01-03-2024 Antoniny i Radosława
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

2017 upadłości firm

W pierwszych dwóch kwartałach 2017 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym opublikowano upadłości dotyczące 272 firm.  Jeżeli porównamy tą liczbę z liczbą upadłości z analogicznym okresem la wcześniejszych to zauważymy tendencję spadkową. 

Liczba postępowań upadłościowych w poszczególnych miesiącach: 

miesiąc 2017 2016 2015 2014 2013
styczeń 51 49 60 60 82
luty 45 42 62 65 76
marzec 42 63 83 63 71
kwiecień 45 55 61 62 84
maj 43 51 75 78 67
czerwiec 47 49 61 74 86
łącznie 273 309 402 402 466

Dla ustalenia prawdziwego trendu należy jednak wziąć pod uwagę fakt, iż od stycznia 2016 r. firmy, które mają poważne problemy z płynnością i regulowaniem zobowiązań zamiast ogłaszać upadłość mogą rozpocząć postępowanie restrukturyzacyjne. Takich postępowań w pierwszym półroczu 2017 r. były 154, a w pierwszym półroczu 2016 r. 57.

Licząc więc łącznie postępowania upadłościowe oraz restrukturyzacyjne w pierwszym półroczu 2017 r. otrzymamy liczbę 426, a więc więcej niż w analogicznym okresie 2016, 2015 czy 2014 r. O ile postępowanie upadłościowe z reguły kończy się likwidacją firmy, to postępowanie restrukturyzacyjne ma za cel umożliwienie jej dalszego funkcjonowania, więc sumowanie tych postępowań można wyłącznie realizować dla celów obserwacji trendów.

Spośród 272 postępowań upadłościowych 269 to upadłości likwidacyjne, 3 to postępowania z możliwością zawarcia układu.

Najwięcej postępowań dotyczy spółek z o.o. 59,93% i indywidualnych działalności gospodarczych 25%.

Forma prawna liczba procentowo
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 64 41,56
INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 45 29,22
SPÓŁKA AKCYJNA 25 16,23
SPÓŁKA JAWNA 10 6,49
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 4 2,60
GOSPODARSTWO ROLNE 2 1,30
SPÓŁKA CYWILNA 2 1,30
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2 1,30

W 2017 roku najwięcej postępowań upadłościowych rozpoczęto w województwie mazowieckiem 22,43% i śląskim 13,6%.

Województwo liczba upadłości  procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 22 8,09
KUJAWSKO-POMORSKIE 10 3,68
LUBELSKIE 10 3,68
LUBUSKIE 7 2,57
ŁÓDZKIE 7 2,57
MAŁOPOLSKIE 27 9,93
MAZOWIECKIE 61 22,43
OPOLSKIE 5 1,84
PODKARPACKIE 14 5,15
PODLASKIE 8 2,94
POMORSKIE 11 4,04
ŚLĄSKIE 37 13,60
ŚWIĘTOKRZYSKIE 3 1,10
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 14 5,15
WIELKOPOLSKIE 15 5,51
ZACHODNIOPOMORSKIE 21 7,72

 

Jeżeli chodzi o działy gospodarki to najwięcej postępowań dotyczy podmiotów, które prowadziły działalność handlową 26,20% i przetwórczą 22,51%:

klasa liczba procentowo
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE 71 26,20
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 61 22,51
BUDOWNICTWO 44 16,24
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 17 6,27
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 11 4,06
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI 11 4,06
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 11 4,06
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA 9 3,32
INFORMACJA I KOMUNIKACJA 8 2,95
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 5 1,85
OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA 5 1,85
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ 5 1,85
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA 4 1,48
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  3 1,11
GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 2 0,74
EDUKACJA 2 0,74
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 1 0,37
DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ 1 0,37

 

Branże w których zanotowano najwięcej upadłości:

PKD treść liczba
4120Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 17
6820Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 10
4690Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 9
6810Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 6
4673Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 6
5610A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 5
4941Z Transport drogowy towarów 5
4771Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 5
4671Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 5
4110Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 5
2511Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 5

 

Lista firm w upadłości

Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2024 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X