13-08-2022 Hipolita i Diany
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

2022 Restrukturyzacje firm

Z analiz Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej wynika, iż w pierwszej połowie 2022 r. ogłoszono 862 postępowania restrukturyzacyjne. W pierwszej połowie 2021 r. były 1003 takie postępowania, a w połowie 2020 r. 225. Od grudnia 2021 r. nie ma już covidowego uproszczonego postępowania, a mimo to liczba postępowań jest wysoka. W czerwcu 2022 r. odnotowano trzecią najwyższa miesięczna liczbę nowych postępowań.

postępowania restrukturyzacyjne w 2022 r.

2016 rok był pierwszym rokiem obowiązywania przepisów o postępowaniach restrukturyzacyjnych, na podstawie których rozpoczęto 212 takich postępowań. W 2017 r. takich postępowań było 348, w 2018 r. 465, w 2019 r. 465, w 2020 r. 800, a w 2021 już 1888.

postępowania restrukturyzacyjne w latach 2016-2022Jeżeli chodzi o rodzaj postępowań to dłużnicy najczęściej występowali o restrukturyzację w ramach uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu – 87,12% wszystkich postępowań:

Rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego Liczba procentowo
postępowania o zatwierdzenie układu 751 87,12
postępowanie sanacyjne 57 6,61
przyspieszone postępowanie układowe 42 4,87
postępowanie układowe 12 1,39

Najwięcej postępowań dotyczy indywidualnych działalności gospodarczych 50,81% i gospodarstw rolnych 23,20 %:

Forma prawna Liczba procentowo
INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 438 50,81
GOSPODARSTWO ROLNE 200 23,20
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 174 20,19
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 18 2,09
SPÓŁKA AKCYJNA 15 1,74
SPÓŁKA JAWNA 12 1,39
WSPÓLNIK SPÓŁKI JAWNEJ 3 0,35
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 1 0,12
SPÓŁDZIELNIA 1 0,12

W 2022 roku najwięcej postępowań restrukturyzacyjnych rozpoczęto w województwie mazowieckim 16,94% i śląskim 11,95%

postępowania restrukturyzacyjne wg województw 2022 wrzesień

Województwo Liczba procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 55 6,38
KUJAWSKO-POMORSKIE 63 7,31
LUBELSKIE 56 6,50
LUBUSKIE 15 1,74
ŁÓDZKIE 63 7,31
MAŁOPOLSKIE 63 7,31
MAZOWIECKIE 146 16,94
OPOLSKIE 15 1,74
PODKARPACKIE 29 3,36
PODLASKIE 33 3,83
POMORSKIE 47 5,45
ŚLĄSKIE 103 11,95
ŚWIĘTOKRZYSKIE 23 2,67
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 31 3,60
WIELKOPOLSKIE 102 11,83
ZACHODNIOPOMORSKIE 18 2,09

Jeżeli chodzi o działy gospodarki to najwięcej postępowań dotyczy podmiotów, które zajmowały się rolnictwem 25,06%,  handlem 18,33%, przetwórstwem przemysłowym 11,25%

postępowania restrukturyzacyjne wg klas PKD 2022 r

klasa Liczba procentowo
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 216 25,06
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE 158 18,33
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 97 11,25
BUDOWNICTWO 91 10,56
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 64 7,42
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 52 6,03
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA 32 3,71
OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA 32 3,71
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI 27 3,13
INFORMACJA I KOMUNIKACJA 20 2,32
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA 20 2,32
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 17 1,97
EDUKACJA 12 1,39
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  9 1,04
DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ 7 0,81
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 3 0,35
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ 3 0,35
GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 2 0,23

Jeżeli chodzi o główne PKD to najwięcej podmiotów prowadziło działalność w zakresie upraw rolnych połączonych z chowem - 132 postępowania restrukturyzacyjne.

Branże w których jest najwięcej postępowań restrukturyzacyjnych :

PKD tresć Liczba
0150Z Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)  132
4941Z Transport drogowy towarów 49
4711Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 23
0111Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu 21
4321Z Wykonywanie instalacji elektrycznych 21
4120Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 19
0141Z Chów i hodowla bydła mlecznego 17
5610A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 16
4110Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 15
4520Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, 13
7022Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  13
0147Z Chów i hodowla drobiu 12
6820Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 12
4791Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 11
0161Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną 10
4771Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 10
8622Z Praktyka lekarska specjalistyczna  10
2511Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 9
4322Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 9
6622Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych 9
7112Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 9
3109Z Produkcja pozostałych mebli 7
8623Z Praktyka lekarska dentystyczna  7
2562Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych 6
4690Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 6
4719Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 6
8559B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 6
9602Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne 6
0124Z Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych 5
0142Z Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów 5
1629Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów 5
2599Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana 5
4339Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 5
4531Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 5
4673Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 5
5510Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 5
6920Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 5
7111Z Działalność w zakresie architektury  5
0113Z Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych  4
1071Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek  4
1812Z Pozostałe drukowanie  4
2229Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych 4
4211Z Roboty związane z budową dróg i autostrad 4
4399Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane  4
4511Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 4
4619Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 4
4631Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw 4
4773Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona  4
4776Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona  4
6201Z Działalność związana z oprogramowaniem 4
6209Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych  4
6810Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 4
6910Z Działalność prawnicza 4
7311Z Działalność agencji reklamowych 4
8211Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura  4
8230Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów  4
8690C Praktyka pielęgniarek i położnych 4
1413Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej 3
3102Z Produkcja mebli kuchennych 3
3312Z Naprawa i konserwacja maszyn  3
3811Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne 3
4312Z Przygotowanie terenu pod budowę 3
4333Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian 3
4613Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna  3
4642Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia 3
4645Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków 3
4721Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona  3
4751Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona  3
4752Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 3
4799Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 3
5229C Działalność pozostałych agencji transportowych 3
5621Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)  3
5911Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo  3
6499Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych  3
6619Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe,  3
7490Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 3
7820Z Działalność agencji pracy tymczasowej  3
8121Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych 3
8130Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni 3
8690A Działalność fizjoterapeutyczna 3
8690E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana 3
8891Z Opieka dzienna nad dziećmi 3
0125Z Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów 2
0146Z Chów i hodowla świń 2
0162Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich 2
0163Z Działalność usługowa następująca po zbiorach 2
1011Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa  2
1013Z Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego  2
1085Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań 2
1419Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży 2
1623Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa 2
2222Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych 2
2363Z Produkcja masy betonowej prefabrykowanej 2
2512Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej 2
3101Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych 2
4329Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych 2
4331Z Tynkowanie 2
4532Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 2
4617Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych  2
4618Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów  2
4632Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa 2
4639Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów  2
4647Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego 2
4759Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 2
4764Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona  2
4932Z Działalność taksówek osobowych  2
4939Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany 2
4942Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami 2
5221Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy 2
5320Z Pozostała działalność pocztowa  i kurierska 2
5520Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania   2
6110Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej 2
6202Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 2
6312Z Działalność portali internetowych 2
6629Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia  2
7021Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 2
7120B Pozostałe badania i analizy techniczne 2
7810Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy  2
8122Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych 2
8510Z Wychowanie przedszkolne 2
8559A Nauka języków obcych 2
9313Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej  2
9511Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych 2

 

LISTA FIRM OBJĘTYCH POSTĘPOWANIEM RESTRUKTURYZACYJNYM

Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2022 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X