13-08-2022 Hipolita i Diany
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Nowe firmy w KRS w 2020 r

Ile powstało nowych spółek w 2020 r.?

Z analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej wynika, iż do końca października 2020 r. zarejestrowano 39 728 podmiotów w Rejestrze Przedsiębiorców KRS.  

Jeżeli ten trend utrzymałby się w listopadzie i grudniu 2020 r., w KRS powstałyby 47 673 firmy, co oznaczałoby tylko 1% spadek w stosunku do 2019 r.. Biorąc pod uwagę, iż mieliśmy do czynienia z zahamowaniem gospodarki przez pandemię jest to bardzo dobry wynik.

nowe firmy w KRS w 2020 r.

*prognoza dla 2020r. Do analizy nie braliśmy pod uwagę spółek powstałych z przekształcenia.

 W październiku 2020 r. zarejestrowano 4198 nowych firm w KRS

Liczba rejestracji nowych firm w KRS
miesiąc ROK
  2020 2019 2018 2017 2016
styczeń 4855 4179 4239 4102 3724
luty 4488 4088 3944 3926 4345
marzec 3917 4404 3655 4693 4476
kwiecień 2948 4096 3918 3755 4847
maj 3239 3916 3438 4029 3998
czerwiec 3675 3253 3510 3397 4431
lipiec 3992 4057 3350 3497 3639
sierpień 3979 3586 3908 3289 3566
wrzesień 4437 3985 3459 3794 4338
październik 4198 4626 4273 3899 4026

Gdzie rozpoczynają działalność nowe spółki

W 2020 r. najwięcej spółek powstało w województwie mazowieckim 31,15%, wielkopolskim 10,38% i dolnośląskim 8,93% i śląskim 8,92%:

nowe firmy w KRS w województwach październik 2020

Liczba rejestracji w rejestrze przedsiębiorców w KRS według województw:

wojewodztwo Liczba procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 3546 8,93
KUJAWSKO-POMORSKIE 1586 3,99
LUBELSKIE 1375 3,46
LUBUSKIE 710 1,79
ŁÓDZKIE 1868 4,70
MAŁOPOLSKIE 3244 8,17
MAZOWIECKIE 12376 31,15
OPOLSKIE 483 1,22
PODKARPACKIE 1199 3,02
PODLASKIE 813 2,05
POMORSKIE 2383 6,00
ŚLĄSKIE 3542 8,92
ŚWIĘTOKRZYSKIE 532 1,34
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 728 1,83
WIELKOPOLSKIE 4124 10,38
ZACHODNIOPOMORSKIE 1219 3,07


Miejscowości, w których zarejestrowano najwięcej spółek w 2020 r.

miejscowość Liczba
WARSZAWA 10117
WROCŁAW 2282
KRAKÓW 2128
POZNAŃ 2076
ŁÓDŹ 1148
GDAŃSK 1017
KATOWICE 879
LUBLIN 789
SZCZECIN 694
BYDGOSZCZ 656
RZESZÓW 532
BIAŁYSTOK 521
GDYNIA 473
TORUŃ 303
OLSZTYN 300
ZIELONA GÓRA 290
BIELSKO-BIAŁA 273
KIELCE 267
CZĘSTOCHOWA 244
GLIWICE 191
OPOLE 184
RADOM 147
PIASECZNO 145
SOSNOWIEC 127
GORZÓW WIELKOPOLSKI 121
SOPOT 114
KOSZALIN 112
TARNÓW 110
TYCHY 108
LEGNICA 104
KALISZ 101

Pod względem form prawnych w 2020 r. najwięcej zarejestrowano w spółek z o.o. 84,95%, spółek komandytowych 9,25%, spółek jawnych 1,89%. 

Formy prawne w jakich rejestrowano działalność w Rejestrze Przedsiębiorców KRS w 2020 roku

forma prawna Liczba procentowo
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 33747 84,95
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3676 9,25
SPÓŁKA JAWNA 749 1,89
FUNDACJA 744 1,87
STOWARZYSZENIE 209 0,53
SPÓŁKA AKCYJNA 189 0,48
ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY 150 0,38
SPÓŁDZIELNIA 108 0,27
SPÓŁKA PARTNERSKA 79 0,20
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 59 0,15
ZWIĄZEK PRACODAWCÓW 9 0,02
IZBA GOSPODARCZA 3 0,01
ZWIĄZEK SPORTOWY 2 0,01
CECH RZEMIEŚLNICZY 1 0,00
EUROPEJSKIE ZGRUPOWANIE INTERESÓW GOSPODARCZYCH 1 0,00
ROLNICZE ZRZESZENIE BRANŻOWE 1 0,00
ZWIĄZEK ZAWODOWY 1 0,00

 

Z jakim kapitałem rejestrują się nowe spółki?

 

Wśród zarejestrowanych podmiotów 33 395 to spółki kapitałowe. Ich średni kapitał to 56 914 zł. 141 spółek ma kapitał 1 mln. zł lub wyższy.

W jakich branżach działają nowe spółki

Najwięcej firm powadzi działalność profesjonalną 16,76% i handlową 16,26%

nowe firmy w KRS wg klas PKD październik 2020 r.

 Rejestracja firm w Rejestrze Przedsiębiorców KRS w 2020 roku według klas PKD: 

klasa liczba procentowo
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 6515 16,40
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE 6444 16,22
BUDOWNICTWO 5623 14,15
INFORMACJA I KOMUNIKACJA 3319 8,35
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA 2960 7,45
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 2894 7,28
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2504 6,30
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 2211 5,57
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI 1472 3,71
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 1408 3,54
EDUKACJA 886 2,23
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA 879 2,21
OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA 832 2,09
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  771 1,94
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ 488 1,23
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 261 0,66
DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ 194 0,49
GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 51 0,13
ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE 10 0,03
GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW; GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY I ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA WŁASNE POTRZEBY 6 0,02

Branże w których najwięcej podmiotów rozpoczęło działalność w 2020 r.:

pkd treść Liczba
7022Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  2397
4110Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 1825
6201Z Działalność związana z oprogramowaniem 1594
4120Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 1551
4791Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 1447
3511Z Wytwarzanie energii elektrycznej 1326
4941Z Transport drogowy towarów 1306
6820Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 1024
6810Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 1013
5610A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 915
7010Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów,  827
6920Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 763
4321Z Wykonywanie instalacji elektrycznych 659
8211Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura  640
7311Z Działalność agencji reklamowych 621
4690Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 538
7112Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 462
6312Z Działalność portali internetowych 422
8559B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 410
6202Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 397
6831Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 333
7820Z Działalność agencji pracy tymczasowej  333
7810Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy  332
4322Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 331
9602Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne 327
4339Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 290
4520Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, 283
6910Z Działalność prawnicza 277
4619Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 255
4511Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 253
4932Z Działalność taksówek osobowych  251
8010Z Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa 245
4399Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane  230
4719Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 223
4673Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 219
9609Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana  210
7219Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 209
2511Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 195
7490Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 186
4771Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 180
7111Z Działalność w zakresie architektury  180
5510Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 178
6499Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych  166
6209Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych  162
7410Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 161
7711Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 159
4799Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 155
8622Z Praktyka lekarska specjalistyczna  151
8121Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych 147
8560Z Działalność wspomagająca edukację 144
8690E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana 143
6619Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe,  141
7830Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników  141
6622Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych 139
5229C Działalność pozostałych agencji transportowych 137
6832Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 134
4642Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia 133
5621Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)  133
4669Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń  131
4646Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych 125
5320Z Pozostała działalność pocztowa  i kurierska 124
5911Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo  123
2562Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych 122
5520Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania   121
6420Z Działalność holdingów finansowych 116
6419Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne  115
4211Z Roboty związane z budową dróg i autostrad 112
8110Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku  112
4711Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 110
6311Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność  108
3312Z Naprawa i konserwacja maszyn  104
8230Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów  102
4631Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw 101
4939Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany 101

Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2022 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X