13-08-2022 Hipolita i Diany
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Rekordowy lipiec 2020 r. dla postępowań restrukturyzacyjnych

Z analiz Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej wynika, iż w 2020 r. do końca lipca wszczęto 296 postępowań restrukturyzacyjnych. Rekordowy pod tym kątem był lipiec, gdyż rozpoczęto 71 takich postępowań.

W związku z pandemią covid – 19 wprowadzono nowy tym postępowania - uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu, przepisy opublikowano 23 czerwca, w lipcu z tego typu postępowania skorzystało 30 przedsiębiorców, co przyczyniło się do rekordowego wyniku.

2016 rok był pierwszym rokiem obowiązywania przepisów o postępowaniach restrukturyzacyjnych, na podstawie których rozpoczęto 212 takich postępowań. W 2017 r. takich postępowań było 348, w 2018 r. 465, a w 2019 r. 465.

postępowania restrukturyzacyjne lipiec 2020 r.

liczba postępowań restrukturyzacyjnych
miesiąc 2020 2019 2018 2017 2016
styczeń 30 35 37 24  
luty 51 40 32 29 2
marzec 43 49 46 35 12
kwiecień 26 35 34 23 10
maj 36 35 37 21 13
czerwiec 39 30 48 24 18
lipiec 71 39 29 33 18
sierpień   39 48 29 28
wrzesień   52 36 27 31
październik   41 52 32 19
listopad   24 34 32 31
grudzień   46 32 39 30
suma   465 465 348 212

Jeżeli chodzi o rodzaj postępowań to dłużnicy najczęściej występowali o restrukturyzację w ramach przyspieszonego postępowania układowego – 51,35% wszystkich postępowań:

Rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego Liczba procentowo
przyspieszone postępowanie układowe 152 51,35
postępowanie sanacyjne 82 27,70
uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu 30 10,14
postępowanie układowe 27 9,12
postępowanie o zatwierdzenie układu 5 1,69

Najwięcej postępowań dotyczy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością 34,8% i indywidualnych działalności gospodarczych 29,05%

Forma_prawna Liczba procentowo
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 103 34,80
INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 86 29,05
GOSPODARSTWO ROLNE 48 16,22
SPÓŁKA AKCYJNA 35 11,82
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 10 3,38
SPÓŁKA JAWNA 9 3,04
SPÓŁDZIELNIA 2 0,68
WSPÓLNIK SPÓŁKI JAWNEJ 2 0,68
UCZELNIA 1 0,34

W 2020 roku najwięcej postępowań restrukturyzacyjnych rozpoczęto w województwie mazowieckim 18,92% i wielkopolskim 13,85%

postępowania restrukturyzacyjne wg województw 2020 lipiec

Województwo Liczba procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 30 10,14
KUJAWSKO-POMORSKIE 18 6,08
LUBELSKIE 5 1,69
LUBUSKIE 7 2,36
ŁÓDZKIE 9 3,04
MAŁOPOLSKIE 9 3,04
MAZOWIECKIE 56 18,92
OPOLSKIE 7 2,36
PODKARPACKIE 10 3,38
PODLASKIE 14 4,73
POMORSKIE 20 6,76
ŚLĄSKIE 32 10,81
ŚWIĘTOKRZYSKIE 6 2,03
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 18 6,08
WIELKOPOLSKIE 41 13,85
ZACHODNIOPOMORSKIE 14 4,73

Jeżeli chodzi o działy gospodarki to najwięcej postępowań dotyczy podmiotów, które zajmowały się  przetwórstwem przemysłowym 19,52% i rolnictwem 19,18%

postępowania restrukturyzacyjne wg klas PKD lipiec 2020 r

 

klasa Liczba procentowo
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 57 19,52
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 56 19,18
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE 46 15,75
BUDOWNICTWO 28 9,59
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 20 6,85
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA 14 4,79
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 14 4,79
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI 13 4,45
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 10 3,42
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA 9 3,08
OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA 9 3,08
INFORMACJA I KOMUNIKACJA 6 2,05
DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ 4 1,37
EDUKACJA 2 0,68
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ 2 0,68
GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 1 0,34
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  1 0,34

Jeżeli chodzi o główne PKD to najwięcej podmiotów prowadziło działalność w zakresie upraw rolnych połączonych z chowem - 38 postępowań restrukturyzacyjnych.

PKD treść Liczba
0150Z Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)  38
4120Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 9
4941Z Transport drogowy towarów 8
6820Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 8
0111Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu 7
5610A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 6
6492Z Pozostałe formy udzielania kredytów  6
4690Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 5
5510Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 5
0161Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną 4
2511Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 4
4321Z Wykonywanie instalacji elektrycznych 4
5210B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 4
8623Z Praktyka lekarska dentystyczna  4
1610Z Produkcja wyrobów tartacznych 3
2899Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana 3
3315Z Naprawa i konserwacja statków i łodzi 3
4211Z Roboty związane z budową dróg i autostrad 3
4621Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt 3
4671Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 3
4752Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 3
4931Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski  3
4939Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany 3
6499Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych  3
7022Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  3
7112Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 3
0125Z Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów 2
0141Z Chów i hodowla bydła mlecznego 2
1012Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu  2
1020Z Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków 2
1812Z Pozostałe drukowanie  2
2221Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych 2
2561Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale 2
2830Z Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa 2
3109Z Produkcja pozostałych mebli 2
3832Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych  2
4110Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 2
4221Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych 2
4322Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 2
4339Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 2
4531Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 2
4618Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów  2
4673Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 2
4711Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 2
4741Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych  2
4764Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona  2
4773Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona  2
4791Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 2
5621Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)  2
6202Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 2
6622Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych 2
6910Z Działalność prawnicza 2
6920Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 2
7311Z Działalność agencji reklamowych 2
8130Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni 2
8621Z Praktyka lekarska ogólna  2
0163Z Działalność usługowa następująca po zbiorach 1
0170Z Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową  1
0220Z Pozyskiwanie drewna  1
0510Z Wydobywanie węgla kamiennego  1
1011Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa  1
1032Z Produkcja soków z owoców i warzyw 1
1051Z Przetwórstwo mleka i wyrób serów 1
1071Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek  1
1101Z Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi 1
1520Z Produkcja obuwia 1
1624Z Produkcja opakowań drewnianych 1
1721Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań 1
1729Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury 1
2011Z Produkcja gazów technicznych 1
2014Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych 1
2016Z Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych 1
2219Z Produkcja pozostałych wyrobów z gumy  1
2222Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych 1
2223Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych 1
2399Z Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana 1
2433Z Produkcja wyrobów formowanych na zimno 1
2451Z Odlewnictwo żeliwa 1
2512Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej 1
2521Z Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania 1
2611Z Produkcja elementów elektronicznych 1
2751Z Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego 1
2841Z Produkcja maszyn do obróbki metalu 1
2891Z Produkcja maszyn dla metalurgii 1
2892Z Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa 1
2920Z Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep 1
2932Z Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli  1
3212Z Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych 1
3250Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne 1
3299Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana 1
3811Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne 1
3831Z Demontaż wyrobów zużytych 1
4212Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej 1
4222Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych  1
4291Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej  1
4332Z Zakładanie stolarki budowlanej 1
4511Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 1
4520Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, 1
4615Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych 1
4619Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 1
4631Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw 1
4633Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów  1
4641Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych 1
4663Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej 1
4669Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń  1
4672Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali 1
4677Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu 1
4719Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 1
4724Z Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich  1
4761Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 1
4771Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 1
4789Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona  1
4920Z Transport kolejowy towarów 1
4932Z Działalność taksówek osobowych  1
5811Z Wydawanie książek 1
5821Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych 1
6110Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej 1
6311Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność  1
6419Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne  1
6491Z Leasing finansowy 1
6612Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych  1
6810Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 1
6832Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 1
7010Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów,  1
7111Z Działalność w zakresie architektury  1
7721Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego  1
7732Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych  1
7733Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery 1
7820Z Działalność agencji pracy tymczasowej  1
8121Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych 1
8122Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych 1
8230Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów  1
8520Z Szkoły podstawowe 1
8542Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych  1
8610Z Działalność szpitali 1
8622Z Praktyka lekarska specjalistyczna  1
8690A Działalność fizjoterapeutyczna 1
9313Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej  1
9329Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna  1
9602Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne 1

 

LISTA FIRM OBJĘTYCH POSTĘPOWANIEM RESTRUKTURYZACYJNYM

Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2022 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X