13-08-2022 Hipolita i Diany
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Upadłości firm w październiku 2020 r.

W październiku 2020 r. opublikowano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 44 upadłości firm, wynika z analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej.  Z upadłości chciało skorzystać znacznie więcej firm, ale 57 wniosków o upadłość oddalono.

upadłość firm i oddalenia wniosków o upadłość w 2020 r.

W całym 2020 r. ogłoszono 515 upadłości firm.

Po raz pierwszy mamy mniej upadłości niż postępowań restrukturyzacyjnych – 564 w całym 2020 r. Jeżeli ten trend by się utrzymał w dłuższej perspektywie to byłoby to korzystne dla całej gospodarki. 

Tak niska miesięczna liczba upadłości wynika może mieć klika przyczyn.

Zamiast upadłości restrukturyzacja.

Przedsiębiorcy zagrożeni niewypłacalnością próbują ocalić swoje przedsiębiorstwa poprzez układ z wierzycielami w ramach postępowania restrukturyzacyjnego. W październiku mieliśmy do czynienia z rekordową liczbą takich postępowań – 106.

Jeżeli spojrzymy na upadłości i restrukturyzacje łącznie to zobaczymy, iż mamy do czynienia ze wzrostem tych postępowań w stosunku do lat poprzednich.

upadłości firm i postępowania restrukturyzacyjne łącznie

Tarcza antykryzysowa 

Przyjęcie środków w ramach tarczy antykryzysowej zobowiązało przedsiębiorców do prowadzenia działalności przez pewien okres, w tym nie ogłaszanie upadłości. 

Tarcza dostarczyła też dodatkowej płynności, efektem jest ponad 50 mld zł dodatkowych  środków na kontach bankowych przedsiębiorców. 

Jeżeli mamy nadpłynność to mamy też mniejszą potrzebę szybkiej egzekucji należności  od naszych kontrahentów. Potwierdzają to raporty Biur Informacji Gospodarczej wskazujące na mniejszą liczbę zgłaszanych do nich zobowiązań dłużników. 

Jeżeli przedsiębiorcy zmniejszają liczbę działań egzekucyjnych, chcąc dać czas swoim kontrahentom na wyjście z kryzysu to jednocześnie pośrednio wpływają na liczbę zgłaszanych upadłości. Część upadłości to skutek działań wierzycieli, a nie samych dłużników.

Liczba postępowań upadłościowych w poszczególnych miesiącach:

miesiąc 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
styczeń 69 67 54 50 49 60 60 82
luty 64 49 48 46 42 62 65 76
marzec 55 57 62 41 63 83 63 71
kwiecień 34 42 49 45 55 61 62 84
maj 49 46 42 43 51 75 78 67
czerwiec 58 44 59 47 49 61 74 86
lipiec 62 46 47 58 53 67 81 89
sierpień 46 48 50 55 38 64 61 67
wrzesień 34 54 33 56 61 44 71 68
październik 44 52 65 50 53 56 82 79
listopad   37 52 54 44 57 49 63
grudzień   44 54 46 48 60 61 56
suma   586 615 591 606 750 807 888

Najwięcej postępowań dotyczy spółek z o.o. 56,12% i indywidualnych działalności gospodarczych 25,05%.

 

Forma prawna Liczba procentowo
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 289 56,12
INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 129 25,05
SPÓŁKA AKCYJNA 35 6,80
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 27 5,24
SPÓŁKA JAWNA 20 3,88
SPÓŁDZIELNIA 5 0,97
WSPÓLNIK SPÓŁKI JAWNEJ 4 0,78
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 4 0,78
STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ O ZASIĘGU OGÓLNOKRAJOWYM 1 0,19
STOWARZYSZENIE 1 0,19

W 2020 roku najwięcej postępowań upadłościowych rozpoczęto w województwie mazowieckiem 20,78% i śląskim 13,98%.

upadłości firm w województwach lipiec 2020

Województwo Liczba procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 58 11,26
KUJAWSKO-POMORSKIE 28 5,44
LUBELSKIE 15 2,91
LUBUSKIE 11 2,14
ŁÓDZKIE 15 2,91
MAŁOPOLSKIE 30 5,83
MAZOWIECKIE 107 20,78
OPOLSKIE 15 2,91
PODKARPACKIE 26 5,05
PODLASKIE 7 1,36
POMORSKIE 23 4,47
ŚLĄSKIE 72 13,98
ŚWIĘTOKRZYSKIE 14 2,72
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 22 4,27
WIELKOPOLSKIE 42 8,16
ZACHODNIOPOMORSKIE 30 5,83

 Miasta, w których ogłoszono upadłości firm w 2020 r.:

MIASTO Liczba
WARSZAWA 81
WROCŁAW 22
KRAKÓW 14
POZNAŃ 13
SZCZECIN 13
GDAŃSK 9
BIELSKO-BIAŁA 8
KATOWICE 8
OLSZTYN 8
BYDGOSZCZ 6
TORUŃ 6
ŁÓDŹ 6
RZESZÓW 6
ELBLĄG 6
BIAŁYSTOK 5
WAŁBRZYCH 4
OPOLE 4
CZĘSTOCHOWA 4
DĄBROWA GÓRNICZA 4
ZABRZE 4
OSTRÓW WIELKOPOLSKI 4
ŚWIDNICA 3
LUBLIN 3
ZAMOŚĆ 3
GOSTYNIN 3
KROSNO 3
GDYNIA 3
CHORZÓW 3
CIESZYN 3
TYCHY 3
ŻYWIEC 3
KIELCE 3
PIŃCZÓW 3
STARACHOWICE 3

Jeżeli chodzi o działy gospodarki to najwięcej postępowań dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością handlową 25,24 % i przetwórstwem przemysłowym 24,85%:

upadłości firm wg klas PKD 2020 r upadłości firm wg klas PKD 2020 r październik

klasa Liczba procentowo
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE 129 25,24
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 127 24,85
BUDOWNICTWO 68 13,31
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 35 6,85
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 29 5,68
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI 26 5,09
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 20 3,91
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA 20 3,91
OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA 15 2,94
INFORMACJA I KOMUNIKACJA 10 1,96
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 8 1,57
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA 8 1,57
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ 5 0,98
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 3 0,59
GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 2 0,39
DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ 2 0,39
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  2 0,39
EDUKACJA 1 0,20
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  1 0,20

Branże w których zanotowano najwięcej upadłości: 

PKD Treść Licba
4120Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 26
4941Z Transport drogowy towarów 25
4711Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 16
6820Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 16
5610A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 14
2511Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 12
4690Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 11
7112Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 11
4110Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 9
4673Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 9
4321Z Wykonywanie instalacji elektrycznych 8
4773Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona  8
4322Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 7
5510Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 6
7022Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  6
8610Z Działalność szpitali 6
2562Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych 5
4619Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 5
1013Z Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego  4
1071Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek  4
1413Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej 4
1721Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań 4
3109Z Produkcja pozostałych mebli 4
4211Z Roboty związane z budową dróg i autostrad 4
4511Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 4
4531Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 4
4647Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego 4
4771Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 4
0161Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną 3
1520Z Produkcja obuwia 3
1629Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów 3
2399Z Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana 3
2825Z Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych 3
2899Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana 3
3102Z Produkcja mebli kuchennych 3
3312Z Naprawa i konserwacja maszyn  3
4222Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych  3
4520Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, 3
4631Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw 3
4642Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia 3
4671Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 3
4674Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu  3
4730Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych  3
4774Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 3
4791Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 3
5210B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 3
5229C Działalność pozostałych agencji transportowych 3
5520Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania   3
6201Z Działalność związana z oprogramowaniem 3
6209Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych  3
6619Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe,  3
7311Z Działalność agencji reklamowych 3
7912Z Działalność organizatorów turystyki 3


 LISTA FIRM W UPADŁOŚCI

Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2022 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X