13-08-2022 Hipolita i Diany
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Upadłości firm we wrześniu 2020 r.

We wrześniu 2020 r. opublikowano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 34 upadłości firm, wynika z analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej.  Z upadłości chciało skorzystać znacznie więcej firm, ale 56 wniosków o upadłość oddalono.

upadłość firm i oddalenia wniosków o upadłość w 2020 r.

W całym 2020 r. ogłoszono 471 upadłości firm.

Liczba postępowań upadłościowych w poszczególnych miesiącach:

upadłości firm miesięcznie wrzesień 2020 r. 

miesiąc 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
styczeń 69 67 54 50 49 60 60 82
luty 64 49 48 46 42 62 65 76
marzec 55 57 62 41 63 83 63 71
kwiecień 34 42 49 45 55 61 62 84
maj 49 46 42 43 51 75 78 67
czerwiec 58 44 59 47 49 61 74 86
lipiec 62 46 47 58 53 67 81 89
sierpień 46 48 50 55 38 64 61 67
wrzesień 34 54 33 56 61 44 71 68
październik   52 65 50 53 56 82 79
listopad   37 52 54 44 57 49 63
grudzień   44 54 46 48 60 61 56
suma   586 615 591 606 750 807 888

Tak niska miesięczna liczba upadłości wynika z faktu, iż przedsiębiorcy zagrożeni niewypłacalnością próbują ocalić swoje przedsiębiorstwa poprzez układ z wierzycielami w ramach postępowania restrukturyzacyjnego.

We wrześniu mieliśmy do czynienia z rekordową liczbą takich postępowań – 95. 

Jeżeli spojrzymy na upadłości i restrukturyzacje łącznie to zobaczymy, iż mamy do czynienia ze wzrostem tych postępowań w stosunku do lat poprzednich.

Najwięcej postępowań dotyczy spółek z o.o. 55,20% i indywidualnych działalności gospodarczych 25,69%.

Forma prawna Liczba procentowo
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 260 55,20
INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 121 25,69
SPÓŁKA AKCYJNA 31 6,58
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 26 5,52
SPÓŁKA JAWNA 18 3,82
SPÓŁDZIELNIA 5 1,06
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 4 0,85
WSPÓLNIK SPÓŁKI JAWNEJ 4 0,85
STOWARZYSZENIE 1 0,21
STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ O ZASIĘGU OGÓLNOKRAJOWYM 1 0,21

W 2020 roku najwięcej postępowań upadłościowych rozpoczęto w województwie mazowieckiem 20,17% i śląskim 14,23%.

upadłości firm w województwach lipiec 2020

Województwo Liczba procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 53 11,25
KUJAWSKO-POMORSKIE 27 5,73
LUBELSKIE 12 2,55
LUBUSKIE 11 2,34
ŁÓDZKIE 15 3,18
MAŁOPOLSKIE 25 5,31
MAZOWIECKIE 95 20,17
OPOLSKIE 12 2,55
PODKARPACKIE 23 4,88
PODLASKIE 7 1,49
POMORSKIE 20 4,25
ŚLĄSKIE 67 14,23
ŚWIĘTOKRZYSKIE 14 2,97
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 22 4,67
WIELKOPOLSKIE 39 8,28
ZACHODNIOPOMORSKIE 29 6,16

 Miasta, w których ogłoszono upadłości firm w 2020 r.:

MIASTO Liczba
WARSZAWA 71
WROCŁAW 20
SZCZECIN 12
KRAKÓW 11
POZNAŃ 11
KATOWICE 8
OLSZTYN 8
BIELSKO-BIAŁA 7
GDAŃSK 7
BYDGOSZCZ 6
ELBLĄG 6
ŁÓDŹ 6
BIAŁYSTOK 5
RZESZÓW 5
TORUŃ 5
CZĘSTOCHOWA 4
OSTRÓW WIELKOPOLSKI 4
ZABRZE 4
CHORZÓW 3
CIESZYN 3
DĄBROWA GÓRNICZA 3
GDYNIA 3
GOSTYNIN 3
KIELCE 3
KROSNO 3
LUBLIN 3
OPOLE 3
PIŃCZÓW 3
STARACHOWICE 3
STARGARD 3
ŚWIDNICA 3
TYCHY 3
WAŁBRZYCH 3
ŻYWIEC 3

Jeżeli chodzi o działy gospodarki to najwięcej postępowań dotyczy podmiotów zajmujących się przetwórstwem przemysłowym 25,27% i działalnością handlową 25,27 %:

upadłości firm wg klas PKD 2020 r wrzesień

klasa Liczba procentowo
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 118 25,27
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE 118 25,27
BUDOWNICTWO 61 13,06
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 35 7,49
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 28 6,00
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI 22 4,71
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA 18 3,85
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 16 3,43
OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA 14 3,00
INFORMACJA I KOMUNIKACJA 9 1,93
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 7 1,50
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA 7 1,50
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ 4 0,86
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 3 0,64
GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 2 0,43
DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ 2 0,43
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  2 0,43
EDUKACJA 1 0,21

Branże w których zanotowano najwięcej upadłości: 

PKD Treść Licba
4941Z Transport drogowy towarów 25
4120Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 23
4711Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 16
6820Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 14
2511Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 11
5610A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 11
7112Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 10
4673Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 9
4690Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 9
4773Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona  8
4110Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 7
4321Z Wykonywanie instalacji elektrycznych 7
4322Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 7
7022Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  6
8610Z Działalność szpitali 6
2562Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych 5
5510Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 5
1013Z Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego  4
1071Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek  4
1413Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej 4
1721Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań 4
3109Z Produkcja pozostałych mebli 4
4211Z Roboty związane z budową dróg i autostrad 4
4511Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 4
4531Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 4
4619Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 4
0161Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną 3
1520Z Produkcja obuwia 3
2399Z Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana 3
2825Z Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych 3
3312Z Naprawa i konserwacja maszyn  3
4631Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw 3
4642Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia 3
4647Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego 3
4671Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 3
4674Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu  3
4774Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 3
4791Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 3
5210B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 3
5229C Działalność pozostałych agencji transportowych 3
5520Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania   3
6201Z Działalność związana z oprogramowaniem 3
6209Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych  3
7311Z Działalność agencji reklamowych 3
7912Z Działalność organizatorów turystyki 3
1011Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa  2
1012Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu  2
1610Z Produkcja wyrobów tartacznych 2
1623Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa 2
1629Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów 2
2223Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych 2
2229Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych 2
2573Z Produkcja narzędzi 2
2822Z Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków 2
2893Z Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu  2
2899Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana 2
3102Z Produkcja mebli kuchennych 2
3299Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana 2
3320Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 2
4222Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych  2
4299Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane 2
4391Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych 2
4399Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane  2
4520Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, 2
4532Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 2
4633Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów  2
4638Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki  2
4649Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego 2
4669Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń  2
4672Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali 2
4675Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych 2
4677Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu 2
4719Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 2
4771Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 2
4772Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona  2
4778Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona  2
5621Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)  2
6419Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne  2
6619Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe,  2
6622Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych 2
7010Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów,  2
7219Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 2
7490Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 2
7739Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane 2
8010Z Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa 2
8020Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa 2
8621Z Praktyka lekarska ogólna  2
8730Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych  2
9313Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej  2


 LISTA FIRM W UPADŁOŚCI

Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2022 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X