01-03-2024 Antoniny i Radosława
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

2017 restrukturyzacje firm

Ustawą z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne wprowadzono nowy typ postępowania, którego celem jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli.

2016 rok był pierwszym rokiem obowiązywania przepisów, na podstawie których rozpoczęto 212 takich postępowań.

W 2017 r. w pierwszych dwóch kwartałach takich postępowań było już 154.

Liczba postępowań restrukturyzacyjnych:

miesiąc 2017 2016
styczeń 24 0
luty 29 2
marzec 34 12
kwiecień 22 10
maj 21 13
czerwiec 24 18

 

Stały wzrost takich postępowań to dobra informacja, dlatego że wszystkim nam powinno zależeć na tym, aby firmy z problemami finansowymi nie upadały, lecz mogły dalej funkcjonować po przejściu restrukturyzacji.

Jeżeli chodzi o rodzaj postępowań to dłużnicy najczęściej występowali o restrukturyzację w ramach przyspieszonego postępowania układowego – 55,19% wszystkich postępowań:

Rodzaj postępowania liczba procentowo
przyspieszone postępowanie układowe 85 55,19
postępowanie sanacyjne 35 22,73
postępowanie układowe 27 17,53
postępowanie o zatwierdzenie układu 7 4,55

Najwięcej postępowań dotyczy spółek z o.o. 40,23% i indywidualnych działalności gospodarczych 28,74%:

Forma prawna liczba procentowo
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 64 41,56
INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 45 29,22
SPÓŁKA AKCYJNA 25 16,23
SPÓŁKA JAWNA 10 6,49
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 4 2,60
GOSPODARSTWO ROLNE 2 1,30
SPÓŁKA CYWILNA 2 1,30
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2 1,30

W 2017 roku najwięcej postępowań restrukturyzacyjnych rozpoczęto w województwie śląskim 19,48% i mazowieckiem 18,18%.

Województwo liczba postępowań procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 18 11,69
KUJAWSKO-POMORSKIE 8 5,19
LUBELSKIE 8 5,19
LUBUSKIE 4 2,60
ŁÓDZKIE 4 2,60
MAŁOPOLSKIE 7 4,55
MAZOWIECKIE 28 18,18
OPOLSKIE 5 3,25
PODKARPACKIE 5 3,25
PODLASKIE 5 3,25
POMORSKIE 9 5,84
ŚLĄSKIE 30 19,48
ŚWIĘTOKRZYSKIE 2 1,30
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 5 3,25
WIELKOPOLSKIE 11 7,14
ZACHODNIOPOMORSKIE 5 3,25

Jeżeli chodzi o działy gospodarki to najwięcej postępowań dotyczy podmiotów, które zajmowały się handlem 27,92% i przetwórstwem przemysłowym 22,08%:

klasa PKD liczba procentowo
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE 43 27,92
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 34 22,08
BUDOWNICTWO 27 17,53
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 11 7,14
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 6 3,90
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA 6 3,90
INFORMACJA I KOMUNIKACJA 5 3,25
DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ 4 2,60
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 4 2,60
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 3 1,95
OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA 3 1,95
GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 2 1,30
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 2 1,30
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI 2 1,30
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA 2 1,30

 Jeżeli chodzi o główne PKD to najwięcej podmiotów prowadziło działalność w zakresie inżynierii i doradztwa technicznego:

PKD treść liczba
7112Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 8
4120Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 7
4711Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 5
4399Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane  4
4221Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych 3
4520Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, 3
6820Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 3
0113Z Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych  2
0161Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną 2
1071Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek  2
1610Z Produkcja wyrobów tartacznych 2
2223Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych 2
2562Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych 2
2599Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana 2
4211Z Roboty związane z budową dróg i autostrad 2
4311Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych 2
4322Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 2
4329Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych 2
4621Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt 2
4631Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw 2
4646Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych 2
4675Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych 2
4690Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 2
4719Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 2
4730Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych  2
4941Z Transport drogowy towarów 2
5610A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 2
5911Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo  2
6110Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej 2
6420Z Działalność holdingów finansowych 2
6499Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych  2
6920Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 2
0141Z Chów i hodowla bydła mlecznego 1
0150Z Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)  1
0510Z Wydobywanie węgla kamiennego  1
0812Z Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu 1
1011Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa  1
1012Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu  1
1013Z Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego  1
1039Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw 1
1101Z Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi 1
1107Z Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych 1
1392Z Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych 1
1412Z Produkcja odzieży roboczej 1
1413Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej 1
1629Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów 1
2042Z Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych 1
2222Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych 1
2361Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu 1
2399Z Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana 1
2441Z Produkcja metali szlachetnych 1
2511Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 1
2529Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych 1
2593Z Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn  1
2822Z Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków 1
2829Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana 1
2899Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana 1
2920Z Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep 1
3102Z Produkcja mebli kuchennych 1
3109Z Produkcja pozostałych mebli 1
3514Z Handel energią elektryczną 1
3530Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę  1
3811Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne 1
3821Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne 1
3822Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych 1
3900Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI 1
4110Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 1
4291Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej  1
4299Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane 1
4321Z Wykonywanie instalacji elektrycznych 1
4391Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych 1
4511Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 1
4519Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli  1
4531Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 1
4632Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa 1
4634A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych 1
4638Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki  1
4645Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków 1
4647Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego 1
4651Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych  1
4669Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń  1
4671Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 1
4672Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali 1
4673Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 1
4674Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu  1
4725Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 1
4761Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 1
4764Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona  1
4772Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona  1
4773Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona  1
4791Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 1
4799Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 1
5210B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 1
6209Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych  1
6492Z Pozostałe formy udzielania kredytów  1
6622Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych 1
6810Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 1
6910Z Działalność prawnicza 1
8020Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa 1
8211Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura  1
8610Z Działalność szpitali 1
8622Z Praktyka lekarska specjalistyczna  1
8690E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana 1

Lista postępowań restrukturyzacyjnych

Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2024 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X