02-08-2021 Gustawa i Alfonsa
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

2021 restrukturyzacje firm

Z analiz Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej wynika, iż w 2021 r. do końca czerwca wszczęto 1002 postępowania restrukturyzacyjne. W czerwcu odnotowaliśmy miesięczny historyczny szczyt 266 postępowań.

postępowania restrukturyzacyjne czerwiec 2021 r.

liczba post. restrukturyzacyjnych
miesiąc 2021 2020 2019 2018 2017 2016
styczeń 112 30 35 37 24  
luty 142 51 40 32 29 2
marzec 179 43 49 46 35 12
kwiecień 175 26 35 34 23 10
maj 128 36 35 37 21 13
czerwiec 266 39 30 48 24 18
lipiec   72 39 29 33 18
sierpień   65 39 48 29 28
wrzesień   95 52 36 27 31
październik   106 41 52 32 19
listopad   93 24 34 32 31
grudzień   144 46 32 39 30
suma   800 465 465 348 212

2016 rok był pierwszym rokiem obowiązywania przepisów o postępowaniach restrukturyzacyjnych, na podstawie których rozpoczęto 212 takich postępowań. W 2017 r. takich postępowań było 348, w 2018 r. 465, w 2019 r. 465, w 2020 r. 800, a w 2021 już 1002.

postępowania restrukturyzacyjne w latach 2016-2021Jeżeli chodzi o rodzaj postępowań to dłużnicy najczęściej występowali o restrukturyzację w ramach uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu – 86,73% wszystkich postępowań:

Rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego Liczba procentowo
uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu 869 86,73
przyspieszone postępowanie układowe 69 6,89
postępowanie sanacyjne 39 3,89
postępowanie układowe 25 2,50

W związku z pandemią covid – 19 wprowadzono nowy tym postępowania - uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu, przepisy opublikowano 23 czerwca 2020 r. W lipcu z tego typu z postępowania skorzystało 30 przedsiębiorców, w sierpniu 40, we wrześniu 64 przedsiębiorców, w październiku 73, w listopadzie 67, a w grudniu 118. W 2021 w styczniu takich postępowań było 90, w lutym 120, w marcu 160,  w kwietniu 156, w maju 106, a w czerwcu 237

Choć uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu zostało wprowadzone na okres trwania epidemii to obecne deklaracje Ministerstwa Sprawiedliwości wskazują, iż ten rodzaj postępowania ma pozostać na stałe.

Najwięcej postępowań dotyczy indywidualnych działalności gospodarczych 43,81% i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością 26,15 %:

Forma_prawna Liczba procentowo
INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 439 43,81
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 262 26,15
GOSPODARSTWO ROLNE 221 22,06
SPÓŁKA AKCYJNA 32 3,19
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 27 2,69
SPÓŁKA JAWNA 11 1,10
WSPÓLNIK SPÓŁKI JAWNEJ 6 0,60
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 2 0,20
ROLNICZE ZRZESZENIE BRANŻOWE 1 0,10
SPÓŁDZIELNIA 1 0,10

W 2021 roku najwięcej postępowań restrukturyzacyjnych rozpoczęto w województwie mazowieckim 21,86% i wielkopolskim 14,57%

postępowania restrukturyzacyjne wg województw 2021 grudzień

Województwo Liczba procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 65 6,49
KUJAWSKO-POMORSKIE 35 3,49
LUBELSKIE 56 5,59
LUBUSKIE 25 2,50
ŁÓDZKIE 48 4,79
MAŁOPOLSKIE 59 5,89
MAZOWIECKIE 219 21,86
OPOLSKIE 11 1,10
PODKARPACKIE 27 2,69
PODLASKIE 51 5,09
POMORSKIE 54 5,39
ŚLĄSKIE 110 10,98
ŚWIĘTOKRZYSKIE 11 1,10
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 48 4,79
WIELKOPOLSKIE 146 14,57
ZACHODNIOPOMORSKIE 37 3,69

Jeżeli chodzi o działy gospodarki to najwięcej postępowań dotyczy podmiotów, które zajmowały się rolnictwem 23,65%,  handlem 15,87%, przetwórstwem przemysłowym 14,27%

postępowania restrukturyzacyjne wg klas PKD 2021 r

klasa Liczba procentowo
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 237 23,65
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE 159 15,87
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 143 14,27
BUDOWNICTWO 85 8,48
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 73 7,29
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 71 7,09
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA 46 4,59
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 40 3,99
OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA 35 3,49
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI 32 3,19
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA 32 3,19
INFORMACJA I KOMUNIKACJA 15 1,50
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  11 1,10
GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 6 0,60
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 5 0,50
DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ 5 0,50
EDUKACJA 4 0,40
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ 3 0,30

Jeżeli chodzi o główne PKD to najwięcej podmiotów prowadziło działalność w zakresie upraw rolnych połączonych z chowem - 155 postępowań restrukturyzacyjnych. 

Branże w których jest najwięcej postępowań restrukturyzacyjnych :

PKD treść Liczba
0150Z Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)  155
4941Z Transport drogowy towarów 54
0141Z Chów i hodowla bydła mlecznego 22
4110Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 20
6820Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 20
5610A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 17
6810Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 17
7112Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 17
4120Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 16
0111Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu 15
6499Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych  12
6920Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 12
7022Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  12
8622Z Praktyka lekarska specjalistyczna  12
0161Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną 11
2511Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 11
4322Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 11
4673Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 11
4711Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 11
4520Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, 9
4719Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 9
0147Z Chów i hodowla drobiu 8
2562Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych 8
5510Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 8
4619Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 7
4690Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 7
4752Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 7
0146Z Chów i hodowla świń 6
1812Z Pozostałe drukowanie  6
3320Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 6
4631Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw 6
6420Z Działalność holdingów finansowych 6
7010Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów,  6
7111Z Działalność w zakresie architektury  6
8130Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni 6
1013Z Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego  5
1721Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań 5
2561Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale 5
3109Z Produkcja pozostałych mebli 5
4211Z Roboty związane z budową dróg i autostrad 5
4321Z Wykonywanie instalacji elektrycznych 5
4511Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 5
4623Z Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt 5
4661Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia 5
4674Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu  5
4791Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 5
7732Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych  5
8230Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów  5
8621Z Praktyka lekarska ogólna  5
8623Z Praktyka lekarska dentystyczna  5
0124Z Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych 4
1413Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej 4
3312Z Naprawa i konserwacja maszyn  4
4222Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych  4
4311Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych 4
4399Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane  4
4532Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 4
4632Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa 4
4771Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 4
5221Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy 4
5520Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania   4
6201Z Działalność związana z oprogramowaniem 4
6492Z Pozostałe formy udzielania kredytów  4
6622Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych 4
6910Z Działalność prawnicza 4
7711Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 4
7820Z Działalność agencji pracy tymczasowej  4
8610Z Działalność szpitali 4
9602Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne 4
0119Z Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie  3
0142Z Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów 3
0149Z Chów i hodowla pozostałych zwierząt 3
0811Z Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków 3
1039Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw 3
1071Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek  3
1610Z Produkcja wyrobów tartacznych 3
2222Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych 3
2599Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana 3
3011Z Produkcja statków i konstrukcji pływających 3
3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW 3
4332Z Zakładanie stolarki budowlanej 3
4333Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian 3
4339Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 3
4616Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych 3
4642Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia 3
4726Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona  3
4765Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona  3
5210B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 3
5320Z Pozostała działalność pocztowa  i kurierska 3
6419Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne  3
7120B Pozostałe badania i analizy techniczne 3
7311Z Działalność agencji reklamowych 3
7420Z Działalność fotograficzna 3
7490Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 3
7911A Działalność agentów turystycznych 3
8010Z Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa 3
8129Z Pozostałe sprzątanie  3
8690C Praktyka pielęgniarek i położnych 3
9329Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna  3
9609Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana  3

 

LISTA FIRM OBJĘTYCH POSTĘPOWANIEM RESTRUKTURYZACYJNYM

Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2021 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X