13-08-2022 Hipolita i Diany
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

2021 upadłości firm

W 2021 r. do listopada opublikowano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 385 upadłości firm, wynika z analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej.  

  Liczba postępowań upadłościowych w poszczególnych miesiącach:

miesiąc 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
styczeń 42 69 67 54 50 49 60 60 82
luty 34 64 49 48 46 42 62 65 76
marzec 54 55 57 62 41 63 83 63 71
kwiecień 38 34 42 49 45 55 61 62 84
maj 32 49 46 42 43 51 75 78 67
czerwiec 30 58 44 59 47 49 61 74 86
lipiec 34 62 46 47 58 53 67 81 89
sierpień 31 46 48 50 55 38 64 61 67
wrzesień 27 34 54 33 56 61 44 71 68
październik 28 44 52 65 50 53 56 82 79
listopad 35 29 37 52 54 44 57 49 63
grudzień   43 44 54 46 48 60 61 56
suma   587 586 615 591 606 750 807 888

 Należy też zwrócić uwagę iż w 2021 r. 703 wnioski o upadłość oddalono.

upadłość firm i oddalenia wniosków o upadłość w 2021 r.

Prawdziwy obraz liczby firm zagrożonych niewypłacalnością pokaże nam zsumowanie upadłości i postępowań restrukturyzacyjnych. W listopadzie 2021 r. mieliśmy 301 postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Były to najwyższe miesięczne wartości w historii.

upadłości i postępowania restrukturyzacyjne w 2021 r.

 Liczba postępowań upadłościowych w poszczególnych latach:

postępowania upadłościowe w poszczególnych latach

 Najwięcej postępowań dotyczy spółek z o.o. 60,1% i indywidualnych działalności gospodarczych 21,76%.

Forma prawna Liczba procentowo
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 232 60,10
INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 84 21,76
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 27 6,99
SPÓŁKA AKCYJNA 18 4,66
SPÓŁKA JAWNA 8 2,07
SPÓŁDZIELNIA 6 1,55
FUNDACJA 3 0,78
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 2 0,52
WSPÓLNIK SPÓŁKI JAWNEJ 2 0,52
GOSPODARSTWO ROLNE 1 0,26
STOWARZYSZENIE 1 0,26
STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ 1 0,26

W 2021 roku najwięcej postępowań upadłościowych rozpoczęto w województwie mazowieckiem 29,61%, wielkopolskim 9,87% i dolnośląskim 8,83%.

upadłości firm w województwach  2021

Województwo Liczba procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 34 8,83
KUJAWSKO-POMORSKIE 23 5,97
LUBELSKIE 14 3,64
LUBUSKIE 16 4,16
ŁÓDZKIE 11 2,86
MAŁOPOLSKIE 31 8,05
MAZOWIECKIE 114 29,61
OPOLSKIE 8 2,08
PODKARPACKIE 14 3,64
PODLASKIE 4 1,04
POMORSKIE 26 6,75
ŚLĄSKIE 33 8,57
ŚWIĘTOKRZYSKIE 1 0,26
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 7 1,82
WIELKOPOLSKIE 38 9,87
ZACHODNIOPOMORSKIE 11 2,86

 Miasta, w których ogłoszono upadłości firm w 2021 r.:

MIASTO Liczba
WARSZAWA 86
KRAKÓW 18
POZNAŃ 18
WROCŁAW 10
ŁÓDŹ 8
GDAŃSK 7
GDYNIA 7
LUBLIN 6
KATOWICE 5
ZIELONA GÓRA 5
BYDGOSZCZ 4
JELENIA GÓRA 4
RADOM 4
SZCZECIN 4
TORUŃ 4
WŁOCŁAWEK 4
LEGNICA 3
MIELEC 3
SOPOT 3
ŚREM 3
ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE 3

Jeżeli chodzi o działy gospodarki to najwięcej postępowań dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością handlową 24,8 % i przetwórstwem przemysłowym 21,41%:

upadłości firm wg klas PKD 2021 r

klasa Liczba procentowo
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE 95 24,80
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 82 21,41
BUDOWNICTWO 49 12,79
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 28 7,31
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI 22 5,74
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 21 5,48
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 17 4,44
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA 16 4,18
OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA 15 3,92
INFORMACJA I KOMUNIKACJA 9 2,35
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 6 1,57
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA 6 1,57
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 5 1,31
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  4 1,04
DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ 3 0,78
EDUKACJA 3 0,78
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ 2 0,52

Branże w których zanotowano najwięcej upadłości: 

PKD treść Liczba
4120Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 19
6810Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 12
4110Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 11
5510Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 9
5610A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 9
7022Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  9
4941Z Transport drogowy towarów 8
6820Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 8
2562Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych 7
4690Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 7
4791Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 7
4631Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw 6
4673Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 6
4711Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 6
7112Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 6
1071Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek  5
4211Z Roboty związane z budową dróg i autostrad 5
3109Z Produkcja pozostałych mebli 4
3320Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 4
4321Z Wykonywanie instalacji elektrycznych 4
4520Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, 4
4531Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 4
4671Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 4
4719Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 4
4752Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 4
4771Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 4
7311Z Działalność agencji reklamowych 4
7820Z Działalność agencji pracy tymczasowej  4
8610Z Działalność szpitali 4
0113Z Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych  3
2511Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 3
3312Z Naprawa i konserwacja maszyn  3
3514Z Handel energią elektryczną 3
4399Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane  3
4641Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych 3
4674Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu  3
8559B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 3
8623Z Praktyka lekarska dentystyczna  3
9499Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 3
1330Z Wykończanie wyrobów włókienniczych 2
1413Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej 2
1419Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży 2
1610Z Produkcja wyrobów tartacznych 2
1623Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa 2
2223Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych 2
2561Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale 2
2740Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego 2
2812Z Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego  2
2830Z Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa 2
3832Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych  2
4646Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych 2
4649Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego 2
4669Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń  2
4754Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 2
4939Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany 2
5210B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 2
5224C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych 2
5229C Działalność pozostałych agencji transportowych 2
5621Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)  2
6201Z Działalność związana z oprogramowaniem 2
6419Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne  2
6492Z Pozostałe formy udzielania kredytów  2
7120B Pozostałe badania i analizy techniczne 2
7490Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 2
7810Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy  2
8211Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura  2
8622Z Praktyka lekarska specjalistyczna  2
8810Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych  2
0141Z Chów i hodowla bydła mlecznego 1
0147Z Chów i hodowla drobiu 1
0162Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich 1
1011Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa  1
1013Z Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego  1
1020Z Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków 1
1032Z Produkcja soków z owoców i warzyw 1
1051Z Przetwórstwo mleka i wyrób serów 1
1061Z Wytwarzanie produktów przemiału zbóż 1
1091Z Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich 1
1395Z Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, 1
1412Z Produkcja odzieży roboczej 1
1520Z Produkcja obuwia 1
1621Z Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna 1
1629Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów 1
1721Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań 1
1812Z Pozostałe drukowanie  1
1814Z Introligatorstwo i podobne usługi  1
2042Z Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych 1
2221Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych 1
2229Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych 1
2312Z Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego 1
2331Z Produkcja ceramicznych kafli i płytek 1
2361Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu 1
2370Z Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia 1
2442B Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium 1
2451Z Odlewnictwo żeliwa 1
2611Z Produkcja elementów elektronicznych 1
2612Z Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych 1
2630Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego 1
2733Z Produkcja sprzętu instalacyjnego 1
2811Z Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych 1
2822Z Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków 1
2841Z Produkcja maszyn do obróbki metalu 1
3011Z Produkcja statków i konstrukcji pływających 1
3030Z Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych  1
3101Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych 1
3102Z Produkcja mebli kuchennych 1
3250Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne 1
3511Z Wytwarzanie energii elektrycznej 1
3530Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę  1
3900Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI 1
4212Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej 1
4221Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych 1
4312Z Przygotowanie terenu pod budowę 1
4329Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych 1
4332Z Zakładanie stolarki budowlanej 1
4339Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 1
4391Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych 1
4511Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 1
4519Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli  1
4532Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 1
4614Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów 1
4615Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych 1
4616Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych 1
4621Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt 1
4623Z Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt 1
4632Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa 1
4633Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów  1
4639Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów  1
4642Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia 1
4643Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego  1
4647Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego 1
4648Z Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii 1
4724Z Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich  1
4726Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona  1
4730Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych  1
4741Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych  1
4759Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 1
4761Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 1
4764Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona  1
4773Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona  1
4775Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 1
4778Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona  1
4920Z Transport kolejowy towarów 1
5520Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania   1
5630Z Przygotowywanie i podawanie napojów 1
5814Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 1
5821Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych 1
5911Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo  1
6120Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej,  1
6202Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 1
6209Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych  1
6399Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 1
6499Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych  1
6629Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia  1
6832Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 1
6910Z Działalność prawnicza 1
7010Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów,  1
7111Z Działalność w zakresie architektury  1
7320Z Badanie rynku i opinii publicznej 1
7500Z DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA 1
7732Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych  1
7830Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników  1
8010Z Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa 1
8030Z Działalność detektywistyczna 1
8130Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni 1
8220Z Działalność centrów telefonicznych (call center) 1
8230Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów  1
8292Z Działalność związana z pakowaniem 1
8621Z Praktyka lekarska ogólna  1
8730Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych  1
8891Z Opieka dzienna nad dziećmi 1
8899Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana  1
9311Z Działalność obiektów sportowych 1
9312Z Działalność klubów sportowych 1
9609Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana  1

 


 LISTA FIRM W UPADŁOŚCI

Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2022 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X