9609Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana  129
6622Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych 125
5320Z Pozostała działalność pocztowa  i kurierska 124
4799Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 121
6311Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność  121
6619Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe,  116
2562Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych 114
4331Z Tynkowanie 112
7830Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników  108
5621Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)  107
3312Z Naprawa i konserwacja maszyn  106
8810Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych  106
4939Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany 104
6420Z Działalność holdingów finansowych 104
8690A Działalność fizjoterapeutyczna 102
6832Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 97
8621Z Praktyka lekarska ogólna  97
7420Z Działalność fotograficzna 96
8292Z Działalność związana z pakowaniem 95
3109Z Produkcja pozostałych mebli 92
4222Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych  91
8623Z Praktyka lekarska dentystyczna  88
4646Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych 87
4211Z Roboty związane z budową dróg i autostrad 86
4333Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian 86
4675Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych 84
9312Z Działalność klubów sportowych 84
5210B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 82
4532Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 81
4669Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń  81
3320Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 79
8510Z Wychowanie przedszkolne 77
4531Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 75
5221Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy 75
5821Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych 75
9604Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej 75
8130Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni 72
8230Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów  72
4621Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt 71
4332Z Zakładanie stolarki budowlanej 70
5610B Ruchome placówki gastronomiczne 70
1011Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa  69
4631Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw 69
8299Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana  69
4645Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków 68
9499Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 67
4778Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona  66
6430Z Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych 66
8559A Nauka języków obcych 66
4652Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego 65
4725Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 64
9319Z Pozostała działalność związana ze sportem 64
6203Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 63
4776Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona  62
7739Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane 62
4759Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 59
4618Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów  57
7320Z Badanie rynku i opinii publicznej 57
1071Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek  56
3102Z Produkcja mebli kuchennych 55
4641Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych 55
7120B Pozostałe badania i analizy techniczne 55
9329Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna  55
4299Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane 54
4643Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego  54
4651Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych  54
4674Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu  54
7220Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych 54
8110Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku  54
2042Z Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych 52
9311Z Działalność obiektów sportowych 52
2899Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana 51
8122Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych 51
1089Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana 50
Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2022 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X