21-10-2021 Urszuli i Hilarego
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

2021 restrukturyzacje firm

Z analiz Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej wynika, iż w 2021 r. do końca sierpnia wszczęto 1269 postępowań restrukturyzacyjnych. W czerwcu odnotowaliśmy miesięczny historyczny szczyt 266 postępowań.

postępowania restrukturyzacyjne sierpień 2021 r.

liczba post. restrukturyzacyjnych
miesiąc 2021 2020 2019 2018 2017 2016
styczeń 112 30 35 37 24  
luty 142 51 40 32 29 2
marzec 179 43 49 46 35 12
kwiecień 175 26 35 34 23 10
maj 128 36 35 37 21 13
czerwiec 267 39 30 48 24 18
lipiec 160 72 39 29 33 18
sierpień 106 65 39 48 29 28
wrzesień   95 52 36 27 31
październik   106 41 52 32 19
listopad   93 24 34 32 31
grudzień   144 46 32 39 30

2016 rok był pierwszym rokiem obowiązywania przepisów o postępowaniach restrukturyzacyjnych, na podstawie których rozpoczęto 212 takich postępowań. W 2017 r. takich postępowań było 348, w 2018 r. 465, w 2019 r. 465, w 2020 r. 800, a w 2021 już 1269.

postępowania restrukturyzacyjne w latach 2016-2021Jeżeli chodzi o rodzaj postępowań to dłużnicy najczęściej występowali o restrukturyzację w ramach uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu – 87,79% wszystkich postępowań:

Rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego Liczba procentowo
uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu 1114 87,79
przyspieszone postępowanie układowe 80 6,30
postępowanie sanacyjne 47 3,70
postępowanie układowe 28 2,21

W związku z pandemią covid – 19 wprowadzono nowy tym postępowania - uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu, przepisy opublikowano 23 czerwca 2020 r. W lipcu z tego typu z postępowania skorzystało 30 przedsiębiorców, w sierpniu 40, we wrześniu 64 przedsiębiorców, w październiku 73, w listopadzie 67, a w grudniu 118. W 2021 w styczniu takich postępowań było 90, w lutym 120, w marcu 160,  w kwietniu 156, w maju 106, w czerwcu 237, w lipcu 148, a w sierpniu 96.

Choć uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu zostało wprowadzone na okres trwania epidemii to obecne deklaracje Ministerstwa Sprawiedliwości wskazują, iż ten rodzaj postępowania ma pozostać na stałe.

Najwięcej postępowań dotyczy indywidualnych działalności gospodarczych 43,34% i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością 25,22 %:

Forma prawna Liczba procentowo
INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 550 43,34
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 320 25,22
GOSPODARSTWO ROLNE 297 23,40
SPÓŁKA AKCYJNA 42 3,31
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 34 2,68
SPÓŁKA JAWNA 14 1,10
WSPÓLNIK SPÓŁKI JAWNEJ 6 0,47
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 4 0,32
ROLNICZE ZRZESZENIE BRANŻOWE 1 0,08
SPÓŁDZIELNIA 1 0,08

W 2021 roku najwięcej postępowań restrukturyzacyjnych rozpoczęto w województwie mazowieckim 21,28% i wielkopolskim 14,74%

postępowania restrukturyzacyjne wg województw 2021 grudzień

Województwo Liczba procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 83 6,54
KUJAWSKO-POMORSKIE 42 3,31
LUBELSKIE 66 5,20
LUBUSKIE 31 2,44
ŁÓDZKIE 71 5,59
MAŁOPOLSKIE 74 5,83
MAZOWIECKIE 270 21,28
OPOLSKIE 17 1,34
PODKARPACKIE 34 2,68
PODLASKIE 67 5,28
POMORSKIE 65 5,12
ŚLĄSKIE 136 10,72
ŚWIĘTOKRZYSKIE 16 1,26
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 66 5,20
WIELKOPOLSKIE 187 14,74
ZACHODNIOPOMORSKIE 44 3,47

Jeżeli chodzi o działy gospodarki to najwięcej postępowań dotyczy podmiotów, które zajmowały się rolnictwem 24,86%,  handlem 16,02%, przetwórstwem przemysłowym 14,21%

postępowania restrukturyzacyjne wg klas PKD 2021 r

klasa Liczba procentowo
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 315 24,86
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE 203 16,02
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 180 14,21
BUDOWNICTWO 108 8,52
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 86 6,79
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 83 6,55
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA 54 4,26
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 50 3,95
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI 48 3,79
OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA 46 3,63
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA 34 2,68
INFORMACJA I KOMUNIKACJA 19 1,50
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  13 1,03
EDUKACJA 7 0,55
GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 6 0,47
DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ 6 0,47
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 5 0,39
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ 4 0,32

Jeżeli chodzi o główne PKD to najwięcej podmiotów prowadziło działalność w zakresie upraw rolnych połączonych z chowem - 206 postępowań restrukturyzacyjnych.

Branże w których jest najwięcej postępowań restrukturyzacyjnych :

PKD treść Liczba
0150Z Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)  206
4941Z Transport drogowy towarów 67
0141Z Chów i hodowla bydła mlecznego 29
6820Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 28
5610A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 26
0111Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu 21
4110Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 21
4120Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 20
8622Z Praktyka lekarska specjalistyczna  20
6810Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 19
7022Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  18
7112Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 18
2511Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 16
0161Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną 15
4673Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 15
4322Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 14
6920Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 14
0147Z Chów i hodowla drobiu 13
4690Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 13
4711Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 13
2562Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych 12
4520Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, 12
5510Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 12
6499Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych  12
4719Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 10
4321Z Wykonywanie instalacji elektrycznych 9
4619Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 9
1812Z Pozostałe drukowanie  8
4222Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych  8
8130Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni 8
1013Z Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego  7
3320Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 7
4511Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 7
4631Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw 7
4752Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 7
8623Z Praktyka lekarska dentystyczna  7
0146Z Chów i hodowla świń 6
2561Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale 6
3109Z Produkcja pozostałych mebli 6
4211Z Roboty związane z budową dróg i autostrad 6
4311Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych 6
4623Z Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt 6
4674Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu  6
4759Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 6
4791Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 6
6420Z Działalność holdingów finansowych 6
7010Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów,  6
7111Z Działalność w zakresie architektury  6
7732Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych  6
7820Z Działalność agencji pracy tymczasowej  6
1071Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek  5
1721Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań 5
4661Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia 5
5520Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania   5
6492Z Pozostałe formy udzielania kredytów  5
8230Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów  5
8621Z Praktyka lekarska ogólna  5
0119Z Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie  4
0124Z Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych 4
0142Z Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów 4
1413Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej 4
1610Z Produkcja wyrobów tartacznych 4
2222Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych 4
3312Z Naprawa i konserwacja maszyn  4
4332Z Zakładanie stolarki budowlanej 4
4333Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian 4
4399Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane  4
4532Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 4
4671Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 4
4771Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 4
4773Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona  4
5221Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy 4
6201Z Działalność związana z oprogramowaniem 4
6622Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych 4
6910Z Działalność prawnicza 4
7311Z Działalność agencji reklamowych 4
7711Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 4
8610Z Działalność szpitali 4
9329Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna  4
9602Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne 4

 

LISTA FIRM OBJĘTYCH POSTĘPOWANIEM RESTRUKTURYZACYJNYM

Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2021 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X