25-05-2024 Urbana i Grzegorza
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

2024 Restrukturyzacje firm

Z analiz Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej wynika, iż w pierwszym kwartale 2024 r. ogłoszono 1166 postępowań restrukturyzacyjnych. Oznacza to wzrost o 10,7% w stosunku do pierwszego kwartału 2023.

postępowania restrukturyzacyjne w 2024 r.

2016 rok był pierwszym rokiem obowiązywania przepisów o postępowaniach restrukturyzacyjnych, na podstawie których rozpoczęto 212 takich postępowań. W 2017 r. takich postępowań było 348, w 2018 r. 465, w 2019 r. 465, w 2020 r. 800,  w 2021 1888, w 2022 2379, a w 2023 r. 4244.

postępowania restrukturyzacyjne w latach 2016-2024Jeżeli chodzi o rodzaj postępowań to dłużnicy najczęściej występowali o restrukturyzację w ramach uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu – 93,05% wszystkich postępowań:

Rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego Liczba procentowo
postępowania o zatwierdzenie układu 1085 93,05
przyspieszone postępowanie układowe 40 3,43
postępowanie sanacyjne 25 2,14
postępowanie układowe 10 0,86
postępowania o zmianę układu 6 0,51

Najwięcej postępowań dotyczy indywidualnych działalności gospodarczych 69,3% i spółek z o.o. 19,13 %:

Forma prawna Liczba procentowo
INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 808 69,30
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 223 19,13
GOSPODARSTWO ROLNE 89 7,63
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 19 1,63
SPÓŁKA AKCYJNA 14 1,20
SPÓŁKA JAWNA 11 0,94
FUNDACJA 1 0,09
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 1 0,09

W 2024 roku najwięcej postępowań restrukturyzacyjnych rozpoczęto w województwie mazowieckim 18,95% i śląskim 12,44%

postępowania restrukturyzacyjne w poszczególnych województwach w 2024 r

Województwo Liczba procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 77 6,60
KUJAWSKO-POMORSKIE 64 5,49
LUBELSKIE 50 4,29
LUBUSKIE 30 2,57
ŁÓDZKIE 69 5,92
MAŁOPOLSKIE 100 8,58
MAZOWIECKIE 221 18,95
OPOLSKIE 23 1,97
PODKARPACKIE 40 3,43
PODLASKIE 39 3,34
POMORSKIE 68 5,83
ŚLĄSKIE 145 12,44
ŚWIĘTOKRZYSKIE 22 1,89
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 53 4,55
WIELKOPOLSKIE 111 9,52
ZACHODNIOPOMORSKIE 54 4,63

Jeżeli chodzi o działy gospodarki to najwięcej postępowań dotyczy podmiotów, które zajmowały się,  handlem 20,64%, transportem 15,13% i budownictwem 14,1%

postępowania restrukturyzacyjne wg klas PKD 2024 r

klasa Liczba procentowo
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE 240 20,64
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 176 15,13
BUDOWNICTWO 164 14,10
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 159 13,67
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 112 9,63
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 84 7,22
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI 49 4,21
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA 45 3,87
INFORMACJA I KOMUNIKACJA 25 2,15
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 24 2,06
OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA 24 2,06
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  21 1,81
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA 17 1,46
EDUKACJA 10 0,86
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ 7 0,60
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 3 0,26
DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ 2 0,17
GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 1 0,09

Jeżeli chodzi o główne PKD to najwięcej podmiotów prowadziło działalność w zakresie transportu drogowego - 153 postępowania restrukturyzacyjne.

Branże w których jest najwięcej postępowań restrukturyzacyjnych :

PKD treść Liczba
4941Z Transport drogowy towarów 153
0150Z Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)  62
4711Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 35
4120Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 32
4321Z Wykonywanie instalacji elektrycznych 26
4791Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 26
5610A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 26
4322Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 21
7022Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  18
0111Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu 17
4339Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 17
2511Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 16
2562Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych 16
6920Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 16
6820Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 15
4511Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 14
4520Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, 13
7112Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 12
4110Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 11
6201Z Działalność związana z oprogramowaniem 11
3312Z Naprawa i konserwacja maszyn  10
4391Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych 10
4690Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 10
5520Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania   10
9602Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne 10
0141Z Chów i hodowla bydła mlecznego 9
4211Z Roboty związane z budową dróg i autostrad 9
4771Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 9
6622Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych 9
7311Z Działalność agencji reklamowych 9
3109Z Produkcja pozostałych mebli 8
4399Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane  8
8130Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni 8
4311Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych 7
4331Z Tynkowanie 7
4619Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 7
4673Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 7
5510Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 7
8622Z Praktyka lekarska specjalistyczna  7
1629Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów 6
2561Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale 6
4631Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw 6
4671Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 6
4674Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu  6
4778Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona  6
4799Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 6
7021Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 6
7111Z Działalność w zakresie architektury  6
7490Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 6
1071Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek  5
1812Z Pozostałe drukowanie  5
3101Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych 5
3102Z Produkcja mebli kuchennych 5
4329Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych 5
4621Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt 5
4752Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 5
4939Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany 5
6203Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 5
6619Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe,  5
6810Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 5
7711Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 5
7732Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych  5
0240Z Działalność usługowa związana z leśnictwem  4
3311Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych  4
4222Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych  4
4613Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna  4
4719Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 4
4741Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych  4
4773Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona  4
5320Z Pozostała działalność pocztowa  i kurierska 4
6831Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 4
7810Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy  4
7820Z Działalność agencji pracy tymczasowej  4
8211Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura  4
8621Z Praktyka lekarska ogólna  4
8623Z Praktyka lekarska dentystyczna  4
0113Z Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych  3
0124Z Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych 3
0147Z Chów i hodowla drobiu 3
1011Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa  3
1086Z Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej 3
1610Z Produkcja wyrobów tartacznych 3
1623Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa 3
1721Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań 3
2512Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej 3
3314Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych 3
3320Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 3
4519Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli  3
4618Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów  3
4726Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona  3
4932Z Działalność taksówek osobowych  3
5229C Działalność pozostałych agencji transportowych 3
5621Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)  3
7120B Pozostałe badania i analizy techniczne 3
8121Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych 3
8551Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych  3
8891Z Opieka dzienna nad dziećmi 3
9313Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej  3

 

 

LISTA FIRM OBJĘTYCH POSTĘPOWANIEM RESTRUKTURYZACYJNYM

Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2024 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X