23-03-2019 Feliksa i Pelagii
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Adresy firm w Polsce w systemie INFODESK

INFODESK wyszukiwarka firm

Strona zawiera informacje o liczbie adresów aktywnych podmiotów w systemie INFODESK

liczba adresów aktywnych podmiotów na podstawie województw: 

Województwo adresy emaile telefony
dolnośląskie 268 319 76134 93042
kujawsko-pomorskie 135 047 30531 29626
lubelskie 119 919 26658 25695
lubuskie 80 870 19595 30253
łódzkie 185 611 42932 62038
małopolskie 280 025 75817 94594
mazowieckie 589 722 154 643 157 311
opolskie 65 185 14018 27165
podkarpackie 118 274 28988 40392
podlaskie 73 401 16080 22186
pomorskie 207 987 54447 66099
śląskie 344 617 94105 119 914
świętokrzyskie 76 562 15799 24482
warmińsko-mazurskie 96 116 24175 34579
wielkopolskie 308 073 64234 101 094
zachodniopomorskie 142 534 30913 31379

 

liczba adresów aktywnych podmiotów na podstawie form prawnych:

forma prawna liczba adresów
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością    312 700
spółka jawna     29 000
spółdzielnia       9 700
spółka akcyjna       7 500
spółka komandytowa     25 000
spółka komandytowo-akcyjna       3 700
spółka partnerska       1 900
przedsiębiorstwo państwowe              16
stowarzyszenie     60 000
fundacja      20 000
oddział zagranicznego przedsiębiorcy           1 850
jednostka badawczo-rozwojowa            62
kółko rolnicze        1 170
izba gospodarcza          270
cech rzemieślniczy          250
indywidualna działalność gospodarcza 2 219 000
spółka cywilna   220  000
jednostka organizacyjna administracji samorz.      52 000
jednostka organizacyjna administracji państwowej        4 500
wspólnota mieszkaniowa     156 000

liczba adresów aktywnych podmiotów na podstawie klas PKD 2007  

nr klasy opis klasy liczba adresów
 1 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 47371
 2 LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA 10014
 3 RYBACTWO 1105
 5 WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO I WĘGLA BRUNATNEGO (LIGNITU) 130
 6 GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO 93
 7 GÓRNICTWO RUD METALI 39
 8    POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 2595
 9 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWOI WYDOBYWANIE 706
 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 22885
 11 PRODUKCJA NAPOJÓW 1130
 12 PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH 79
 13 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH 7749
 14    PRODUKCJA ODZIEŻY 16415
 15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH 3378
 16 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA,Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMYI MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA 20902
 17 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU 4583
 18 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 14531
 19 WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ 315
 20 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH 3965
 21 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH 645
 22 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH 11158
 23 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH 12132
 24 PRODUKCJA METALI 1858
 25 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH,Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ 43121
 26 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH  5293
 27    PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 3237
 28 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 6644
 29 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 1974
 30 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO 2457
 31 PRODUKCJA MEBLI 19529
 32 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW 15512
 33 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ 33250
 35 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 7908
 36 POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY 1625
 37 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW 1971
 38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW 6871
 39 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI 550
 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 98301
 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 20888
 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 207182
 45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 107783
 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 180482
 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 351095
 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY 136659
 50 TRANSPORT WODNY 864
 51 TRANSPORT LOTNICZY 613
 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 15687
 53 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA 4594
 55 ZAKWATEROWANIE 18024
 56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM 62744
 58 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA     10105
 59 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH 9324
 60 NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH 621
 61 TELEKOMUNIKACJA 7380
 62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIALALNOŚĆ POWIĄZANA 69086
 63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI 16046
 64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 20258
 65 UBEZPIECZENIA, REASEKURACJA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNE, Z WYŁĄCZENIEM OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 1078
 66 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE 53025
 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 215120
 69 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE 91166
 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM  57780
 71 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 63513
 72 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE 4028
 73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 36321
 74 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 46743
 75 DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA 7911
 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA 12451
 78 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM 7199
 79 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE 8606
 80 DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA 5084
 81    DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 32415
 82    OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 27118
 84 ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE 19029
 85 EDUKACJA 121534
 86 OPIEKA ZDROWOTNA 170862
 87 POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM 2829
 88 POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA 9947
 90 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ 13556
 91 DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ 3718
 92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI 870
 93 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA 20616
 94 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH 68206
 95 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 19341
 96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 81167
 97    
 98 GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY I ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA WŁASNE POTRZEBY  0
 99 ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE 95 
Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2019 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X