21-10-2021 Urszuli i Hilarego
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

2021 upadłości firm

W 2021 r. do końca czerwca opublikowano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 230 upadłości firm, wynika z analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej.  

Liczba postępowań upadłościowych w poszczególnych miesiącach:

miesiąc 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
styczeń 42 69 67 54 50 49 60 60 82
luty 34 64 49 48 46 42 62 65 76
marzec 54 55 57 62 41 63 83 63 71
kwiecień 38 34 42 49 45 55 61 62 84
maj 32 49 46 42 43 51 75 78 67
czerwiec 30 58 44 59 47 49 61 74 86
lipiec   62 46 47 58 53 67 81 89
sierpień   46 48 50 55 38 64 61 67
wrzesień   34 54 33 56 61 44 71 68
październik   44 52 65 50 53 56 82 79
listopad   29 37 52 54 44 57 49 63
grudzień   43 44 54 46 48 60 61 56
suma   587 586 615 591 606 750 807 888

 Należy też zwrócić uwagę iż w 2021 r. 455 wniosków o upadłość oddalono.

upadłość firm i oddalenia wniosków o upadłość w 2021 r.

Prawdziwy obraz liczby firm zagrożonych niewypłacalnością pokaże nam zsumowanie upadłości i postępowań restrukturyzacyjnych. W czewrcu 2021 r. mieliśmy 296 postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Były to najwyższe miesięczne wartości w historii.

upadłości i postępowania restrukturyzacyjne w 2021 r.

 Liczba postępowań upadłościowych w poszczególnych miesiącach: 

miesiąc 2021 2020 2019 2018 2017 2016
styczeń 147 99 102 91 74 49
luty 166 115 89 80 75 44
marzec 222 98 106 108 76 75
kwiecień 213 60 77 83 68 65
maj 160 85 81 79 64 64
czerwiec 296 97 74 107 71 67
lipiec   134 85 76 91 71
sierpień   111 87 98 84 66
wrzesień   129 106 69 83 92
październik   150 93 117 82 72
listopad   122 61 86 86 75
grudzień   187 90 86 85 78
suma   1387 1051 1080 939 818

Liczba postępowań upadłościowych w poszczególnych latach:

postępowania upadłościowe w poszczególnych latach

Najwięcej postępowań dotyczy spółek z o.o. 63,04% i indywidualnych działalności gospodarczych 22,17%.

Forma prawna Liczba procentowo
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 145 63,04
INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 51 22,17
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 16 6,96
SPÓŁKA JAWNA 6 2,61
SPÓŁKA AKCYJNA 5 2,17
SPÓŁDZIELNIA 4 1,74
FUNDACJA 1 0,43
GOSPODARSTWO ROLNE 1 0,43
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 1 0,43

W 2021 roku najwięcej postępowań upadłościowych rozpoczęto w województwie mazowieckiem 29,57%, wielkopolskim 9,57% i dolnośląskim 8,26%.

upadłości firm w województwach  2021

Województwo Liczba procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 19 8,26
KUJAWSKO-POMORSKIE 13 5,65
LUBELSKIE 10 4,35
LUBUSKIE 12 5,22
ŁÓDZKIE 9 3,91
MAŁOPOLSKIE 16 6,96
MAZOWIECKIE 68 29,57
OPOLSKIE 7 3,04
PODKARPACKIE 8 3,48
PODLASKIE 3 1,30
POMORSKIE 15 6,52
ŚLĄSKIE 18 7,83
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 5 2,17
WIELKOPOLSKIE 22 9,57
ZACHODNIOPOMORSKIE 5 2,17

 Miasta, w których ogłoszono upadłości firm w 2021 r.:

MIASTO Liczba
WARSZAWA 51
POZNAŃ 12
KRAKÓW 11
ŁÓDŹ 6
GDYNIA 6
LUBLIN 4
JELENIA GÓRA 3
LEGNICA 3
WROCŁAW 3
ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE 3
WŁOCŁAWEK 3
SOPOT 3
TORUŃ 2
ŚWIDNIK 2
GORZÓW WIELKOPOLSKI 2
ZIELONA GÓRA 2
LEGIONOWO 2
RADOM 2
SANOK 2
BIELSK PODLASKI 2
GDAŃSK 2
CZĘSTOCHOWA 2
GLIWICE 2
KATOWICE 2
MIKOŁÓW 2
OLSZTYN 2
SZCZECIN 2

Jeżeli chodzi o działy gospodarki to najwięcej postępowań dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością handlową 34,52 % i przetwórstwem przemysłowym 26,19%:

upadłości firm wg klas PKD 2021 r upadłości firm wg klas PKD 2020 r grudzień

klasa Liczba procentowo
DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ 2 1,19
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 2 1,19
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  2 1,19
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA 2 1,19
EDUKACJA 3 1,79
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 6 3,57
INFORMACJA I KOMUNIKACJA 7 4,17
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA 8 4,76
OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA 10 5,95
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 11 6,55
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI 14 8,33
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 15 8,93
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 16 9,52
BUDOWNICTWO 30 17,86
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 44 26,19
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE 58 34,52

Branże w których zanotowano najwięcej upadłości: 

PKD Treść Liczba
4120Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 11
5510Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 8
6820Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 8
4110Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 7
6810Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 6
4791Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 5
4941Z Transport drogowy towarów 5
7022Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  5
2562Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych 4
4671Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 4
4690Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 4
4711Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 4
8610Z Działalność szpitali 4
0113Z Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych  3
2511Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 3
3109Z Produkcja pozostałych mebli 3
4211Z Roboty związane z budową dróg i autostrad 3
4641Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych 3
4673Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 3
4719Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 3
5610A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 3
7112Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 3
7820Z Działalność agencji pracy tymczasowej  3
8559B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 3
1330Z Wykończanie wyrobów włókienniczych 2
1413Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej 2
1623Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa 2
2561Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale 2
3320Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 2
4321Z Wykonywanie instalacji elektrycznych 2
4520Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, 2
4531Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 2
4649Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego 2
4674Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu  2
4752Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 2
4754Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 2
4771Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 2
4939Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany 2
5210B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 2
5229C Działalność pozostałych agencji transportowych 2
5621Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)  2
6201Z Działalność związana z oprogramowaniem 2
7311Z Działalność agencji reklamowych 2
8623Z Praktyka lekarska dentystyczna  2
0141Z Chów i hodowla bydła mlecznego 1
0147Z Chów i hodowla drobiu 1
0162Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich 1
1020Z Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków 1
1051Z Przetwórstwo mleka i wyrób serów 1
1071Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek  1
1395Z Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, 1
1610Z Produkcja wyrobów tartacznych 1
1629Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów 1
1721Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań 1
1814Z Introligatorstwo i podobne usługi  1
2042Z Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych 1
2221Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych 1
2223Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych 1
2312Z Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego 1
2331Z Produkcja ceramicznych kafli i płytek 1
2361Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu 1
2370Z Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia 1
2442B Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium 1
2611Z Produkcja elementów elektronicznych 1
2740Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego 1
2811Z Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych 1
2812Z Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego  1
2822Z Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków 1
3011Z Produkcja statków i konstrukcji pływających 1
3101Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych 1
3312Z Naprawa i konserwacja maszyn  1
3511Z Wytwarzanie energii elektrycznej 1
3514Z Handel energią elektryczną 1
3832Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych  1
3900Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI 1
4212Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej 1
4221Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych 1
4312Z Przygotowanie terenu pod budowę 1
4329Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych 1
4339Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 1
4391Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych 1
4399Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane  1
4511Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 1
4614Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów 1
4615Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych 1
4616Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych 1
4621Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt 1
4623Z Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt 1
4631Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw 1
4632Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa 1
4639Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów  1
4642Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia 1
4648Z Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii 1
4724Z Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich  1
4726Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona  1
4759Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 1
4764Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona  1
4773Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona  1
4775Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 1
4778Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona  1
5630Z Przygotowywanie i podawanie napojów 1
5814Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 1
5821Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych 1
5911Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo  1
6202Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 1
6399Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 1
6419Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne  1
6492Z Pozostałe formy udzielania kredytów  1
6832Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 1
6910Z Działalność prawnicza 1
7010Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów,  1
7120B Pozostałe badania i analizy techniczne 1
7320Z Badanie rynku i opinii publicznej 1
7490Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 1
7500Z DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA 1
7810Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy  1
7830Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników  1
8130Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni 1
8220Z Działalność centrów telefonicznych (call center) 1
8230Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów  1
8621Z Praktyka lekarska ogólna  1
8730Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych  1
8810Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych  1
8899Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana  1
9499Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 1
9609Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana  1

 


 LISTA FIRM W UPADŁOŚCI

Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2021 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X