15-11-2018 Alberta i Leopolda
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

2018 restrukturyzacje firm

Ustawą z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne wprowadzono nowy typ postępowania, którego celem jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli. 

2016 rok był pierwszym rokiem obowiązywania przepisów, na podstawie których rozpoczęto 212 takich postępowań.

W 2017 r. takich postępowań było 348.

Według analiz Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej wynika, iż do 30 września 2018 r. takich postępowań było 346, więc w całym 2018 r. może być ich 461 co oznacza wzrost o 33% w stosunku do 2017 r.

Liczba postępowań restrukturyzacyjnych miesięcznie:

postępowania restrukturyzacyjne miesięcznie wrzesień 2018

 

liczba post. restrukturyzacyjnych
miesiąc 2018 2017 2016
styczeń 37 24 -
luty 32 29 2
marzec 46 35 12
kwiecień 33 23 10
maj 37 21 13
czerwiec 48 24 18
lipiec 29 33 18
sierpień 48 29 28
wrzesień 36 27 31
październik   32 19
listopad   32 31
grudzień   39 30
suma 346 348 212

We wrześniu po raz pierwszy od uruchomienia procedury restrukturyzacyjnej mieliśmy więcej takich postępowań niż postępowań upadłościowych.

Stały wzrost takich postępowań to dobra informacja, dlatego że wszystkim nam powinno zależeć na tym, aby firmy z problemami finansowymi nie upadały, lecz mogły dalej funkcjonować po przejściu restrukturyzacji.

Jeżeli chodzi o rodzaj postępowań to dłużnicy najczęściej występowali o restrukturyzację w ramach przyspieszonego postępowania układowego – 64,45% wszystkich postępowań:

Rodzaj postępowania liczba procentowo
przyspieszone postępowanie układowe 223 64,45
postępowanie sanacyjne 82 23,7
postępowanie układowe 38 10,98
postępowanie o zatwierdzenie układu 3 0,87

Najwięcej postępowań dotyczy indywidualnych działalności gospodarczych 27,09% i spółek z o.o. 25,06%:

Forma_prawna liczba procentowo
INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 120 27,09
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 111 25,06
SPÓŁKA AKCYJNA 41 9,26
GOSPODARSTWO ROLNE 31 7,00
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 19 4,29
SPÓŁKA JAWNA 17 3,84
SPÓŁDZIELNIA 2 0,45
FUNDACJA 1 0,23
IZBA GOSPODARCZA 1 0,23
SPÓŁKA CYWILNA 1 0,23
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 1 0,23
UCZELNIA 1 0,23

W 2018 roku najwięcej postępowań restrukturyzacyjnych rozpoczęto w województwie wielkopolskim 17,63% i mazowieckiem 15,32%.

postępowania restrukturyzacyjne wg województw 2018 wrzesień

Województwo liczba procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 34 9,83
KUJAWSKO-POMORSKIE  17 4,91
LUBELSKIE 5 1,45
LUBUSKIE 7 2,02
ŁÓDZKIE 15 4,34
MAŁOPOLSKIE 9 2,60
MAZOWIECKIE 53 15,32
OPOLSKIE 9 2,60
PODKARPACKIE 16 4,62
PODLASKIE 15 4,34
POMORSKIE 21 6,07
ŚLĄSKIE 42 12,14
ŚWIĘTOKRZYSKIE 6 1,73
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 16 4,62
WIELKOPOLSKIE 61 17,63
ZACHODNIOPOMORSKIE 20 5,78

Jeżeli chodzi o działy gospodarki to najwięcej postępowań dotyczy podmiotów, które zajmowały się przetwórstwem przemysłowym 25,22% i handlem 22,03%.

postępowania restrukturyzacyjne wg klas PKD 2018 wrzesień

klasa liczba procentowo
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 87 25,22
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE 76 22,03
BUDOWNICTWO 51 14,78
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 44 12,75
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 16 4,64
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 15 4,35
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI 9 2,61
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA 9 2,61
INFORMACJA I KOMUNIKACJA 8 2,32
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA 7 2,03
OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA 7 2,03
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 5 1,45
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 3 0,87
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ 3 0,87
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  2 0,58
GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 1 0,29
DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ 1 0,29
EDUKACJA 1 0,29

Jeżeli chodzi o główne PKD to najwięcej podmiotów prowadziło działalność w zakresie upraw rolnych 22 i robót budowlanych 22:

pkd treść liczba
0150Z Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)  22
4120Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 22
2511Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 14
4941Z Transport drogowy towarów 12
4673Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 8
4690Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 7
4110Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 6
0161Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną 5
1013Z Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego  5
4211Z Roboty związane z budową dróg i autostrad 5
0111Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu 4
1623Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa 4
3109Z Produkcja pozostałych mebli 4
4322Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 4
6820Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 4
7022Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  4
0113Z Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych  3
0141Z Chów i hodowla bydła mlecznego 3
1071Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek  3
3511Z Wytwarzanie energii elektrycznej 3
4299Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane 3
4520Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, 3
4621Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt 3
4631Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw 3
4642Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia 3
4671Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 3
4771Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 3
5510Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 3
5610A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 3
6201Z Działalność związana z oprogramowaniem 3
6619Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe,  3

LISTA FIRM OBJĘTYCH POSTĘPOWANIEM RESTRUKTURYZACYJNYM

Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2018 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X