21-05-2022 Wiktora i Tymoteusza
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Postępowania restrukturyzacyjne firm w połowie 2019 r.

Ustawą z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne wprowadzono nowy typ postępowania, którego celem jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli.

2016 rok był pierwszym rokiem obowiązywania przepisów, na podstawie których rozpoczęto 212 takich postępowań. W 2017 r. takich postępowań było 348, a w 2018 r. 465. 

Według analiz Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej wynika, iż w pierwszej połowie 2019 r. takich postępowań było 224, co oznacza, iż w całym 2019 r. może być ich mniej niż w 2018.

postępowania restrukturyzacyjne miesięcznie czerwiec 2019

 

liczba post. restrukturyzacyjnych
miesiąc 2019 2018 2017 2016
styczeń 35 37 24 -
luty 40 32 29 2
marzec 49 46 35 12
kwiecień 35 34 23 10
maj 35 37 21 13
czerwiec 30 48 24 18
lipiec   29 33 18
sierpień   48 29 28
wrzesień   36 27 31
październik   52 32 19
listopad   34 32 31
grudzień   32 39 30
suma   465 348 212

Fakt, iż mamy mniej postępowań restrukturyzacyjnych przy jednoczesnym nieznacznym spadku liczby upadłości firm może wskazywać, iż firmy potrafią dostosowywać się do mieniających się warunków na polskim rynku – stały wzrost wynagrodzeń pracowników przy jednoczesnym ich niedoborze.

Jeżeli chodzi o rodzaj postępowań to dłużnicy najczęściej występowali o restrukturyzację w ramach przyspieszonego postępowania układowego – 68,75% wszystkich postępowań:

Rodzaj liczba procentowo
przyspieszone postępowanie układowe 154 68,75
postępowanie sanacyjne 57 25,45
postępowanie układowe 11 4,91
postępowanie o zatwierdzenie układu 2 0,89

Najwięcej postępowań dotyczy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością 36,61% i indywidualnych działalności gospodarczych 33,93%:

Forma_prawna liczba procentowo
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82 36,61
INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 76 33,93
SPÓŁKA AKCYJNA 23 10,27
GOSPODARSTWO ROLNE 22 9,82
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 17 7,59
SPÓŁKA JAWNA 3 1,34
SPÓŁDZIELNIA 1 0,45

W 2019 roku najwięcej postępowań restrukturyzacyjnych rozpoczęto w województwie mazowieckiem 18,75% i śląskim 12,05% i dolnośląskim 12,05%.

postępowania restrukturyzacyjne wg województw 2019 czerwiec

Województwo liczba procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 27 12,05
KUJAWSKO-POMORSKIE 7 3,13
LUBELSKIE 5 2,23
LUBUSKIE 9 4,02
ŁÓDZKIE 12 5,36
MAŁOPOLSKIE  13 5,80
MAZOWIECKIE 42 18,75
OPOLSKIE 1 0,45
PODKARPACKIE 11 4,91
PODLASKIE 16 7,14
POMORSKIE 9 4,02
ŚLĄSKIE 27 12,05
ŚWIĘTOKRZYSKIE 5 2,23
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 3 1,34
WIELKOPOLSKIE  31 13,84
ZACHODNIOPOMORSKIE 6 2,68

Jeżeli chodzi o działy gospodarki to najwięcej postępowań dotyczy podmiotów, które zajmowały się handlem 30,36% i przetwórstwem przemysłowym 20,09%:

postępowania restrukturyzacyjne wg klas PKD 2019 czerwiec

klasa liczba procentowo
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE 68 30,36
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 45 20,09
BUDOWNICTWO 25 11,16
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 24 10,71
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 15 6,70
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 9 4,02
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 8 3,57
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI 6 2,68
INFORMACJA I KOMUNIKACJA 5 2,23
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 4 1,79
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA 4 1,79
OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA 4 1,79
DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ 2 0,89
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA 2 0,89
EDUKACJA 2 0,89
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ 1 0,45

Jeżeli chodzi o główne PKD to najwięcej podmiotów prowadziło działalność w zakresie upraw rolnych 18 postępowń i robót budowlanych 11 postępowań.

Liczba postępowań restrukturyzacyjnych wg PKD:

PKD treść  liczba
0150Z Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)  18
4120Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 11
4941Z Transport drogowy towarów 8
4690Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 6
4711Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 6
3514Z Handel energią elektryczną 4
4511Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 4
5610A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 4
2511Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 3
3511Z Wytwarzanie energii elektrycznej 3
4110Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 3
4211Z Roboty związane z budową dróg i autostrad 3
4631Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw 3
4661Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia 3
4719Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 3
4931Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski  3
0141Z Chów i hodowla bydła mlecznego 2
1011Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa  2
1392Z Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych 2
1520Z Produkcja obuwia 2
1812Z Pozostałe drukowanie  2
2219Z Produkcja pozostałych wyrobów z gumy  2
2222Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych 2
2229Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych 2
2529Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych 2
2825Z Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych 2
2829Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana 2
3102Z Produkcja mebli kuchennych 2
3320Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 2
4222Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych  2
4322Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 2
4331Z Tynkowanie 2
4520Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, 2
4613Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna  2
4619Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 2
4633Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów  2
4639Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów  2
4641Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych 2
4671Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 2
4673Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 2
4730Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych  2
4741Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych  2
4771Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 2
4773Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona  2
4778Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona  2
4791Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 2
4939Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany 2
5510Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 2
6201Z Działalność związana z oprogramowaniem 2
6499Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych  2
6820Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 2
7022Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  2
7111Z Działalność w zakresie architektury  2
0111Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu 1
0113Z Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych  1
0161Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną 1
0220Z Pozyskiwanie drewna  1
1330Z Wykończanie wyrobów włókienniczych 1
1414Z Produkcja bielizny 1
1419Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży 1
1511Z Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych  1
1623Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa 1
2014Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych 1
2370Z Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia 1
2451Z Odlewnictwo żeliwa 1
2512Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej 1
2599Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana 1
2611Z Produkcja elementów elektronicznych 1
2712Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej 1
2740Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego 1
2790Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego 1
2821Z Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych 1
3020Z Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego 1
3109Z Produkcja pozostałych mebli 1
3230Z Produkcja sprzętu sportowego 1
3530Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę  1
3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW 1
3811Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne 1
4221Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych 1
4391Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych 1
4615Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych 1
4618Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów  1
4622Z Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin 1
4623Z Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt 1
4634A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych 1
4636Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich  1
4642Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia 1
4647Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego 1
4651Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych  1
4674Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu  1
4675Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych 1
4676Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów 1
4721Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona  1
4762Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona  1
4774Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 1
4920Z Transport kolejowy towarów 1
5221Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy 1
5811Z Wydawanie książek 1
5911Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo  1
6312Z Działalność portali internetowych 1
6810Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 1
6832Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 1
6920Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 1
7010Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów,  1
7021Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 1
7112Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 1
7311Z Działalność agencji reklamowych 1
7990C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 1
8010Z Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa 1
8130Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni 1
8211Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura  1
8510Z Wychowanie przedszkolne 1
8559B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 1
8621Z Praktyka lekarska ogólna  1
8622Z Praktyka lekarska specjalistyczna  1
8690A Działalność fizjoterapeutyczna 1
8891Z Opieka dzienna nad dziećmi 1
9329Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna  1

LISTA FIRM OBJĘTYCH POSTĘPOWANIEM RESTRUKTURYZACYJNYM

Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2022 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X