13-08-2022 Hipolita i Diany
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Izolacja epidemiologiczna wyhamowała wzrost upadłości

W kwietniu 2020 r. opublikowano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 34 upadłości firm, wynika z analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej.  W całym 2020 r. ogłoszono 222 upadłości firm.

Izolacja całego społeczeństwa w tym sądów przyczyniła się do tak niskiego wyniku w miesiącu kwietniu.

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku upadłości konsumenckiej oraz postępowań restrukturyzacyjnych firm.

Liczba postępowań upadłościowych w poszczególnych miesiącach:

 upadłości firm miesięcznie 2020

miesiąc 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
styczeń 69 67 54 50 49 60 60 82
luty 64 49 48 46 42 62 65 76
marzec 55 57 62 41 63 83 63 71
kwiecień 34 42 49 45 55 61 62 84
maj   46 42 43 51 75 78 67
czerwiec   44 59 47 49 61 74 86
lipiec   46 47 58 53 67 81 89
sierpień   48 50 55 38 64 61 67
wrzesień   54 33 56 61 44 71 68
październik   52 65 50 53 56 82 79
listopad   37 52 54 44 57 49 63
grudzień   44 54 46 48 60 61 56
suma   586 615 591 606 750 807 888

 Najwięcej postępowań dotyczy spółek z o.o. 53,15% i indywidualnych działalności gospodarczych 28,83%.

Forma prawna Liczba procentowo
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 118 53,15
INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 64 28,83
SPÓŁKA AKCYJNA 14 6,31
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 12 5,41
SPÓŁKA JAWNA 7 3,15
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 3 1,35
SPÓŁDZIELNIA 2 0,90
WSPÓLNIK SPÓŁKI JAWNEJ 2 0,90

 W 2020 roku najwięcej postępowań upadłościowych rozpoczęto w województwie mazowieckiem 20,72% i śląskim 12,61%.

upadłości firm w województwach kwiecień 2020

Województwo Liczba procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 24 10,81
KUJAWSKO-POMORSKIE 9 4,05
LUBELSKIE 3 1,35
LUBUSKIE 4 1,80
ŁÓDZKIE 10 4,50
MAŁOPOLSKIE 12 5,41
MAZOWIECKIE 46 20,72
OPOLSKIE 8 3,60
PODKARPACKIE 10 4,50
PODLASKIE 2 0,90
POMORSKIE 13 5,86
ŚLĄSKIE 28 12,61
ŚWIĘTOKRZYSKIE 7 3,15
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 10 4,50
WIELKOPOLSKIE 18 8,11
ZACHODNIOPOMORSKIE 18 8,11

Miasta, w których ogłoszono upadłości firm w 2020 r.:

Miasto Liczba
WARSZAWA 33
WROCŁAW 9
SZCZECIN 8
BIELSKO-BIAŁA 7
KRAKÓW 6
OLSZTYN 6
ŁÓDŹ 5
KATOWICE 4
POZNAŃ 4
GDAŃSK 3
GOSTYNIN 3
BANINO 2
CIESZYN 2
GDYNIA 2
GIŻYCKO 2
GORZÓW ŚLĄSKI 2
KONIN 2
KOSZALIN 2
KROSNO 2
LEGNICA 2
OPOLE 2
OSTRÓW WIELKOPOLSKI 2
RADOM 2
STARGARD 2
TORUŃ 2
WAŁCZ 2
ZGORZELEC 2

Jeżeli chodzi o działy gospodarki to najwięcej postępowań dotyczy podmiotów, które prowadziły działalność handlową 24 % i przetwórstwem przemysłowym 24,55%:

upadłości firm wg klas PKD 2020 r

klasa Liczba procentowo
DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ 1 0,45
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 2 0,91
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA 2 0,91
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 3 1,36
INFORMACJA I KOMUNIKACJA 5 2,27
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 7 3,18
OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA 7 3,18
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA 9 4,09
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI 11 5,00
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 13 5,91
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 18 8,18
BUDOWNICTWO 33 15,00
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 54 24,55
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE 55 25,00


Branże w których zanotowano najwięcej upadłości:

PKD treść Liczba
4120Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 14
4941Z Transport drogowy towarów 14
4711Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 8
4773Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona  7
5610A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 7
6820Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 6
7112Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 5
4673Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 4
4690Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 4
1071Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek  3
2511Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 3
2562Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych 3
4211Z Roboty związane z budową dróg i autostrad 3
4322Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 3
4511Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 3
4647Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego 3
8610Z Działalność szpitali 3
1012Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu  2
1013Z Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego  2
1520Z Produkcja obuwia 2
1623Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa 2
1721Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań 2
2229Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych 2
2822Z Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków 2
2825Z Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych 2
2893Z Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu  2
3102Z Produkcja mebli kuchennych 2
3109Z Produkcja pozostałych mebli 2
3312Z Naprawa i konserwacja maszyn  2
4110Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 2
4222Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych  2
4299Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane 2
4321Z Wykonywanie instalacji elektrycznych 2
4520Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, 2
4531Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 2
4532Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 2
4619Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 2
4638Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki  2
4649Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego 2
4791Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 2
5210B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 2
5510Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 2
6201Z Działalność związana z oprogramowaniem 2
6209Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych  2
7022Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  2
7219Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 2
0161Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną 1
0220Z Pozyskiwanie drewna  1
1039Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw 1
1392Z Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych 1
1610Z Produkcja wyrobów tartacznych 1
1723Z Produkcja artykułów piśmiennych 1
1813Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku  1
2211Z Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy  1
2222Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych 1
2313Z Produkcja szkła gospodarczego 1
2399Z Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana 1
2442B Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium 1
2651Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych  1
2711Z Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów 1
2712Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej 1
2920Z Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep 1
3011Z Produkcja statków i konstrukcji pływających 1
3030Z Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych  1
3101Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych 1
3212Z Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych 1
3314Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych 1
3317Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego 1
3320Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 1
3514Z Handel energią elektryczną 1
3523Z Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym 1
3530Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę  1
3811Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne 1
4221Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych 1
4291Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej  1
4311Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych 1
4331Z Tynkowanie 1
4399Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane  1
4621Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt 1
4639Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów  1
4641Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych 1
4642Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia 1
4645Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków 1
4646Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych 1
4663Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej 1
4669Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń  1
4671Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 1
4674Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu  1
4729Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach  1
4778Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona  1
4931Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski  1
5229C Działalność pozostałych agencji transportowych 1
5520Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania   1
5610B Ruchome placówki gastronomiczne 1
6399Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 1
6619Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe,  1
6621Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat 1
6810Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 1
7010Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów,  1
7211Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii 1
7311Z Działalność agencji reklamowych 1
7490Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 1
7711Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 1
7732Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych  1
7739Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane 1
7820Z Działalność agencji pracy tymczasowej  1
7830Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników  1
7912Z Działalność organizatorów turystyki 1
8010Z Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa 1
8020Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa 1
8121Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych 1
8690C Praktyka pielęgniarek i położnych 1
8690D Działalność paramedyczna 1
8710Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską  1
8730Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych  1

 

 LISTA FIRM W UPADŁOŚCI

Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2022 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X