15-07-2024 Henryka i Włodzimierza
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

2023 Restrukturyzacje firm

Z analiz Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej wynika, iż w pierwszym kwartale 2023 r. ogłoszono 1052 postępowania restrukturyzacyjne. Od stycznia notujemy miesięczne rekordy, najwięcej postępowań ogłoszono w marcu - 400 .

postępowania restrukturyzacyjne w 2023 r.

2016 rok był pierwszym rokiem obowiązywania przepisów o postępowaniach restrukturyzacyjnych, na podstawie których rozpoczęto 212 takich postępowań. W 2017 r. takich postępowań było 348, w 2018 r. 465, w 2019 r. 465, w 2020 r. 800,  w 2021 1888, a w 2022 aż 2379.

postępowania restrukturyzacyjne w latach 2016-2023

Jeżeli chodzi o rodzaj postępowań to dłużnicy najczęściej występowali o restrukturyzację w ramach uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu – 91,92% wszystkich postępowań:

Rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego Liczba procentowo
postępowania o zatwierdzenie układu 967 91,92
przyspieszone postępowanie układowe 46 4,37
postępowanie sanacyjne 27 2,57
postępowanie układowe 12 1,14

Najwięcej postępowań dotyczy indywidualnych działalności gospodarczych 73% i spółek z o.o. 13,21 %:

Forma prawna Liczba procentowo
INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 768 73,00
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 139 13,21
GOSPODARSTWO ROLNE 89 8,46
SPÓŁKA AKCYJNA 21 2,00
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 17 1,62
SPÓŁKA JAWNA 13 1,24
WSPÓLNIK SPÓŁKI JAWNEJ 2 0,19
POMORSKIE 1 0,10
SPÓŁDZIELNIA 1 0,10
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 1 0,10

W 2023 roku najwięcej postępowań restrukturyzacyjnych rozpoczęto w województwie mazowieckim 18,54% i wielkopolskim 10,84%

postępowania restrukturyzacyjne wg województw 2023 wrzesień

Województwo Liczba procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 102 9,70
KUJAWSKO-POMORSKIE 53 5,04
LUBELSKIE 44 4,18
LUBUSKIE 17 1,62
ŁÓDZKIE 49 4,66
MAŁOPOLSKIE 83 7,89
MAZOWIECKIE 195 18,54
OPOLSKIE 11 1,05
PODKARPACKIE 34 3,23
PODLASKIE 38 3,61
POMORSKIE 70 6,65
ŚLĄSKIE 111 10,55
ŚWIĘTOKRZYSKIE 29 2,76
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 55 5,23
WIELKOPOLSKIE 114 10,84
ZACHODNIOPOMORSKIE 47 4,47

Jeżeli chodzi o działy gospodarki to najwięcej postępowań dotyczy podmiotów, które zajmowały się,  handlem 23,03%, przetwórstwem przemysłowym 13,61%, budownictwem 12,08%

postępowania restrukturyzacyjne wg klas PKD 2023 r

klasa Liczba procentowo
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE 242 23,03
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 143 13,61
BUDOWNICTWO 127 12,08
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 127 12,08
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 100 9,51
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 96 9,13
OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA 51 4,85
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI 49 4,66
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA 32 3,04
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 21 2,00
INFORMACJA I KOMUNIKACJA 18 1,71
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA 14 1,33
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  10 0,95
DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ 8 0,76
EDUKACJA 8 0,76
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ 4 0,38
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 1 0,10

Jeżeli chodzi o główne PKD to najwięcej podmiotów prowadziło działalność w zakresie transportu drogowego - 112 postępowań restrukturyzacyjnych.

Branże w których jest najwięcej postępowań restrukturyzacyjnych :

PKD rodzaj Liczba
4941Z Transport drogowy towarów 112
0150Z Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)  55
4120Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 34
5610A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 33
4711Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 29
4791Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 25
7022Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  23
4520Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, 22
4321Z Wykonywanie instalacji elektrycznych 18
6920Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 17
4322Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 16
7112Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 15
7311Z Działalność agencji reklamowych 14
2511Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 13
8622Z Praktyka lekarska specjalistyczna  13
4110Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 12
0111Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu 11
2562Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych 11
8623Z Praktyka lekarska dentystyczna  11
4619Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 10
4690Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 10
1610Z Produkcja wyrobów tartacznych 9
4719Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 9
6820Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 9
4331Z Tynkowanie 8
4339Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 8
7410Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 8
0113Z Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych  7
0141Z Chów i hodowla bydła mlecznego 7
3312Z Naprawa i konserwacja maszyn  7
4631Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw 7
4673Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 7
5520Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania   7
7490Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 7
8121Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych 7
8621Z Praktyka lekarska ogólna  7
4399Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane  6
5320Z Pozostała działalność pocztowa  i kurierska 6
6622Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych 6
7111Z Działalność w zakresie architektury  6
8690E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana 6
3109Z Produkcja pozostałych mebli 5
4332Z Zakładanie stolarki budowlanej 5
4333Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian 5
4511Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 5
4531Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 5
4674Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu  5
4741Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych  5
4771Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 5
4773Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona  5
4774Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 5
4799Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 5
6201Z Działalność związana z oprogramowaniem 5
6810Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 5
8122Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych 5
0161Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną 4
0162Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich 4
1624Z Produkcja opakowań drewnianych 4
1629Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów 4
2361Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu 4
3101Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych 4
3314Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych 4
4621Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt 4
4645Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków 4
4675Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych 4
4759Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 4
5229C Działalność pozostałych agencji transportowych 4
5621Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)  4
6831Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 4
8130Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni 4
8690A Działalność fizjoterapeutyczna 4
9602Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne 4
1071Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek  3
1413Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej 3
1623Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa 3
2229Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych 3
3102Z Produkcja mebli kuchennych 3
3811Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne 3
4211Z Roboty związane z budową dróg i autostrad 3
4221Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych 3
4391Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych 3
4663Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej 3
4669Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń  3
4752Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 3
4772Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona  3
4776Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona  3
4778Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona  3
5510Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 3
6120Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej,  3
6203Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 3
6311Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność  3
6619Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe,  3
6832Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 3
8510Z Wychowanie przedszkolne 3
8559B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 3
8690B Działalność pogotowia ratunkowego  3
8690C Praktyka pielęgniarek i położnych 3
9511Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych 3

 

LISTA FIRM OBJĘTYCH POSTĘPOWANIEM RESTRUKTURYZACYJNYM

Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2024 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X