25-05-2024 Urbana i Grzegorza
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

2023 Restrukturyzacje firm

Z analiz Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej wynika, iż do końca września 2023 r. ogłoszono 3210 postępowań restrukturyzacyjnych. Od stycznia notujemy miesięczne rekordy, najwięcej postępowań ogłoszono w marcu - 401 . W całym roku 2023 będziemy mieli ponad 4200 postępowań restrukturyzacyjnych, czyli mniej więcej tyle co łącznie w latach 2021-2022.

postępowania restrukturyzacyjne w 2023 r.

2016 rok był pierwszym rokiem obowiązywania przepisów o postępowaniach restrukturyzacyjnych, na podstawie których rozpoczęto 212 takich postępowań. W 2017 r. takich postępowań było 348, w 2018 r. 465, w 2019 r. 465, w 2020 r. 800,  w 2021 1888, a w 2022 aż 2379.

postępowania restrukturyzacyjne w latach 2016-2023

Jeżeli chodzi o rodzaj postępowań to dłużnicy najczęściej występowali o restrukturyzację w ramach uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu – 92,55% wszystkich postępowań:

Rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego Liczba procentowo
postępowania o zatwierdzenie układu 2971 92,55
przyspieszone postępowanie układowe 121 3,77
postępowanie sanacyjne 73 2,27
postępowanie układowe 45 1,40

Najwięcej postępowań dotyczy indywidualnych działalności gospodarczych 73,55% i spółek z o.o. 14,33 %:

Forma prawna Liczba procentowo
INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 2361 73,55
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 460 14,33
GOSPODARSTWO ROLNE 222 6,92
SPÓŁKA AKCYJNA 61 1,90
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 50 1,56
SPÓŁKA JAWNA 32 1,00
WSPÓLNIK SPÓŁKI JAWNEJ 10 0,31
SPÓŁDZIELNIA 7 0,22
FUNDACJA 3 0,09
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 3 0,09
STOWARZYSZENIE 1 0,03

W 2023 roku najwięcej postępowań restrukturyzacyjnych rozpoczęto w województwie mazowieckim 17,35% i śląskim 12,4%

postępowania restrukturyzacyjne w poszczególnych województwach w 2023 r

Województwo Liczba procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 255 7,94
KUJAWSKO-POMORSKIE 175 5,45
LUBELSKIE 133 4,14
LUBUSKIE 64 1,99
ŁÓDZKIE 189 5,89
MAŁOPOLSKIE 257 8,01
MAZOWIECKIE 557 17,35
OPOLSKIE 55 1,71
PODKARPACKIE 134 4,17
PODLASKIE 91 2,83
POMORSKIE 196 6,11
ŚLĄSKIE 398 12,40
ŚWIĘTOKRZYSKIE 76 2,37
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 149 4,64
WIELKOPOLSKIE 365 11,37
ZACHODNIOPOMORSKIE 116 3,61

Jeżeli chodzi o działy gospodarki to najwięcej postępowań dotyczy podmiotów, które zajmowały się,  handlem 21,83%, przetwórstwem przemysłowym 14,09%, budownictwem 13,47%

postępowania restrukturyzacyjne wg klas PKD 2023 r

klasa Liczba procentowo
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE 700 21,83
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 452 14,09
BUDOWNICTWO 432 13,47
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 378 11,79
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 267 8,33
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 266 8,29
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI 145 4,52
OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA 144 4,49
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA 110 3,43
INFORMACJA I KOMUNIKACJA 76 2,37
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA 66 2,06
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 53 1,65
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  46 1,43
EDUKACJA 25 0,78
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ 18 0,56
DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ 16 0,50
GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 11 0,34
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 2 0,06

Jeżeli chodzi o główne PKD to najwięcej podmiotów prowadziło działalność w zakresie transportu drogowego - 312 postępowań restrukturyzacyjnych.

Branże w których jest najwięcej postępowań restrukturyzacyjnych :

PKD treść Liczba
4941Z Transport drogowy towarów 312
0150Z Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)  151
4120Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 103
5610A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 100
4711Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 82
4321Z Wykonywanie instalacji elektrycznych 64
4791Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 59
4322Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 55
4520Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, 53
6920Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 52
4110Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 48
7022Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  47
7112Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 43
2511Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 38
7311Z Działalność agencji reklamowych 35
0111Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu 33
2562Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych 33
4339Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 33
4619Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 32
8622Z Praktyka lekarska specjalistyczna  32
4690Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 31
4673Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 27
6201Z Działalność związana z oprogramowaniem 27
4771Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 26
8623Z Praktyka lekarska dentystyczna  26
6622Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych 25
4399Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane  24
5320Z Pozostała działalność pocztowa  i kurierska 23
6619Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe,  23
7410Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 23
8621Z Praktyka lekarska ogólna  23
4511Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 22
4719Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 22
6820Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 22
9602Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne 21
4631Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw 20
1610Z Produkcja wyrobów tartacznych 18
4799Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 18
0161Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną 17
1071Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek  17
4333Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian 17
4773Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona  17
6810Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 17
7490Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 17
3312Z Naprawa i konserwacja maszyn  16
5520Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania   16
8690E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana 16
1623Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa 15
3101Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych 15
3109Z Produkcja pozostałych mebli 15
8121Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych 15
4211Z Roboty związane z budową dróg i autostrad 14
4532Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 14
4759Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 14
0141Z Chów i hodowla bydła mlecznego 13
4331Z Tynkowanie 13
5510Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 13
7111Z Działalność w zakresie architektury  13
8122Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych 13
8690C Praktyka pielęgniarek i położnych 13
1413Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej 12
4752Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 12
4778Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona  12
4939Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany 12
0113Z Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych  11
5229C Działalność pozostałych agencji transportowych 11
6831Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 11
8130Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni 11
2361Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu 10
4221Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych 10
4332Z Zakładanie stolarki budowlanej 10
4391Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych 10
4674Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu  10
4741Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych  10
7500Z DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA 10
8690A Działalność fizjoterapeutyczna 10
1520Z Produkcja obuwia 9
1629Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów 9
2229Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych 9
4774Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 9
4776Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona  9
5621Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)  9
6202Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 9
8510Z Wychowanie przedszkolne 9
1624Z Produkcja opakowań drewnianych 8
2512Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej 8
4519Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli  8
4531Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 8
4621Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt 8
4669Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń  8
5911Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo  8
7732Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych  8
8559B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 8
8891Z Opieka dzienna nad dziećmi 8
2370Z Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia 7
2561Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale 7
3102Z Produkcja mebli kuchennych 7
3314Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych 7
3320Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 7
3811Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne 7
4312Z Przygotowanie terenu pod budowę 7
4645Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków 7
4675Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych 7
4772Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona  7
4932Z Działalność taksówek osobowych  7
7711Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 7
8211Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura  7
8690B Działalność pogotowia ratunkowego  7

LISTA FIRM OBJĘTYCH POSTĘPOWANIEM RESTRUKTURYZACYJNYM

Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2024 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X