13-08-2022 Hipolita i Diany
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

We wrześniu 2020 r. rozpoczęto 95 postępowań restrukturyzacyjnych – najwyższy miesięczny wynik w historii.

Z analiz Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej wynika, iż w 2020 r. do końca września wszczęto 457 postępowań restrukturyzacyjnych. We wrześniu  rozpoczęto 95 takich postępowań – najwyższy miesięczny wynik w historii.

W związku z pandemią covid – 19 wprowadzono nowy tym postępowania - uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu, przepisy opublikowano 23 czerwca, w lipcu z tego typu postępowania skorzystało 30 przedsiębiorców, w sierpniu 40-tu, a we wrześniu 64 przedsiębiorców.

2016 rok był pierwszym rokiem obowiązywania przepisów o postępowaniach restrukturyzacyjnych, na podstawie których rozpoczęto 212 takich postępowań. W 2017 r. takich postępowań było 348, w 2018 r. 465, a w 2019 r. 465.

postępowania restrukturyzacyjne wrzesień 2020 r.

liczba postępowań restrukturyzacyjnych
miesiąc 2020 2019 2018 2017 2016
styczeń 30 35 37 24  
luty 51 40 32 29 2
marzec 43 49 46 35 12
kwiecień 26 35 34 23 10
maj 36 35 37 21 13
czerwiec 39 30 48 24 18
lipiec 71 39 29 33 18
sierpień 66 39 48 29 28
wrzesień 95 52 36 27 31
październik   41 52 32 19
listopad   24 34 32 31
grudzień   46 32 39 30
suma   465 465 348 212

Jeżeli chodzi o rodzaj postępowań to dłużnicy najczęściej występowali o restrukturyzację w ramach przyspieszonego postępowania układowego – 39,39% wszystkich postępowań:

Rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego Liczba procentowo
przyspieszone postępowanie układowe 180 39,39
uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu 134 29,32
postępowanie sanacyjne 99 21,66
postępowanie układowe 35 7,66
postępowanie o zatwierdzenie układu 9 1,97

Najwięcej postępowań dotyczy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością 34,14% i indywidualnych działalności gospodarczych 31,51%

Forma_prawna Liczba procentowo
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 156 34,14
INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 144 31,51
GOSPODARSTWO ROLNE 69 15,10
SPÓŁKA AKCYJNA 47 10,28
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 19 4,16
SPÓŁKA JAWNA 16 3,50
SPÓŁDZIELNIA 2 0,44
WSPÓLNIK SPÓŁKI JAWNEJ 2 0,44
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 1 0,22
UCZELNIA 1 0,22

W 2020 roku najwięcej postępowań restrukturyzacyjnych rozpoczęto w województwie mazowieckim 21,66% i wielkopolskim 14,44%

postępowania restrukturyzacyjne wg województw 2020 wrzesień

Województwo Liczba procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 45 9,85
KUJAWSKO-POMORSKIE 22 4,81
LUBELSKIE 7 1,53
LUBUSKIE 8 1,75
ŁÓDZKIE 15 3,28
MAŁOPOLSKIE 17 3,72
MAZOWIECKIE 99 21,66
OPOLSKIE 9 1,97
PODKARPACKIE 15 3,28
PODLASKIE 25 5,47
POMORSKIE 20 4,38
ŚLĄSKIE 53 11,60
ŚWIĘTOKRZYSKIE 10 2,19
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 28 6,13
WIELKOPOLSKIE 66 14,44
ZACHODNIOPOMORSKIE 18 3,94

Jeżeli chodzi o działy gospodarki to najwięcej postępowań dotyczy podmiotów, które zajmowały się  handlem 18,54%, przetwórstwem przemysłowym 18,32% i rolnictwem 18,10%

postępowania restrukturyzacyjne wg klas PKD wrzesień 2020 r

klasa Liczba procentowo
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE 84 18,54
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 83 18,32
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 82 18,10
BUDOWNICTWO 49 10,82
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 33 7,28
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 24 5,30
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI 18 3,97
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA 16 3,53
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 15 3,31
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA 13 2,87
OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA 12 2,65
INFORMACJA I KOMUNIKACJA 10 2,21
DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ 5 1,10
EDUKACJA 3 0,66
GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 2 0,44
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ 2 0,44
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  2 0,44

Jeżeli chodzi o główne PKD to najwięcej podmiotów prowadziło działalność w zakresie upraw rolnych połączonych z chowem - 52 postępowania restrukturyzacyjne.

PKD treść Liczba
0150Z Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)  52
4120Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 16
4941Z Transport drogowy towarów 16
0111Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu 11
5610A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 10
6820Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 10
4110Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 9
4690Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 9
0161Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną 7
5510Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 6
6492Z Pozostałe formy udzielania kredytów  6
2511Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 5
4221Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych 5
4621Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt 5
4631Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw 5
4711Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 5
4771Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 5
4939Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany 5
6920Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 5
7311Z Działalność agencji reklamowych 5
1610Z Produkcja wyrobów tartacznych 4
4321Z Wykonywanie instalacji elektrycznych 4
4671Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 4
5210B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 4
6110Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej 4
6499Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych  4
6810Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 4
7022Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  4
7112Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 4
8623Z Praktyka lekarska dentystyczna  4
0141Z Chów i hodowla bydła mlecznego 3
1071Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek  3
2512Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej 3
2899Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana 3
3109Z Produkcja pozostałych mebli 3
3315Z Naprawa i konserwacja statków i łodzi 3
4211Z Roboty związane z budową dróg i autostrad 3
4619Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 3
4752Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 3
4773Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona  3
4931Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski  3
6910Z Działalność prawnicza 3
8621Z Praktyka lekarska ogólna  3
0125Z Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów 2
1012Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu  2
1020Z Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków 2
1032Z Produkcja soków z owoców i warzyw 2
1101Z Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi 2
1624Z Produkcja opakowań drewnianych 2
1629Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów 2
1812Z Pozostałe drukowanie  2
2221Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych 2
2399Z Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana 2
2451Z Odlewnictwo żeliwa 2
2521Z Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania 2
2561Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale 2
2830Z Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa 2
2932Z Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli  2
3250Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne 2
3811Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne 2
3832Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych  2
4222Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych  2
4322Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 2
4339Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 2
4520Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, 2
4531Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 2
4618Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów  2
4632Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa 2
4663Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej 2
4669Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń  2
4673Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 2
4675Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych 2
4677Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu 2
4724Z Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich  2
4741Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych  2
4761Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 2
4764Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona  2
4791Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 2
5621Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)  2
6202Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 2
6622Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych 2
7111Z Działalność w zakresie architektury  2
8130Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni 2
8230Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów  2
9602Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne 2
0113Z Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych  1
0147Z Chów i hodowla drobiu 1
0162Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich 1
0163Z Działalność usługowa następująca po zbiorach 1
0170Z Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową  1
0220Z Pozyskiwanie drewna  1
0322Z Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych 1
0510Z Wydobywanie węgla kamiennego  1
0812Z Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu 1
1011Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa  1
1039Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw 1
1051Z Przetwórstwo mleka i wyrób serów 1
1392Z Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych 1
1520Z Produkcja obuwia 1
1623Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa 1
1721Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań 1
1729Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury 1
1813Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku  1
2011Z Produkcja gazów technicznych 1
2014Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych 1
2016Z Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych 1
2219Z Produkcja pozostałych wyrobów z gumy  1
2222Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych 1
2223Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych 1
2433Z Produkcja wyrobów formowanych na zimno 1
2530Z Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą 1
2611Z Produkcja elementów elektronicznych 1
2751Z Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego 1
2841Z Produkcja maszyn do obróbki metalu 1
2849Z Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych 1
2891Z Produkcja maszyn dla metalurgii 1
2892Z Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa 1
2920Z Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep 1
3101Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych 1
3212Z Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych 1
3299Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana 1
3312Z Naprawa i konserwacja maszyn  1
3320Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 1
3831Z Demontaż wyrobów zużytych 1
4212Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej 1
4291Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej  1
4299Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane 1
4311Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych 1
4329Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych 1
4332Z Zakładanie stolarki budowlanej 1
4511Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 1
4519Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli  1
4611Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego  1
4614Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów 1
4615Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych 1
4633Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów  1
4641Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych 1
4651Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych  1
4672Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali 1
4674Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu  1
4719Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 1
4730Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych  1
4781Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach 1
4789Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona  1
4920Z Transport kolejowy towarów 1
4932Z Działalność taksówek osobowych  1
4950A Transport rurociągami paliw gazowych 1
5229C Działalność pozostałych agencji transportowych 1
5320Z Pozostała działalność pocztowa  i kurierska 1
5811Z Wydawanie książek 1
5821Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych 1
6209Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych  1
6311Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność  1
6419Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne  1
6491Z Leasing finansowy 1
6612Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych  1
6630Z Działalność związana z zarządzaniem funduszami 1
6832Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 1
7010Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów,  1
7721Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego  1
7732Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych  1
7733Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery 1
7810Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy  1
7820Z Działalność agencji pracy tymczasowej  1
8121Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych 1
8122Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych 1
8291Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe  1
8299Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana  1
8510Z Wychowanie przedszkolne 1
8520Z Szkoły podstawowe 1
8542Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych  1
8610Z Działalność szpitali 1
8622Z Praktyka lekarska specjalistyczna  1
8690A Działalność fizjoterapeutyczna 1
8690E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana 1
8730Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych  1
9313Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej  1
9329Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna  1

 

LISTA FIRM OBJĘTYCH POSTĘPOWANIEM RESTRUKTURYZACYJNYM

Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2022 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X