20-06-2024 Bogny i Florentyny
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Nowe firmy w KRS 2023

Z analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej wynika, iż do końca czerwca 2023 r. zarejestrowano 28 134 podmioty w Rejestrze Przedsiębiorców KRS. Jeśli ten wynik się powtórzy w drugiej połowie roku to w 2023 liczba rejestracji przekroczy 56 000 czyli będzie na poziomie rekordowego 2021 r.

nowe firmy w KRS w 2022 r.

Do analizy nie braliśmy pod uwagę spółek powstałych z przekształcenia.

Nowe firmy w KRS 2023 miesięcznie

Gdzie rozpoczynają działalność nowe spółki

W 2023 r. najwięcej spółek powstało w województwie mazowieckim 33,91%, wielkopolskim 9,45% i śląskim 8,85%:

nowe firmy w KRS w województwach 2023

Liczba rejestracji w rejestrze przedsiębiorców w KRS według województw:

województwo Liczba procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 2308 8,20
KUJAWSKO-POMORSKIE 946 3,36
LUBELSKIE 939 3,34
LUBUSKIE 412 1,46
ŁÓDZKIE 1253 4,45
MAŁOPOLSKIE 2331 8,29
MAZOWIECKIE 9540 33,91
OPOLSKIE 326 1,16
PODKARPACKIE 853 3,03
PODLASKIE 571 2,03
POMORSKIE 1778 6,32
ŚLĄSKIE 2490 8,85
ŚWIĘTOKRZYSKIE 401 1,43
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 484 1,72
WIELKOPOLSKIE 2659 9,45
ZACHODNIOPOMORSKIE 843 3,00

 

Miejscowości, w których zarejestrowano najwięcej spółek w 2023 r.

miejscowość Liczba
WARSZAWA 7458
WROCŁAW 1501
KRAKÓW 1466
POZNAŃ 1355
GDAŃSK 759
ŁÓDŹ 686
KATOWICE 578
LUBLIN 521
SZCZECIN 416
RZESZÓW 379
BIAŁYSTOK 372
GDYNIA 333
BYDGOSZCZ 325
KIELCE 188
TORUŃ 181
BIELSKO-BIAŁA 164
CZĘSTOCHOWA 161
ZIELONA GÓRA 156
OLSZTYN 156
GLIWICE 127
RADOM 126
OPOLE 125
PIASECZNO 117
KOSZALIN 103
PRUSZKÓW 91
SOSNOWIEC 91
TYCHY 79
WÓLKA KOSOWSKA 78
JABŁONOWO 74
BIAŁA PODLASKA 70
GORZÓW WIELKOPOLSKI 70
KALISZ 69
SOPOT 67
PŁOCK 65
RYBNIK 61
ELBLĄG 60

 

Formy prawne w jakich rejestrowano działalność w Rejestrze Przedsiębiorców KRS w 2023 roku

Pod względem form prawnych w 2023 r. najwięcej zarejestrowano w spółek z o.o. 91,25%, fundacji 2,07% i spółek komandytowych 1,73%.

forma prawna Liczba procentowo
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 25673 91,25
FUNDACJA 582 2,07
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 488 1,73
PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA 477 1,70
SPÓŁKA JAWNA 450 1,60
STOWARZYSZENIE 162 0,58
ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY 141 0,50
SPÓŁKA PARTNERSKA 49 0,17
SPÓŁKA AKCYJNA 43 0,15
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 39 0,14
SPÓŁDZIELNIA 26 0,09
ROLNICZE ZRZESZENIE BRANŻOWE 3 0,01
JEDNOSTKA TERENOWA STOWARZYSZENIA POSIADAJĄCA OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ 1 0,00

Z jakim kapitałem rejestrują się nowe spółki

Średni kapitał spółki to 38 655 zł. 110 spółek maj kapitał zakładowy 1 mln. zł lub wyższy.

W jakich branżach działają nowe spółki

Najwięcej firm powadzi działalność handlową 18,4% i działalność profesjonalną 14,32%.

nowe firmy w KRS wg klas PKD 2023 r.

Rejestracja firm w Rejestrze Przedsiębiorców KRS w 2023 roku według klas PKD:

 

klasa liczba procentowo
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE 5178 18,40
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 4029 14,32
BUDOWNICTWO 3858 13,71
INFORMACJA I KOMUNIKACJA 2210 7,86
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA 1972 7,01
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 1930 6,86
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 1894 6,73
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 1539 5,47
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI 1151 4,09
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 819 2,91
EDUKACJA 773 2,75
OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA 745 2,65
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  664 2,36
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA 569 2,02
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ 500 1,78
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 150 0,53
DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ 106 0,38
GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 33 0,12
ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE 14 0,05

 

Branże w których najwięcej podmiotów rozpoczęło działalność w 2023 r.:

pkd treść Liczba
4941Z Transport drogowy towarów 1126
6201Z Działalność związana z oprogramowaniem 1112
7022Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  1077
4791Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 1037
4110Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 928
4120Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 868
5610A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 743
3511Z Wytwarzanie energii elektrycznej 733
6920Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 682
6820Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 589
4321Z Wykonywanie instalacji elektrycznych 577
6810Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 561
7311Z Działalność agencji reklamowych 540
4690Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 444
7112Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 338
4322Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 337
8559B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 336
6831Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 309
4511Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 306
6202Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 303
9602Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne 298
8211Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura  286
4520Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, 280
4339Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 276
4619Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 258
7820Z Działalność agencji pracy tymczasowej  248
7810Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy  235
6910Z Działalność prawnicza 225
4932Z Działalność taksówek osobowych  222
7010Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów,  217
4399Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane  215
7490Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 205
4719Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 198
6312Z Działalność portali internetowych 181
4673Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 164
7219Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 161
8690E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana 151
7111Z Działalność w zakresie architektury  144
8551Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych  144
5229C Działalność pozostałych agencji transportowych 142
9609Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana  142
2511Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 141
6209Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych  141
7711Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 139
5911Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo  131
7410Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 130
6499Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych  128
2562Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych 127
4642Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia 127
8121Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych 126
8622Z Praktyka lekarska specjalistyczna  124
6622Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych 120
5520Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania   108
4711Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 105
4211Z Roboty związane z budową dróg i autostrad 102
7830Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników  102
4799Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 100
5510Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 100
8230Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów  98
8810Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych  97
5221Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy 95
4669Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń  93
3312Z Naprawa i konserwacja maszyn  92
8560Z Działalność wspomagająca edukację 91
8130Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni 89
4222Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych  86
8621Z Praktyka lekarska ogólna  86
4771Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 82
9001Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych  82
6832Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 80
8690A Działalność fizjoterapeutyczna 80
8010Z Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa 78
4332Z Zakładanie stolarki budowlanej 77
4631Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw 75
5320Z Pozostała działalność pocztowa  i kurierska 74
9312Z Działalność klubów sportowych 74
4675Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych 73
8559A Nauka języków obcych 73
9329B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 73
7912Z Działalność organizatorów turystyki 71
8623Z Praktyka lekarska dentystyczna  71
4652Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego 69
3320Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 68
4621Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt 65
5210B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 65
5621Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)  65
6419Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne  64
4333Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian 63
4532Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 63
4645Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków 63
4939Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany 62
4646Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych 61
4778Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona  61
6311Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność  61
7120B Pozostałe badania i analizy techniczne 61
9604Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej 60
5610B Ruchome placówki gastronomiczne 59
6619Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe,  59
9499Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 57
4329Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych 55
9319Z Pozostała działalność związana ze sportem 55
4674Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu  54
4531Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 53
8299Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana  53
4391Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych 51
4641Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych 51
4618Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów  50
4671Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 50
9313Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej  50


Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2024 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X