22-01-2019 Anastazegoi
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Inwestorzy zagraniczni wśród nowo rejestrowanych firm w połowie 2018 r.

Na podstawie analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej wynika, iż w pierwszej połowie 2018 r. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS 3658 powstało z udziałem kapitału zagranicznego. Oznacza to iż takich w całym roku 2018 powstanie 7316, czyli nieznacznie więcej niż w 2017 r., gdy powstały 7282 spółki z udziałem kapitału zagranicznego. Oznacza, to również iż 16,08% nowych firm w KRS jest zakładanych przez obcokrajowców. firmy z kapitałem zagranicznym w Polsce w 2018 w poszczególnych latach

rok liczba nowych firm z kapitałem zagranicznym zmiana w stosunku do poprzedniego roku
2018 7316 0,47
2017 7282 2,33
2016 7122 6,2
2015 6706 52,7
2014 4390 20,01
2013 3658 6,03
2012 3450 15,12
2011 2997 -1,15
2010 3032 23,4
2009 2457 -25,09
2008 3280  

* Prognoza dla 2018 r.

Tylko 665 spółek zostało założonych przez inne spółki z siedzibą za granicą, pozostałe założyły osoby fizyczne będące obcokrajowcami.
Jeżeli chodzi o rozkład geograficzny to najwięcej firm zarejestrowano w woj. mazowieckim (45,38% wszystkich rejestracji), dolnośląskim (9,61%) i małopolskim 8,04%

firmy z kapitałem zagranicznym w Polsce czerwiec 2018 wg województw

Liczba zarejestrowanych firm w 2018 r. z udziałem kapitału zagranicznego w poszczególnych województwach:

WOJEWODZTWO liczba procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 343 9,61
KUJAWSKO-POMORSKIE 70 1,96
LUBELSKIE 154 4,32
LUBUSKIE 58 1,63
ŁÓDZKIE 159 4,46
MAŁOPOLSKIE 287 8,04
MAZOWIECKIE 1619 45,38
OPOLSKIE 29 0,81
PODKARPACKIE 134 3,76
PODLASKIE 68 1,91
POMORSKIE 149 4,18
ŚLĄSKIE 194 5,44
ŚWIĘTOKRZYSKIE 51 1,43
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 33 0,92
WIELKOPOLSKIE 200 5,61
ZACHODNIOPOMORSKIE 110 3,08

 Najwięcej nowych firm tradycyjnie już powstało w Warszawie 1226

Miejscowości w których zarejestrowano minimum 20 firm z udziałem kapitału zagranicznego: 

MIEJSCOWOSC liczba
WARSZAWA 1226
WROCŁAW 248
KRAKÓW 231
WÓLKA KOSOWSKA 144
POZNAŃ 115
ŁÓDŹ 101
LUBLIN 99
GDAŃSK 78
SZCZECIN 66
RZESZÓW 62
PRZEMYŚL 49
BIAŁYSTOK 44
KATOWICE 44
PIASECZNO 37
CZĘSTOCHOWA 37
BYDGOSZCZ 36
JĘDRZEJÓW 32
GDYNIA 30
BIELSKO-BIAŁA 26
PRUSZKÓW 25
BIAŁA PODLASKA 22

Nowo rejestrowane firmy z kapitałem zagranicznym to głównie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (90,62%), spółki komandytowe (5,71%) i oddziały zagranicznych przedsiębiorców (2,98%).

Forma prawna nowo otwieranych firm:

forma prawna liczba procentowo
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  3315 90,62
SPÓŁKA KOMANDYTOWA  209 5,71
ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY  109 2,98
SPÓŁKA JAWNA  17 0,46
SPÓŁKA AKCYJNA  5 0,14
SPÓŁKA PARTNERSKA  2 0,05
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA  1 0,03

Średni kapitał założycielski spółki kapitałowej to 49 165 zł. Tylko 17 spółek miało kapitał 1 mln lub wyższy.

Nowe firmy są głównie nastawione na handel w Polsce 28,49%, budownictwo 12,41%, działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierającą 9,46%.

firmy z kapitałem zagranicznym w Polsce czerwiec 2018 wg klas PKD

klasa liczba procentowo
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE 1042 28,49
BUDOWNICTWO 454 12,41
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA 346 9,46
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 340 9,29
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 306 8,37
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 298 8,15
INFORMACJA I KOMUNIKACJA 244 6,67
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI 211 5,77
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 101 2,76
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA 70 1,91
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  69 1,89
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 51 1,39
EDUKACJA 35 0,96
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ 30 0,82
OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA 23 0,63
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 17 0,46
DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ 12 0,33
GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 8 0,22
ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE 1 0,03

Jako główny przedmiot działalności najwięcej firm wskazało transport drogowy towarów 232 spółki, roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków 168 firm, restauracje 143 firmy.

Główne PKD działalności deklarowane przez nowo rejestrowane firmy: 

pkd treść liczba
4941Z Transport drogowy towarów 232
4120Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 168
5610A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 143
4642Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia 121
6201Z Działalność związana z oprogramowaniem 121
7022Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  116
4110Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 111
7820Z Działalność agencji pracy tymczasowej  106
7810Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy  96
4791Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 84
4690Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 82
4719Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 56
4619Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 52
3511Z Wytwarzanie energii elektrycznej 48
6820Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 46
6810Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 45
4339Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 44
9602Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne 43
6202Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 42
4511Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 39
4641Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych 38
4399Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane  36
7010Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów,  34
4631Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw 32
4771Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 32
4673Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 31
4939Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany 30

Informacje o inwestorach zagranicznych na bieżąco monitoruje Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej.

Można zamówić listę firm zgodnie ze swoimi potrzebami, np. regionlanie, datę powstania, ze względu na pochodzenie kapitału, branżę działalności.

Bazę można zamówić mailem coig@coig.com.pl, telefonicznie 22 648 80 90 lub faksem 22 205 04 39Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2019 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X