13-08-2022 Hipolita i Diany
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Postępowania restrukturyzacyjne w pierwszym kwartale 2020 r.

Ustawą z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne wprowadzono nowy typ postępowania, którego celem jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli. 

2016 rok był pierwszym rokiem obowiązywania przepisów, na podstawie których rozpoczęto 212 takich postępowań. W 2017 r. takich postępowań było 348, w 2018 r. 465, a w 2019 r. 465.

Według analiz Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej wynika, iż w pierwszym kwartale 2020 r. takich postępowań było 124. W pierwszym kwartale 2019 r. takich postępowań było również 124.

postępowania restrukturyzacyjne marzec 2020 r.

 

liczba post. restrukturyzacyjnych
miesiąc 2020 2019 2018 2017 2016
styczeń 30 35 37 24  
luty 51 40 32 29 2
marzec 43 49 46 35 12
kwiecień   35 34 23 10
maj   35 37 21 13
czerwiec   30 48 24 18
lipiec   39 29 33 18
sierpień   39 48 29 28
wrzesień   52 36 27 31
październik   41 52 32 19
listopad   24 34 32 31
grudzień   46 32 39 30
suma   465 465 348 212

Jeżeli chodzi o rodzaj postępowań to dłużnicy najczęściej występowali o restrukturyzację w ramach przyspieszonego postępowania układowego – 59,681% wszystkich postępowań:

Rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego Liczba procentowo
przyspieszone postępowanie układowe 74 59,68
postępowanie sanacyjne 36 29,03
postępowanie układowe 12 9,68
postępowanie o zatwierdzenie układu 2 1,61

Najwięcej postępowań dotyczy indywidualnych działalności gospodarczych 30,65% i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością 27,42%:

Forma_prawna Liczba procentowo
INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 38 30,65
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 34 27,42
GOSPODARSTWO ROLNE 32 25,81
SPÓŁKA AKCYJNA 10 8,06
SPÓŁKA JAWNA 5 4,03
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2 1,61
WSPÓLNIK SPÓŁKI JAWNEJ 2 1,61
SPÓŁDZIELNIA 1 0,81

W 2020 roku najwięcej postępowań restrukturyzacyjnych rozpoczęto w województwie wielkopolskim 19,35% i mazowieckim 16,13%.

postępowania restrukturyzacyjne wg województw 2020 marzec

Województwo Liczba procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 13 10,48
KUJAWSKO-POMORSKIE 10 8,06
LUBUSKIE 1 0,81
ŁÓDZKIE 5 4,03
MAŁOPOLSKIE 4 3,23
MAZOWIECKIE 20 16,13
OPOLSKIE 2 1,61
PODKARPACKIE 5 4,03
PODLASKIE 6 4,84
POMORSKIE 7 5,65
ŚLĄSKIE 12 9,68
ŚWIĘTOKRZYSKIE 1 0,81
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 10 8,06
WIELKOPOLSKIE 24 19,35
ZACHODNIOPOMORSKIE 4 3,23

 

Jeżeli chodzi o działy gospodarki to najwięcej postępowań dotyczy podmiotów, które zajmowały się rolnictwem 30,58% i przetwórstwem przemysłowym 21,49%:

postępowania restrukturyzacyjne wg klas PKD marzec 2020 r

 

klasa Liczba procentowo
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 37 30,58
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 26 21,49
BUDOWNICTWO 13 10,74
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE 13 10,74
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI 6 4,96
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 5 4,13
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 5 4,13
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 3 2,48
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA 3 2,48
DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ 2 1,65
INFORMACJA I KOMUNIKACJA 2 1,65
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA 2 1,65
OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA 2 1,65
GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 1 0,83
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  1 0,83

Jeżeli chodzi o główne PKD to najwięcej podmiotów prowadziło działalność w zakresie upraw rolnych połączonych z chowem 24 postępowania restrukturyzacyjne. 

PKD treść Liczba
0150Z Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)  24
0111Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu 5
4120Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 5
0161Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną 4
2511Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 4
5610A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 3
0125Z Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów 2
1610Z Produkcja wyrobów tartacznych 2
2830Z Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa 2
4321Z Wykonywanie instalacji elektrycznych 2
4690Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 2
5210B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 2
5621Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)  2
6820Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 2
7311Z Działalność agencji reklamowych 2
8623Z Praktyka lekarska dentystyczna  2

 

LISTA FIRM OBJĘTYCH POSTĘPOWANIEM RESTRUKTURYZACYJNYM

Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2022 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X