21-05-2022 Wiktora i Tymoteusza
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

2019 upadłości firm na koniec września

Na koniec września 2019 r. opublikowano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 453 upadłości firm, wynika z analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej. Jeżeli liczba upadłości utrzyma się na podobnym poziomie w ostatnim kwartale roku to w całym 2019 powinno ich być 604, wobec 615 w 2018 r.

Liczba upadłości firm w poszczególnych latach

upadłości firm rocznie 2009-2019 

*2019 prognoza

Liczba postępowań upadłościowych w poszczególnych miesiącach:

upadłości firm miesięcznie wrzesień 2019

liczba postępowań upadłościowych
miesiąc 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
styczeń 67 54 50 49 60 60 82
luty 49 48 46 42 62 65 76
marzec 57 62 41 63 83 63 71
kwiecień 42 49 45 55 61 62 84
maj 46 42 43 51 75 78 67
czerwiec 44 59 47 49 61 74 86
lipiec 46 47 58 53 67 81 89
sierpień 48 50 55 38 64 61 67
wrzesień 54 33 56 61 44 71 68
październik   65 50 53 56 82 79
listopad   52 54 44 57 49 63
grudzień   54 46 48 60 61 56

Należy też zwrócić uwagę na fakt, iż w 2019 r. oddalono wnioski o upadłość w stosunku do 570 podmiotów, a w całym 2018 r. oddalono wnioski u upadłości w stosunku do 562 podmiotów, wobec 430 w 2017 r. i 151 w 2016 r.

Te 570 oddalonych wniosków o upadłość + 453 ogłoszonych upadłości pokazuje realny obraz związany z niewypłacalnością firm i jej nieznacznym wzrostem.

Najwięcej postępowań dotyczy spółek z o.o. 56,95% i indywidualnych działalności gospodarczych 25,61%.

Forma prawna Liczba procentowo
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 258 56,95
INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 116 25,61
SPÓŁKA AKCYJNA 33 7,28
SPÓŁKA JAWNA 14 3,09
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 12 2,65
SPÓŁDZIELNIA 10 2,21
WSPÓLNIK SPÓŁKI JAWNEJ 4 0,88
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 2 0,44
FUNDACJA 2 0,44
STOWARZYSZENIE 1 0,22
PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE 1 0,22

W 2019 roku najwięcej postępowań upadłościowych rozpoczęto w województwie mazowieckiem 24,72% i śląskim 13,02%.
upadłości firm wg województw wrzesień 2019

Województwo Liczba procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 54 11,92
KUJAWSKO-POMORSKIE  31 6,84
LUBELSKIE 13 2,87
LUBUSKIE 8 1,77
ŁÓDZKIE  21 4,64
MAŁOPOLSKIE 31 6,84
MAZOWIECKIE  112 24,72
OPOLSKIE 11 2,43
PODKARPACKIE 21 4,64
PODLASKIE 8 1,77
POMORSKIE 20 4,42
ŚLĄSKIE 59 13,02
ŚWIĘTOKRZYSKIE 6 1,32
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 14 3,09
WIELKOPOLSKIE  32 7,06
ZACHODNIOPOMORSKIE 12 2,65

Miasta, w których ogłoszono najwięcej upadłości firm w 2019 r.:

Miasto Liczba
WARSZAWA 84
WROCŁAW 21
POZNAŃ 14
KRAKÓW 13
KATOWICE 10
ŁÓDŹ 10
BYDGOSZCZ 8
GDAŃSK 7
LUBLIN 7
TORUŃ 7
BIELSKO-BIAŁA 6
OPOLE 5
OSTROŁĘKA 5
GLIWICE 4
KIELCE 4
LEGNICA 4
OLSZTYN 4
BIAŁYSTOK 3
BYTOM 3
ELBLĄG 3
JASŁO 3
PIEKARY ŚLĄSKIE 3
RZESZÓW 3
SOSNOWIEC 3
TARNÓW 3
WOŁOMIN 3
WÓLKA KOSOWSKA 3
Zielona Góra 3

Jeżeli chodzi o działy gospodarki to najwięcej postępowań dotyczy podmiotów, które prowadziły działalność handlową 25,57% i przetwórczą 22,64%:

Klasa Liczba procentowo
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE 136 30,29
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 92 20,49
BUDOWNICTWO 80 17,82
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 30 6,68
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 20 4,45
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 16 3,56
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA 15 3,34
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI 10 2,23
INFORMACJA I KOMUNIKACJA 9 2,00
DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ 7 1,56
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA 7 1,56
OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA 7 1,56
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 6 1,34
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  5 1,11
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 3 0,67
GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 2 0,45
EDUKACJA 2 0,45
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ 2 0,45

Branże w których zanotowano najwięcej upadłości:

PKD treść Liczba
4120Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 34
4941Z Transport drogowy towarów 20
4110Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 12
4673Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 10
4711Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 10
2511Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 9
4671Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 9
4791Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 9
6820Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 9
4690Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 7
4211Z Roboty związane z budową dróg i autostrad 6
6810Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 6
7022Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  6
4399Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane  5
4642Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia 5
5229C Działalność pozostałych agencji transportowych 5
7112Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 5
1013Z Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego  4
4321Z Wykonywanie instalacji elektrycznych 4
4322Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 4
4511Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 4
4520Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, 4
4641Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych 4
4672Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali 4
4764Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona  4
5610A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 4
6201Z Działalność związana z oprogramowaniem 4
8622Z Praktyka lekarska specjalistyczna  4

 

 

LISTA FIRM W UPADŁOŚCI

Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2022 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X