21-06-2021 Alicji i Alojzego
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

2021 upadłości firm

W 2021 r. do końca kwietnia opublikowano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 168 upadłości firm, wynika z analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej.  

Liczba postępowań upadłościowych w poszczególnych miesiącach:

miesiąc 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
styczeń 42 69 67 54 50 49 60 60 82
luty 34 64 49 48 46 42 62 65 76
marzec 54 55 57 62 41 63 83 63 71
kwiecień 38 34 42 49 45 55 61 62 84
maj   49 46 42 43 51 75 78 67
czerwiec   58 44 59 47 49 61 74 86
lipiec   62 46 47 58 53 67 81 89
sierpień   46 48 50 55 38 64 61 67
wrzesień   34 54 33 56 61 44 71 68
październik   44 52 65 50 53 56 82 79
listopad   29 37 52 54 44 57 49 63
grudzień   43 44 54 46 48 60 61 56
suma   587 586 615 591 606 750 807 888

 

 Należy też zwrócić uwagę iż w 2021 r. 325 wniosków o upadłość oddalono.

upadłość firm i oddalenia wniosków o upadłość w 2021 r.

Prawdziwy obraz liczby firm zagrożonych niewypłacalnością pokaże nam zsumowanie upadłości i postępowań restrukturyzacyjnych. W marcu 2021 r. mieliśmy 222 a w kwietniu 213 postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Były to najwyższe miesięczne wartości w historii.

upadłości i postępowania restrukturyzacyjne w 2021 r.

 Liczba postępowań upadłościowych w poszczególnych miesiącach: 

miesiąc 2021 2020 2019 2018 2017 2016
styczeń 147 99 102 91 74 49
luty 166 115 89 80 75 44
marzec 222 98 106 108 76 75
kwiecień 213 60 77 83 68 65
maj   85 81 79 64 64
czerwiec   97 74 107 71 67
lipiec   134 85 76 91 71
sierpień   111 87 98 84 66
wrzesień   129 106 69 83 92
październik   150 93 117 82 72
listopad   122 61 86 86 75
grudzień   187 90 86 85 78
suma   1387 1051 1080 939 818

Liczba postępowań upadłościowych w poszczególnych latach:

postępowania upadłościowe w poszczególnych latach

 Najwięcej postępowań dotyczy spółek z o.o. 66,07% i indywidualnych działalności gospodarczych 20,24%.

Forma prawna Liczba procentowo
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 111 66,07
INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 34 20,24
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 9 5,36
SPÓŁKA AKCYJNA 5 2,98
SPÓŁKA JAWNA 4 2,38
SPÓŁDZIELNIA 2 1,19
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 1 0,60
GOSPODARSTWO ROLNE 1 0,60
FUNDACJA 1 0,60

W 2021 roku najwięcej postępowań upadłościowych rozpoczęto w województwie mazowieckiem 30,95%, wielkopolskim 10,12% i śląskim 8,33%.

upadłości firm w województwach grudzień 2021

Województwo Liczba procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 13 7,74
KUJAWSKO-POMORSKIE 10 5,95
LUBELSKIE 7 4,17
LUBUSKIE 6 3,57
ŁÓDZKIE 8 4,76
MAŁOPOLSKIE 10 5,95
MAZOWIECKIE 52 30,95
OPOLSKIE 3 1,79
PODKARPACKIE 6 3,57
PODLASKIE 2 1,19
POMORSKIE 12 7,14
ŚLĄSKIE 14 8,33
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 4 2,38
WIELKOPOLSKIE 17 10,12
ZACHODNIOPOMORSKIE 4 2,38

 Miasta, w których ogłoszono upadłości firm w 2021 r.:

MIASTO Liczba
WARSZAWA 42
POZNAŃ 11
KRAKÓW 7
ŁÓDŹ 6
JELENIA GÓRA 3
LUBLIN 3
GDYNIA 3
SOPOT 3
LEGNICA 2
WROCŁAW 2
ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE 2
WŁOCŁAWEK 2
RADOM 2
SANOK 2
GDAŃSK 2
GLIWICE 2
MIKOŁÓW 2
SZCZECIN 2

Jeżeli chodzi o działy gospodarki to najwięcej postępowań dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością handlową 26,19 % i przetwórstwem przemysłowym 19,05%:

upadłości firm wg klas PKD 2021 r upadłości firm wg klas PKD 2020 r grudzień

klasa Liczba procentowo
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE 44 26,19
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 32 19,05
BUDOWNICTWO 21 12,50
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 11 6,55
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 10 5,95
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI 9 5,36
OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA 9 5,36
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA 7 4,17
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 5 2,98
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 5 2,98
INFORMACJA I KOMUNIKACJA 5 2,98
EDUKACJA 3 1,79
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 2 1,19
DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ 2 1,19
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA 2 1,19
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  1 0,60

Branże w których zanotowano najwięcej upadłości: 

PKD Treść Liczba
4120Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 9
6820Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 6
4110Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 5
5510Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 5
6810Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 5
4671Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 4
7022Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  4
8610Z Działalność szpitali 4
0113Z Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych  3
4211Z Roboty związane z budową dróg i autostrad 3
4641Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych 3
4690Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 3
4719Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 3
4791Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 3
7820Z Działalność agencji pracy tymczasowej  3
8559B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 3
1330Z Wykończanie wyrobów włókienniczych 2
1413Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej 2
1623Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa 2
2511Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 2
2562Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych 2
4520Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, 2
4531Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 2
4649Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego 2
4711Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 2
4771Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 2
4939Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany 2
4941Z Transport drogowy towarów 2
5610A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 2
7311Z Działalność agencji reklamowych 2
8623Z Praktyka lekarska dentystyczna  2
0147Z Chów i hodowla drobiu 1
0162Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich 1
1020Z Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków 1
1051Z Przetwórstwo mleka i wyrób serów 1
1071Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek  1
1395Z Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, 1
1610Z Produkcja wyrobów tartacznych 1
1629Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów 1
1721Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań 1
1814Z Introligatorstwo i podobne usługi  1
2042Z Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych 1
2221Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych 1
2223Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych 1
2331Z Produkcja ceramicznych kafli i płytek 1
2442B Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium 1
2561Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale 1
2611Z Produkcja elementów elektronicznych 1
2740Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego 1
2811Z Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych 1
2812Z Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego  1
2822Z Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków 1
3101Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych 1
3109Z Produkcja pozostałych mebli 1
3320Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 1
3511Z Wytwarzanie energii elektrycznej 1
3514Z Handel energią elektryczną 1
3832Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych  1
3900Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI 1
4221Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych 1
4321Z Wykonywanie instalacji elektrycznych 1
4329Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych 1
4399Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane  1
4511Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 1
4614Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów 1
4616Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych 1
4621Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt 1
4623Z Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt 1
4632Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa 1
4639Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów  1
4642Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia 1
4648Z Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii 1
4673Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 1
4674Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu  1
4724Z Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich  1
4726Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona  1
4752Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 1
4754Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 1
4759Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 1
4773Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona  1
4775Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 1
5210B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 1
5621Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)  1
5630Z Przygotowywanie i podawanie napojów 1
5814Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 1
5821Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych 1
6201Z Działalność związana z oprogramowaniem 1
6202Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 1
6399Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 1
6419Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne  1
6492Z Pozostałe formy udzielania kredytów  1
7010Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów,  1
7120B Pozostałe badania i analizy techniczne 1
7320Z Badanie rynku i opinii publicznej 1
7500Z DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA 1
7830Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników  1
8130Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni 1
8220Z Działalność centrów telefonicznych (call center) 1
8230Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów  1
8621Z Praktyka lekarska ogólna  1
8730Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych  1
8810Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych  1
9499Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 1

 


 LISTA FIRM W UPADŁOŚCI

Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2021 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X