21-05-2022 Wiktora i Tymoteusza
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Restrukturyzacje firm na koniec września 2019 r.

Ustawą z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne wprowadzono nowy typ postępowania, którego celem jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli.

2016 rok był pierwszym rokiem obowiązywania przepisów, na podstawie których rozpoczęto 212 takich postępowań. W 2017 r. takich postępowań było 348, a w 2018 r. 465.

Według analiz Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej wynika, iż w 2019 r. do końca września takich postępowań było 354, co oznacza, iż w całym 2019 r. może być ich 472, czyli podobnie jak w 2018 r.

Nie jest to dobra informacja, oznacza, iż wciąż przedsiębiorcy mała wiedzą o tej formie restrukturyzacji firmy.

postępowania restrukturyzacyjne miesięcznie wrzesień 2019

liczba post. restrukturyzacyjnych
miesiąc 2019 2018 2017 2016
styczeń 35 37 24  
luty 40 32 29 2
marzec 49 46 35 12
kwiecień 35 34 23 10
maj 35 37 21 13
czerwiec 30 48 24 18
lipiec 39 29 33 18
sierpień 39 48 29 28
wrzesień 52 36 27 31
październik   52 32 19
listopad   34 32 31
grudzień   32 39 30
suma   465 348 212

Jeżeli chodzi o rodzaj postępowań to dłużnicy najczęściej występowali o restrukturyzację w ramach przyspieszonego postępowania układowego – 70,62% wszystkich postępowań:

Rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego Liczba procentowo
przyspieszone postępowanie układowe 250 70,62
postępowanie sanacyjne 83 23,45
przyspieszone postępowanie układowe 19 5,37
postępowanie o zatwierdzenie układu 2 0,56

Najwięcej postępowań dotyczy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością 36,16% i indywidualnych działalności gospodarczych 33,62%:

Forma_prawna Liczba procentowo
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 128 36,16
INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 119 33,62
GOSPODARSTWO ROLNE 44 12,43
SPÓŁKA AKCYJNA 30 8,47
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 22 6,21
SPÓŁKA JAWNA 6 1,69
SPÓŁDZIELNIA 3 0,85
WSPÓLNIK SPÓŁKI JAWNEJ 2 0,56

W 2019 roku najwięcej postępowań restrukturyzacyjnych rozpoczęto w województwie mazowieckiem 19,77% i wielkopolskim 16,65%.

postępowania restrukturyzacyjne wg województw 2019 wrzesień

Województwo Liczba procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 34 9,60
KUJAWSKO-POMORSKIE 9 2,54
LUBELSKIE 10 2,82
LUBUSKIE 12 3,39
ŁÓDZKIE 17 4,80
MAŁOPOLSKIE 15 4,24
MAZOWIECKIE 70 19,77
OPOLSKIE 2 0,56
PODKARPACKIE 15 4,24
PODLASKIE 27 7,63
POMORSKIE 13 3,67
ŚLĄSKIE 36 10,17
ŚWIĘTOKRZYSKIE 7 1,98
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 17 4,80
WIELKOPOLSKIE 60 16,95
ZACHODNIOPOMORSKIE 10 2,82

Jeżeli chodzi o działy gospodarki to najwięcej postępowań dotyczy podmiotów, które zajmowały się handlem 30,36% i przetwórstwem przemysłowym 20,09%:

postępowania restrukturyzacyjne wg województw 2019 wrzesień

klasa Liczba procentowo
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ 1 0,28
EDUKACJA 2 0,57
GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 3 0,85
DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ 4 1,14
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA 5 1,42
OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA 6 1,70
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 7 1,99
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 8 2,27
INFORMACJA I KOMUNIKACJA 8 2,27
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA 8 2,27
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI 9 2,56
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 15 4,26
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 25 7,10
BUDOWNICTWO 35 9,94
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 53 15,06
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 74 21,02
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE 89 25,28

 Jeżeli chodzi o działy gospodarki to najwięcej postępowań dotyczy podmiotów, które zajmowały się handlem 25,28% i przetwórstwem przemysłowym 21,02%:

Liczba postępowań restrukturyzacyjnych wg PKD:

PKD treść Liczba
0150Z Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)  38
4941Z Transport drogowy towarów 16
4120Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 15
4690Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 8
4711Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 7
5610A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 7
4730Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych  6
0161Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną 5
0141Z Chów i hodowla bydła mlecznego 4
2511Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 4
3109Z Produkcja pozostałych mebli 4
3514Z Handel energią elektryczną 4
4511Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 4
1011Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa  3
3511Z Wytwarzanie energii elektrycznej 3
4110Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 3
4211Z Roboty związane z budową dróg i autostrad 3
4322Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 3
4520Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, 3
4619Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 3
4631Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw 3
4661Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia 3
4671Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 3
4673Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 3
4674Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu  3
4719Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 3
4931Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski  3
4939Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany 3
6201Z Działalność związana z oprogramowaniem 3
6810Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 3
6820Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 3
7022Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  3

 

LISTA FIRM OBJĘTYCH POSTĘPOWANIEM RESTRUKTURYZACYJNYM

Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2022 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X