25-05-2024 Urbana i Grzegorza
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

2021 Restrukturyzacje firm

Z analiz Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej wynika, iż w 2021 r. do końca listopada wszczęto 1823 postępowania restrukturyzacyjne. W listopadzie był kolejny szczyt postępowań w tym roku.

postępowania restrukturyzacyjne 2021

liczba post. restrukturyzacyjnych
miesiąc 2021 2020 2019 2018 2017 2016
styczeń 112 30 35 37 24  
luty 142 51 40 32 29 2
marzec 179 43 49 46 35 12
kwiecień 175 26 35 34 23 10
maj 128 36 35 37 21 13
czerwiec 267 39 30 48 24 18
lipiec 160 72 39 29 33 18
sierpień 106 65 39 48 29 28
wrzesień 154 95 52 36 27 31
październik 134 106 41 52 32 19
listopad 266 93 24 34 32 31
grudzień   144 46 32 39 30
suma   800 465 465 348 212

 2016 rok był pierwszym rokiem obowiązywania przepisów o postępowaniach restrukturyzacyjnych, na podstawie których rozpoczęto 212 takich postępowań. W 2017 r. takich postępowań było 348, w 2018 r. 465, w 2019 r. 465, w 2020 r. 800, a w 2021 już 1823.

postępowania restrukturyzacyjne w latach 2016-2021Jeżeli chodzi o rodzaj postępowań to dłużnicy najczęściej występowali o restrukturyzację w ramach uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu – 87,77% wszystkich postępowań:

Rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego Liczba procentowo
uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu 1600 87,77
przyspieszone postępowanie układowe 119 6,53
postępowanie sanacyjne 68 3,73
postępowanie układowe 36 1,97

W związku z pandemią covid – 19 wprowadzono nowy tym postępowania - uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu, przepisy opublikowano 23 czerwca 2020 r. W lipcu z tego typu z postępowania skorzystało 30 przedsiębiorców, w sierpniu 40, we wrześniu 64 przedsiębiorców, w październiku 73, w listopadzie 67, a w grudniu 118. W 2021 w styczniu takich postępowań było 90, w lutym 120, w marcu 160,  w kwietniu 156, w maju 106, w czerwcu 237, w lipcu 148, w sierpniu 96, we wrześniu 127, w październiku 114, a w listopadzie 245 .

Choć uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu zostało wprowadzone na okres trwania epidemii to ten rodzaj postępowania pozostanie na stałe.

Najwięcej postępowań dotyczy indywidualnych działalności gospodarczych 42,18% i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością 25,4 %:

Forma prawna Liczba procentowo
INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 769 42,18
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 463 25,40
GOSPODARSTWO ROLNE 436 23,92
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 56 3,07
SPÓŁKA AKCYJNA 55 3,02
SPÓŁKA JAWNA 25 1,37
WSPÓLNIK SPÓŁKI JAWNEJ 8 0,44
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 7 0,38
FUNDACJA 2 0,11
SPÓŁDZIELNIA 1 0,05
ROLNICZE ZRZESZENIE BRANŻOWE 1 0,05

W 2021 roku najwięcej postępowań restrukturyzacyjnych rozpoczęto w województwie mazowieckim 20,46% i wielkopolskim 13,44%

postępowania restrukturyzacyjne wg województw 2021 wrzesień

Województwo Liczba procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 115 6,31
KUJAWSKO-POMORSKIE 91 4,99
LUBELSKIE 94 5,16
LUBUSKIE 48 2,63
ŁÓDZKIE 98 5,38
MAŁOPOLSKIE 102 5,60
MAZOWIECKIE 373 20,46
OPOLSKIE 27 1,48
PODKARPACKIE 53 2,91
PODLASKIE 91 4,99
POMORSKIE 90 4,94
ŚLĄSKIE 203 11,14
ŚWIĘTOKRZYSKIE 23 1,26
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 104 5,70
WIELKOPOLSKIE 245 13,44
ZACHODNIOPOMORSKIE 65 3,57

Jeżeli chodzi o działy gospodarki to najwięcej postępowań dotyczy podmiotów, które zajmowały się rolnictwem 25,51%,  handlem 16,84%, przetwórstwem przemysłowym 14,32%

postępowania restrukturyzacyjne wg klas PKD 2021 r

klasa Liczba procentowo
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 465 25,51
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE 307 16,84
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 261 14,32
BUDOWNICTWO 152 8,34
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 124 6,80
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 113 6,20
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA 73 4,00
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI 70 3,84
OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA 65 3,57
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 64 3,51
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA 39 2,14
INFORMACJA I KOMUNIKACJA 26 1,43
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  20 1,10
EDUKACJA 12 0,66
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 10 0,55
DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ 10 0,55
GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 6 0,33
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ 6 0,33

Jeżeli chodzi o główne PKD to najwięcej podmiotów prowadziło działalność w zakresie upraw rolnych połączonych z chowem - 300 postępowań restrukturyzacyjnych.

Branże w których jest najwięcej postępowań restrukturyzacyjnych :

PKD treść Liczba
0150Z Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)  300
4941Z Transport drogowy towarów 85
5610A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 40
6820Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 38
0111Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu 36
0141Z Chów i hodowla bydła mlecznego 33
7112Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 32
4120Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 31
4110Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 27
8622Z Praktyka lekarska specjalistyczna  24
4322Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 23
7022Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  22
6810Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 22
0161Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną 21
4711Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 20
4673Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 20
6920Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 19
4690Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 18
2511Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 18
0147Z Chów i hodowla drobiu 18
5510Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 17
4719Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 17
4520Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, 15
4321Z Wykonywanie instalacji elektrycznych 15
2562Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych 14
8130Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni 13
6499Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych  13
4791Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 13
0146Z Chów i hodowla świń 13
3109Z Produkcja pozostałych mebli 12
4773Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona  11
4631Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw 11
4511Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 11
7010Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów,  10
4619Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 10
4222Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych  10
3320Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 10
0113Z Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych  10
8623Z Praktyka lekarska dentystyczna  9
7111Z Działalność w zakresie architektury  9
4759Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 9
5520Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania   8
4752Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 8
4211Z Roboty związane z budową dróg i autostrad 8
1812Z Pozostałe drukowanie  8
1013Z Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego  8
0142Z Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów 8
8621Z Praktyka lekarska ogólna  7
7820Z Działalność agencji pracy tymczasowej  7
7732Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych  7
7311Z Działalność agencji reklamowych 7
6492Z Pozostałe formy udzielania kredytów  7
4661Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia 7
4311Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych 7
1071Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek  7
9602Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne 6
8690E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana 6
8230Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów  6
6910Z Działalność prawnicza 6
6622Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych 6
6420Z Działalność holdingów finansowych 6
4778Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona  6
4771Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 6
4674Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu  6
4632Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa 6
4623Z Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt 6
4532Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 6
4399Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane  6
2561Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale 6
1721Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań 6
1623Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa 6
1413Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej 6
1039Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw 6
1011Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa  6
9329Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna  5
8891Z Opieka dzienna nad dziećmi 5
8690C Praktyka pielęgniarek i położnych 5
8559B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 5
8010Z Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa 5
7711Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 5
6201Z Działalność związana z oprogramowaniem 5
5229C Działalność pozostałych agencji transportowych 5
5221Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy 5
5210B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 5
4799Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 5
4621Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt 5
2599Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana 5
2361Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu 5
2222Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych 5
2221Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych 5
1629Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów 5
1610Z Produkcja wyrobów tartacznych 5
0124Z Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych 5
8610Z Działalność szpitali 4
7490Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 4
7120B Pozostałe badania i analizy techniczne 4
6202Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 4
5320Z Pozostała działalność pocztowa  i kurierska 4
4671Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 4
4652Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego 4
4333Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian 4
4332Z Zakładanie stolarki budowlanej 4
3312Z Naprawa i konserwacja maszyn  4

 

LISTA FIRM OBJĘTYCH POSTĘPOWANIEM RESTRUKTURYZACYJNYM

Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2024 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X